» 

Mối Quan Hệ Giữa Cá Nhân Và Xã Hội

 • Tiểu luận “Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội”

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận “mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p thainhatquynh 10-07-2009 3121 583

 • Tiểu luận triết học - Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 20p lamvulinh 21-12-2009 277 132

 • TIỂU LUẬN: Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p addition1122 17-04-2013 24 5

 • Tiểu luận triết học: Mối quan hệ giữa cá nhân và XH

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: mối quan hệ giữa cá nhân và xh', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p sunderland24 09-06-2011 69 19

 • Phạm trù mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo triết học - 2

  Tham khảo tài liệu 'phạm trù mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo triết học - 2', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p caott9 26-07-2011 44 15

 • Phạm trù mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo triết học - 1

  Tham khảo tài liệu 'phạm trù mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo triết học - 1', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p caott9 26-07-2011 40 9

 • Đề tài: Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p carnation89 14-02-2012 16 4

 • BÀI 7: CON NGƯỜI, NHÂN CÁCH, MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI (2 tiết)

  Từ giác độ triết học người ta đưa ra một định nghĩa khái quát: “Con ngưới là một thực thể sinh học–xã hội, luôn giữ vai trò chủ thể trong mọi hoạt động”. Với tính cách là thực thể sinh vật, cơ thể con người luôn luôn chịu sự quy định của những quy luật sinh học để tồn tại và phát triển. Với tư cách một thực thể xã hội, con người trong quá trình tồn tại đã có...

  doc 5p taonemay108 11-12-2010 677 187

 • Mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng

  Cá nhân: Một con người với tư cách là một cá thể trong xã hội.Cá nhân là sự tồn tại độc lập, riêng lẻ của một con người.tập thể là những người có mối quan hệ gắn bó như cùng sinh hoạt hoặc cùng làm việc chung với nhau. Cộng đồng là một nhóm người sống trong một khu vực địa lý nhất định, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.

  ppt 51p linhlantrang15 16-09-2011 196 46

 • Tiểu luận "Mối quan hệ giữa tư bản và người lao động"

  Trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và người lao động là mối quan hệ cơ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả quan hệ của xã hội đó. Giá trị thặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức lao động và bị nhà tư bản chiếm không do bóc lột sức lao động. Giá trị thặng dư do lao động không công của người công nhân làm thuê sáng tạo ra là...

  pdf 13p thainhatquynh 10-07-2009 1280 291

 • Đề tài: " QUAN NIỆM CỦA NGUYỄN ĐỨC ĐẠT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT TRONG “NAM SƠN TÙNG THOẠI” "

  Ở bài viết này, tác giả đã tập trung phân tích tư tưởng của Nguyễn Đức Đạt về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật qua Nam Sơn Tùng Thoại, về tầm quan trọng của đạo đức và pháp luật đối với việc trị nước. Với Nguyễn Đức Đạt, “đức” và “nhân” phải bao hàm “pháp”; “pháp” là cái không thể bỏ nhưng cũng không phải là cái duy nhất để trị nước. Cả đạo...

  pdf 16p bengoan369 09-12-2011 42 9

 • Báo cáo tốt nghiệp: “Mối quan hệ giữa lợi nhuận và chi phí của sản phẩm in ấn của công ty TNHH Quảng cáo và Thương Mại An Khánh. Giải pháp tối đa hóa lợi nhuận cho công ty trong thời gian tới”

  Trên thế giới, các nhà khoa học nghiên cứu và phát hiện ra mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận đã tác động không nhỏ tới nền kinh tế. Tư duy trong việc thực hiện chi phí giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và đạt tối đa hóa lợi nhuận là điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp tổ chức và cá nhân trong xã hội. Nó không chỉ đánh giá được việc quản lý hiệu quả của doanh...

  doc 59p bantotcuatoi_0506 20-05-2010 688 271

 • Báo cáo: Phân tích quan điểm của triết học Mac-Lênin về vấn đề con người Đảng ta đã vận dụng quan điểm đó vào việc phát triển con người ở Việt nam hiện nay như thế nào?

  Nội dung Vấn đề con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại. Triết học Mác - Lênin nhằm giải quyết những nội dung liên quan đến con người như bản chất con người là gì? Vị trí, vai trò của con người đối với thế giới như thế nào? Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong đời sống con người ...

  pdf 18p lavie0 23-06-2011 351 146

 • Đề tài : Đặc điểm và mối quan hệ giữa chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực pháp luật?

  Đạo đức là lĩnh vực thuộc đời sống tinh thần của xã hội , nảy sinh từ thực tiễn các quan hệ xã hội giữa con người với nhau , nó bao gồm toàn bộ các quan điểm,quan niệm về thiện, ác, tố,xấu , lương tâm trách nhiệm , hạnh phúc , công bằng,…cùng với các quy tắc đánh giá, điều chỉnh các hành vi ứng xử giữa cá nhân với cá nhân , cá nhân với xã hội trong xã hội. Mối quan hệ...

  doc 15p quangthu_law23 13-09-2012 207 67

 • Đề tài: " VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG HỌC THUYẾT MÁC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CHO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY "

  Trong bài viết này, học thuyết Mác về con người đã được tác giả luận giải trên cơ sở làm rõ quan niệm của ông về “cơ sở hiện thực” cho sự tồn tại của con người với tư cách thực thể sinh học – xã hội, về lao động với tư cách điều kiện quyết định của sự hình thành con người, về sự thống nhất biện chứng giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội trong con người, về...

  pdf 12p bengoan369 09-12-2011 41 18

 • Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội

  Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi con người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực ; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao động tốt hơn để có thể đáp ứng những yêu cầu của sự biến đổi khoa học công nghệ hết sức nhanh chóng. thể có trước con người mà đã ra đời cùng với con người, xã hội cũng con người, xã hội...

  doc 0p tengteng2 12-11-2011 36 12

 • Phạm trù mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo triết học - 3

  ở Người đã kết tinh những phẩm chất tiêu biểu nhất của một lãnh tụ vô sản. Thắng lợi của "cách mạng Việt Nam, ngót lửa thế kỷ nay mãi mãi gắn liền với tên tuổi của chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh nền Cộng hoà dân chủ Việt Nam, người vun trồng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, vị lãnh tụ...

  pdf 7p caott9 26-07-2011 29 6

 • Bài tiểu luận môn Triết học Mac-Lenin

  Vấn đề con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại. Triết học Mác - Lênin nhằm giải quyết những nội dung liên quan đến con người như bản chất con người là gì? Vị trí, vai trò của con người đối với thế giới như thế nào? Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong đời sống con người ... Tất cả những vấn đề trên, về thực...

  ppt 18p nguyendanhtuong 09-12-2009 4256 834

 • Tiểu luận: Mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong thời kỳ đổi mới ở nước ta

  Chính trị với kinh tế là mối quan hệ cơ bản nhất, quyết định nhất tới sự vận động và phát triển của mọi xã hội. Điều đó đặt ra sự cần thiết phải nhận thức đầy đủ cả về lý luận và những kinh nghiệm lịch sử về sự tác động của chính trị vào phát triển kinh tế nhằm rút ra những giải pháp thiết thực cho công cuộc đổi mới toàn diện theo định hướng XHCN ở nước...

  pdf 30p dellvietnam 23-08-2012 352 117

 • Đề tài:" THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY MÂU THUẪN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT "

  Thực hiện công bằng xã hội đòi hỏi phải nhận thức và giải quyết đúng đắn, hài hoà các mối quan hệ lợi ích. Song, ở đây lại thường nảy sinh những mâu thuẫn đòi hỏi phải được nghiên cứu và giải quyết. Thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay, những mâu thuẫn nảy sinh đòi hỏi phải được nghiên cứu và giải quyết là: 1) Mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội; 2) Mâu...

  pdf 10p bengoan369 09-12-2011 101 31

 • + Xem thêm 93 Mối Quan Hệ Giữa Cá Nhân Và Xã Hội khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản