Nano sắt kim loại

Xem 1-20 trên 23 kết quả Nano sắt kim loại
 • Bài báo trình bày kết quả khảo sát phương pháp xử lý Pb2+ trong nước bằng nano sắt tổng hợp được. Các thí nghiệm được tiến hành với hàm lượng Pb2+ biến thiên trong khoảng từ 5-50mg/l, nano sắt từ 0,1-0,4g/l và pH = 2,5-7,5. Kết quả thực nghiệm cho thấy, với pH = 5,0-6,5, 100% lượng Pb2+ sẽ bị tách loại khỏi dung dịch sau thời gian 10 phút khi tỷ lệ khối lượng nano sắt: Pb2+ = 10:1.

  pdf5p tuanlocmuido 13-12-2012 37 7   Download

 • Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển rất nhanh của các ngành công nghệ vật liệu như vật liệu siêu dẫn, vật liệu nano, vật liệu từ và các loại vật liệu có khả năng xúc tác trong hóa học thì các β-dixetonat và các cacboxylat kim loại ngày càng được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn. Chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: phân tích, tách, làm giàu, làm sạch các nguyên tố...

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 21 3   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Vật lý chất rắn: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO trình bày về tổng quan vật liệu nano, vật liệu bán dẫn ZnO, plasmon bề mặt, hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt, chế tạo vật liệu nano, các phương pháp khảo sát; chế tạo thanh nano ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt, chế tạo hạt Nano kim loại Au bằng phương pháp hóa khử, chế tạo ZnO bọc Au bằng phương pháp hóa, các phép đo khảo sát mẫu; kết quả chế tạo vật liệu...

  pdf6p lamlam95 30-03-2015 206 74   Download

 • Bhushan, B. “Microscratching/Microwear, Nanofabrication/Nanomachining...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Microscratching/ Microwear, Nanofabrication/ Nanomachining, and Nano/Picoindentation Using Atomic Force Microscopy Bharat Bhushan 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Introduction Experimental Techniques AFM for Microscratching/Microwear and Nanoindentation • Nano/Picoindenter 7 Microscratching/Microwear Studies Nanofabrication/Nanomachining Studies Nano/Picoindentation Closure References 7.

  pdf22p medinova 26-10-2010 54 8   Download

 • Các chi tiết máy hoạt động thường xuyên sẽ bị hao mòn do ma sát làm giảm độ chính xác và chất lượng của thiết bị cũng như sản phẩm do thiết bị tạo ra. Vì vậy đến giới hạn hao mòn nhất định sẽ phải thay thế hoặc sửa chữa phục hồi nhằm giảm chi phí.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 41 12   Download

 • Phạm vi nghiên cứu: Tổng hợp vật liệu CNT; thiết kế, chế tạo cảm biến trên cơ sở vật liệu CNT và khảo sát tính nhạy khí NH3 cũng như cấu trúc CNT của cảm biến; nghiên cứu tăng cường độ đáp ứng và độ hồi đáp của cảm biến khí trên cơ sở CNT bằng phương pháp phủ hạt nanô kim loại.

  pdf27p change00 05-05-2016 22 5   Download

 • Hàng năm các ngành công nghiệp luyện kim, khai khoáng và sản xuất hoá chất thải ra một lượng rất lớn các muối sắt ( II) và sắt ( III) . Việc nghiên cứu sử dụng chúng một cách kinh tế là một nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vậ môi trường . Trong các hướng xử lí các muối này, điều chế các loại sắt oxit và hydroxide tồn tạo trong tự nhiên như akaganeite, goethte, hematite...ở kích thước nano có triển vọng lớn ứng dụng vào xử lý môi trường ......

  pdf133p conchokon 06-09-2012 103 28   Download

 • Bhushan, B. “Introduction - Measurement Techniques and Applications” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 Part I Basic Studies © 1999 by CRC Press LLC Introduction — Measurement Techniques and Applications Bharat Bhushan 1.1 1.2 1.3 History of Tribology and Its Significance to Industry Origins and Significance of Micro/Nanotribology Measurement Techniques Scanning Tunneling Microscope • Atomic Force Microscope • Friction Force Microscope • Surface Force Apparatus • Vibration Isolation 1 1.4 1.

  pdf80p medinova 26-10-2010 43 9   Download

 • Marti, O. Ò"AFM Instrumentation and Tips"Ó Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC AFM Instrumentation and Tips Othmar Marti 2.1 2.2 Force Detection The Mechanics of Cantilevers Compliance and Resonances of Lumped Mass Systems • Cantilevers • Tips and Cantilevers • Materials and Geometry • Outline of Fabrication 2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.

  pdf65p medinova 26-10-2010 40 8   Download

 • Harrison, J.A. et al. “Atomic-Scale Simulation of Tribological and Related...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 Atomic-Scale Simulation of Tribological and Related Phenomena Judith A. Harrison, Steven J. Stuart, and Donald W. Brenner 11.1 Introduction 11.2 Molecular Dynamics Simulations Interatomic Potentials • Thermodynamic Ensemble • Temperature Regulation 11 11.

  pdf71p medinova 26-10-2010 59 8   Download

 • Ferrante, J. et. al. “Surface Physics in Tribology” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Surface Physics in Tribology John Ferrante and Phillip B. Abel 3.1 3.2 3.3 3.4 3.

  pdf43p medinova 26-10-2010 52 7   Download

 • Majumdar, A. et. al. “Characterization and Modeling of Surface...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Characterization and Modeling of Surface Roughness and Contact Mechanics Arun Majumdar and Bharat Bhushan 4.1 4.2 4.

  pdf60p medinova 26-10-2010 32 7   Download

 • Bhushan, B. “Nanomechanical Properties of Solid Surfaces and Thin Films” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Nanomechanical Properties of Solid Surfaces and Thin Films Bharat Bhushan 10.1 10.2 Introduction Nanoindentation Hardness Measurement Apparatuses Commercial Nanoindentation Hardness Apparatuses with Imaging of Indents after Unloading • Prototype DepthSensing Nanoindentation Hardness Apparatuses • Commercial Depth-Sensing Nanoindentation Hardness Apparatus and Its Modifications 10 10.

  pdf93p medinova 26-10-2010 35 7   Download

 • Ericson, E.; et. al “Mechanical Properties of Materials in Microstructure...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Mechanical Properties of Materials in Microstructure Technology Fredric Ericson and Jan-Åke Schweitz 15.1 Introduction 15.2 Cohesion and Crystal Structures System Energy and Interatomic Binding • Lattice Structures and Structural Defects 15 15.3 Elasticity Properties Isotropic Elasticity • Anisotropic Elasticity 15.

  pdf35p medinova 26-10-2010 34 7   Download

 • Colchero, J. et al. “Friction on an Atomic Scale” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Friction on an Atomic Scale Jaime Colchero, Ernst Meyer, and Othmar Marti 6.1 6.2 6.3 Introduction Instrumentation The Force-Sensing System • The Tip 6 Experiments Atomic-Scale Imaging of the Friction Force • Thin Films and Boundary Lubrication • Nanocontacts • Quartz Microbalance Experiments in Tribology 6.

  pdf62p medinova 26-10-2010 43 5   Download

 • Israelachvil, J. N. et al.“Surface Forces and Microrheology of ...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Surface Forces and Microrheology of Molecularly Thin Liquid Films Jacob N. Israelachvili and Alan D. Berman 9.1 9.2 Introduction Methods for Measuring Static and Dynamic Surface Forces Adhesion Forces • Force Laws • The Surface Force Apparatus and the Atomic Force Microscope 9 9.3 9.

  pdf63p medinova 26-10-2010 42 6   Download

 • Bhushan, B. “Micro/Nanotribology and Micro/Nanomechanics of Magnetic...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Micro/Nanotribology and Micro/Nanomechanics of Magnetic Storage Devices Bharat Bhushan 14.1 Introduction 14.2 Experimental Experimental Apparatus and Measurement Techniques • Test Specimens 14 14.3 Surface Roughness 14.4 Friction and Adhesion Nanoscale Friction • Microscale Friction and Adhesion 14.5 Scratching and Wear Nanoscale Wear • Microscale Scratching • Microscale Wear 14.

  pdf74p medinova 26-10-2010 36 6   Download

 • Burnham, N.A. and Kulik, A.J. “Surface Forces and Adhesion” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Surface Forces and Adhesion Nancy A. Burnham and Andrzej J. Kulik 5.1 5.2 5.3 Introduction Goals and Motivations • Surfaces Forces vs.

  pdf26p medinova 26-10-2010 44 5   Download

 • Bhushan, B. “Boundary Lubrication Studies Using Atomic Force/Friction ...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Boundary Lubrication Studies Using Atomic Force/Friction Force Microscopy Bharat Bhushan 8.1 8.2 8.3 8.4 Introduction Nanodeformation, Adhesive Forces, and Molecular Conformation Boundary Lubrication Studies Liquid Lubricants • LB and Self-Assembled Monolayers 8 Closure References 8.1 Introduction Boundary films are formed by physical adsorption, chemical adsorption, and chemical reaction.

  pdf15p medinova 26-10-2010 33 5   Download

 • Kondo, H.; et al. “Design and Construction of Magnetic Storage Devices” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Part II Applications © 1999 by CRC Press LLC Design and Construction of Magnetic Storage Devices Hirofumi Kondo, Hiroshi Takino, Hiroyuki Osaki, Norio Saito, and Hiroshi Kano 12.1 Introduction 12.2 Hard Disk Files Heads • Construction of the Magnetoresistive Head • The Disk • The Head-Disk Interface 12 12.3 Tape Systems The Recording Head • Magnetic Tapes • The Head–Tape Interface 12.

  pdf78p medinova 26-10-2010 60 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản