Multithreaded java

Xem 1-20 trên 35 kết quả Multithreaded java
 • Multithreading cho phép hai phần của cùng một chương trình chạy đồng thời. Article này thảo luận về cách làm thế nào để thực hiện điều này tốt nhất trong Java. Đây là một phần trích từ chương 10 của cuốn sách Java Dymistyfied, được viết bởi Jim Keogh. Các vận động viên marathon thường đối mặt với tình trạng khó khăn khi cả hai cuộc đua chính rơi vào trong cùng một tuần bởi vì họ phải chọn một cuộc đua để chạy.

  doc23p sakai1 14-05-2010 264 127   Download

 • This textbook examines languages and libraries for multithreaded programming. Readers learn how to create threads in Java and C++, and develop essential concurrent programming and problem-solving skills. Moreover, the textbook sets itself apart from other comparable works by helping readers to become proficient in key testing and debugging techniques. Among the topics covered, readers are introduced to the relevant aspects of Java, the POSIX Pthreads library, and the Windows Win32 Applications Programming Interface....

  pdf0p ringphone 06-05-2013 30 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 9: lập trình multithread', Mỗi process thi hành một ứng dụng riêng có một không gian địa chỉ và một không gian trạng thái riêng,các process liên lạc với nhau thông qua hệ điều hành tập tin mạng.

  pdf33p drogba247 22-06-2011 162 55   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corejava 8 - đa luồng (multithreading)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc25p vudung75 19-04-2011 84 30   Download

 • Java Network Programming, 3rd Edition includes chapters on TCP and UDP sockets, multicasting protocol and content handlers, servlets, multithreaded network programming, I/O, HTML parsing and display, the Java Mail API, and the Java Secure Sockets Extension. There's also significant information on the New I/O API that was developed in large part because of the needs of network programmers.

  pdf3596p truongnghen 21-01-2013 66 29   Download

 • Tuyến và đa tuyến • Tuyến là mạch thi hành độc lập của một tác vụ trong chương trình. • Một chương trình có nhiều tuyến thực hiện cùng lúc gọi là đa tuyến. program program 6 Tạo tuyến • Tuyến trong Java cũng là các đối tượng. • Có hai cách để tạo tuyến • Thừa kế từ lớp java.lang.Thread • Cài đặt giao tiếp java.lang.Runnable 7 Cách 1: Kế thừa từ Thread Tạo lớp MyThread kế thừa từ Thread và nạp chồng phương thức run() của lớp Thread.

  pdf5p zues10 11-07-2011 87 18   Download

 • Độ ưu tiên • Các tuyến trong Java có độ ưu tiên từ Thread.MIN_PRIORITY (giá trị 1) đến Thread.MAX_PRIORITY (giá trị 10) • Tuyến có độ ưu tiên càng cao thì càng sớm được thực hiện và hoàn thành. • Độ ưu tiên mặc định của các tuyến là Thread.NORM_PRIORITY (giá trị 5). • Một tuyến mới sẽ thừa kế độ ưu tiên từ tuyến tạo ra nó.

  pdf5p zues10 11-07-2011 41 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình java cơ bản : multithreading part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p zues10 11-07-2011 35 11   Download

 • Tuyến ma (daemon thread) • Tuyến ma thường là tuyến hỗ trợ môi trường thực thi của các tuyến khác. Ví dụ: garbage collector của Java là một tuyến ma. • Chương trình kết thúc khi tất cả các tuyến không phải tuyến ma kết thúc. • Các phương thức với tuyến ma: • • void setDaemon(boolean isDaemon); // đặt tuyến trở thành tuyến ma boolean isDaemon(); // kiểm tra tuyến có phải tuyến ma không

  pdf5p zues10 11-07-2011 40 11   Download

 • Over 60 simple but incredibly effective recipes for mastering multithreaded application development with Java 7 All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embedded in critical articles or reviews. Every effort has been made in the preparation of this book to ensure the accuracy of the information presented. However, the information contained in this book is sold without warranty, either express or implied.

  pdf365p hoa_can 29-01-2013 27 6   Download

 • While the publisher and author have used their bestefforts in preparing this book, they make no representations or warranties with respect to theaccuracy or completeness of the contents of this book and specifically disclaim any impliedwarranties of merchantability or fitness for a particular purpose. No warranty may be created orextended by sales representatives or written sales materials. The advice and strategies containedherein may not be suitable for your situation. You should consult with a professional whereappropriate.

  pdf0p shop_123 08-05-2013 20 3   Download

 • Introduction to java programming: Chapter 24 - Multithreading's Objectives is to understand the concept of multithreading and apply it to develop animation; develop task classes by implementing the Runnable interface in cases of multiple inheritance; create threads to run tasks using the Thread class; control animations using threads.

  pdf52p cocacola_17 09-12-2015 13 2   Download

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng MiniChat bằng Java dùng cơ chế xử lý Multithread được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về chương trình MiniChat; kỹ thuật lập trình Java Multi-thread; cách xây dựng ứng dụng Minichat bằng JBuilder.

  ppt38p cocacola_06 04-11-2015 14 2   Download

 • Cùng tìm hiểu giới thiệu về Java; hướng đối tượng trong Java; nhập xuất và quản lý Exception; lập trình GUI với AWT; lập trình GUI với AWT & Swing;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lập trình java".

  ppt48p codon_02 29-11-2015 13 2   Download

 • Multithreading cho phép hai phần của cùng một chương trình chạy đồng thời. Article này thảo luận về cách làm thế nào để thực hiện điều này tốt nhất trong Java. Đây là một phần trích từ chương 10 của cuốn sách Java Dymistyfied, được viết bởi Jim Keogh.

  pdf22p nguyen5 19-11-2009 271 90   Download

 • Chương 8 ĐA LUỒNG (Multithreading) Mục tiêu: Sau khi kết thúc chương này, bạn có thể:  Định nghĩa một luồng (thread)  Mô tả đa luồng  Tạo và quản lý luồng 

  doc25p nhoc1329 08-12-2009 192 88   Download

 • Đa nhiệm (multitasking) • Đa nhiệm là kỹ thuật cho phép nhiều công việc được thực hiện cùng một lúc trên máy tính. • Nếu có nhiều CPU, các công việc có thể được thực hiện song song trên từng CPU. Trong trường hợp nhiều công việc cùng chia sẻ một CPU, từng phần của mỗi công việc sẽ được CPU thực hiện xen kẽ. Đa nhiệm (multitasking) • Hai kỹ thuật đa nhiệm cơ bản • Đa tiến trình (Process-based multitasking): Nhiều chương trình...

  pdf5p zues10 11-07-2011 70 25   Download

 • Professional Multicore Programming: Design and Implementation for C++ Developers presents the basics of multicore programming in a simple, easy–to–understand manner so that you can easily apply the concepts to your everyday projects. Learn the fundamentals of programming for multiprocessor and multithreaded architecture, progress to multi–core programming and eventually become comfortable with programming techniques that otherwise can be difficult to understand.

  pdf650p titatu_123 01-03-2013 47 15   Download

 • Bài tập 1. Sử dụng kĩ thuật khung hình phụ để cải tiến chương trình vẽ bóng. 2. Mở rộng chương trình vẽ bóng để cho phép hai quả bóng cùng chạy trên màn hình với tốc độ khác nhau (Xem lại bài về Graphics). 3. Mở rộng chương trình vẽ bóng để cho phép trong khi bóng

  pdf5p zues10 11-07-2011 42 15   Download

 • Đồng bộ hoá tuyến • Việc các tuyến trong chương trình cùng truy nhập vào một đối tượng có thể sẽ đem lại kết quả không như mong muốn. Ví dụ: Tuyến A cập nhật đối tượng X và tuyến B đọc dữ liệu từ X. Rất có thể xảy ra sự cố là tuyến B đọc dữ liệu chưa được cập nhật. • Đồng bộ hoá tuyến (thread synchronization) giúp cho tại mỗi thời điểm chỉ có một tuyến có thể truy nhập vào đối tượng còn các tuyến khác phải đợi.

  pdf0p zues10 11-07-2011 35 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản