net 4.0

Xem 1-20 trên 241 kết quả net 4.0
 • Beginning WF: Windows Workflow in .NET 4.0 Copyright © 2010 by Mark J. Collins All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. ISBN-13 (pbk): 978-1-4302-2485-3 ISBN-13 (electronic): 978-1-4302-2486-0 Printed and bound in the United States of America 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trademarked names may appear in this book.

  pdf471p lock_123 08-04-2013 43 10   Download

 • Đây là lần thú vị để được một NET phát triển., Và Visual Studio 2010 (VS2010) và NET. 4,0 khung đã mang lại một số bối rối của những thay đổi. Nhưng đừng sợ! Trong cuốn sách này, tôi sẽ được nhận bạn lên đến tốc độ trên các cải tiến này, và cũng có thể lấy một khẩu nhìn vào một số các quan trọng ngoài băng của phát hành, chẳng hạn như ASP.NET MVC, Silverlight, và WCF dịch vụ dữ liệu.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 485 177   Download

 • Thay đổi ngôn ngữ và năng động Có một số thay đổi chào mừng bạn đến C # và VB.NET, và cải tiến chính cho các ngôn ngữ thường gặp Runtime (CLR) và Base Class Library (BCL) trong NET 4.0.. Tôi có những thay đổi này tách thành hai chương: ngôn ngữ (chương này) và CLR và BCL (Chương 4), mặc dù có là tất nhiên một số chồng lên nhau.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 102 47   Download

 • Trong chương này bạn sẽ xem xét các thay đổi trong thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR) trong NET 4.0. Rằng bao gồm các thay đổi cho an ninh thu gom rác thải,, luồng, và quốc tế. Sau đó bạn sẽ nhìn vào các loại mới được giới thiệu trong NET 4.0. Và những cải tiến đã được thực hiện đến các lớp học hiện có.

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 101 35   Download

 • Microsoft has introduced a large number of changes to the way that the .NET Framework operates. Familiar technologies have being altered, best practices replaced, and developer methodologies adjusted. Many developers find it hard to keep up with the pace of change across .NET's ever-widening array of technologies. You may know what's happening in C#, but how about the Azure cloud? How is that going to affect your work? What are the limitations of the pLINQ syntax? What you need is a roadmap. A guide to help you see the innovations that matter and to give you a head start on...

  pdf505p tengteng6 26-11-2011 72 30   Download

 • Các chức năng năng động mới trong NET 4,0 cho phép. Chúng tôi để làm việc với các loại chưa được biết thời gian biên dịch trong một trực quan và dễ dàng để đọc cách. Nhiều người trong số bạn có thể tự hỏi những thay đổi năng động có thể làm những gì cho bạn. Những thay đổi năng động cho phép chúng ta làm như sau:

  pdf5p yukogaru4 19-09-2010 68 27   Download

 • Xử lý ngoại lệ đã được cải thiện trong NET 4.0 với sự giới thiệu của System.Runtime. ExceptionServices tên miền không gian, trong đó có các lớp học để xử lý ngoại lệ tiên tiến.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 67 21   Download

 • Pro WCF 4.0: Practical Microsoft SOA Implementation is a complete guide to Windows Communication Foundation from the service-oriented architecture (SOA) perspective, showing you why WCF is important to service-oriented architecture and development. This book provides deep insight into the functionality of WCF, which shipped with .NET 4.0-like service discovery, routing service, simplified configuration, and other advanced features. Included in this title are informative examples that will aid the reader in understanding and implementing these important additions....

  pdf452p hoa_can 29-01-2013 56 21   Download

 • Need fast, robust, efficient code solutions for Microsoft C# 4.0? This book delivers exactly what you’re looking for. You’ll find more than 200 solutions, best-practice techniques, and tested code samples for everything from classes to exceptions, networking to XML, LINQ to Silverlight. Completely up-to-date, this book fully reflects major language enhancements introduced with the new C# 4.0 and .NET 4.0. When time is of the essence, turn here first: Get answers you can trust and code you can use, right now!...

  pdf669p bookstore_1 10-01-2013 68 5   Download

 • Tham khảo sách 'pro wpf in c# 2010: windows presentation foundation in .net 4.0', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1201p giang2546 04-12-2012 157 71   Download

 • Pro .NET 2.0 Windows Forms and Custom Controls in C# Pro .NET 2.0 Windows Forms and Custom Controls in C# Copyright © 2006 by Matthew MacDonald All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. ISBN (pbk): 1-59059-439-8 Printed and bound in the United States of America 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trademarked names may appear in this book. Rather than...

  pdf0p nuoiheocuoivo 07-05-2010 496 68   Download

 • The .NET framework 4.0 may be far away now, but Microsoft is working really hard to complete the bits. I wasn't going to write about this, but after reading the information on the C# future page on MSDN I found it hard not to soak it all in and provide an overview of what is to come.

  ppt26p hungntdotcr 18-08-2010 116 44   Download

 • TO BUILD EFFECTIVE AND ATTRACTIVE database-driven websites, you need two things: a solid and fast framework to run your web pages on and a rich and extensive environment to create and program these web pages. With ASP.NET 4.5 and Visual Studio 2012 you get both. Together they form the platform to create dynamic and interactive websites. ASP.NET 4.5 builds on top of its popular predecessors ASP.NET 2.0, 3.5, and 4.0. While maintaining backward compatibility with sites built using these older versions, ASP.NET 4.

  pdf0p hotmoingay3 09-01-2013 147 29   Download

 • Vì vậy, những gì thay đổi sau đó? Trước khi 4,0 NET, một máy trạm có thể đồng thời GC. Làm nhất nhưng không phải tất cả của một thế hệ 0 và 1 bộ sưu tập cùng một lúc như là một thế hệ 2 bộ sưu tập.

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 75 27   Download

 • Windows Workflow Foundation (WF) lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2006 với NET 3.0.. Nó có lẽ là công bằng để nói rằng WF không nhận được chấp nhận phổ biến Microsoft đã hy vọng. Điều này thiếu sự hấp thu được có thể là do một số yếu tố

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 52 22   Download

 • WPF 4,0 bây giờ chứa DataGrid, Calendar, và DatePicker kiểm soát trước đây có sẵn như là một phần của bộ công cụ WPF. Microsoft nói rằng những điều khiển có gần 100 phần trăm tương thích với mối quan hệ Silverlight của họ. Hình 15-16 cho thấy lịch mới và DatePicker điều khiển; Hình 15-17 cho thấy sự kiểm soát DataGrid trong hành động.

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 72 17   Download

 • Trong phiên bản trước của WPF, văn bản đôi khi có thể xuất hiện một chút mờ. Điều này là cố định trong WPF 4,0 (có thể do sự cần thiết cho văn bản rõ ràng trong VS2010 IDE) và bây giờ bạn có nhiều kiểm soát tốt hơn-hạt hơn như thế nào là ra văn bản với TextFormattingMode mới và TextRenderingMode tài sản

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 58 15   Download

 • Bài giảng Lập trình ASP.NET C# 4.0 - jQuery basic của Lương Trần Hy Hiến dưới đây giới thiệu về jQuery selector/jQuery filter; thay đổi nội dung document; xử lý sự kiện; jQuery UI. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf0p cocacola_10 02-12-2015 28 10   Download

 • As a developer you are likely painfully aware that not all features of an application can be anticipated when the software ships. In order to cope with these eventualities and save yourself time (and perhaps money), it makes sense to write your applications in such a way that end users can be made as independent of the developers as possible. Giving your users the power to make changes to the way the application operates once it has shipped gives them more control over the way the application works, while reducing the frequency with which you need to redistribute application files,...

  pdf265p titatu_123 01-03-2013 32 9   Download

 • ndjineers Matthew Adams and Ian Griffiths have just released "Programming C# 4.0", published by O'Reilly Media. This bestselling tutorial shows you how to build web, desktop, and rich Internet applications using C# 4.0 with .NET's database capabilities, UI framework (WPF), extensive communication services (WCF), and more. The sixth edition covers the latest enhancements to C#, as well as the fundamentals of both the language and framework. You'll learn concurrent programming with C# 4.0, and how to use .

  pdf0p trasua_123 02-01-2013 36 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản