net data

Xem 1-20 trên 635 kết quả net data
 • [ Team LiB ] Recipe 2.8 Mapping .NET Data Provider Data Types to .NET Framework Data Types Problem You want to convert between .NET provider data types and .NET Framework data types. Solution You need to understand the .NET Framework data types; their mappings to SQL Server, OLE DB, ODBC

  pdf7p luvpro 04-08-2010 126 17   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 6.3 Nesting Manual Transactions with the SQL Server .NET Data Provider Problem You need to create a nested transaction using the SQL Server .NET data provider, but the Begin( ) command that you need is only available with the OLE DB .NET data provider.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 70 8   Download

 • Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.Net được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về lập trình cơ sở dữ liệu; ADO.Net; kiến trúc ADO.Net; mô hình đối tượng ADO.Net; trình cung cấp dữ liệu (.NET data Provider); mô hình đối tượng ADO.Net – DataAdapter và một số nội dung khác.

  ppt29p cocacola_09 27-11-2015 21 7   Download

 • Tham khảo sách 'net data access architecture guide', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf86p bookstore_1 10-01-2013 22 2   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 9 của Hồ Hoàn Kiếm trình bày về lập trình cơ sở dữ liệu; giới thiệu về ADO.Net; mô hình chuyển đổi giữa ADO và ADO.NET; các loại .NET Data Provider; mô hình ADO .NET Object; ADO.NET and XML.

  ppt11p cocacola_09 27-11-2015 21 3   Download

 • Tham khảo sách 'professional crystal reports for visual studio.net', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf386p tailieuvip13 24-07-2012 157 61   Download

 • [ Team LiB ] Recip 6.4 Using ADO.NET and SQL Server DBMS Transactions Together Problem You need to use a DBMS transaction within a SQL Server stored procedure from an ADO.NET transaction with the SQL Server .NET data provider.

  pdf5p luvpro 04-08-2010 120 40   Download

 • In the previous chapter, you learned how to use the Login controls to create an entire user registration system. This chapter looks under the covers and examines the security frameworks on which the Login controls are built. The ASP.NET Framework includes four frameworks related to security:

  pdf360p ptng13 22-05-2012 85 21   Download

 • WCF dịch vụ dữ liệu (trước đây "Astoria" và ADO.NET Data Services) cho phép dữ liệu được sửa đổi và tiếp xúc qua một giao diện HTTP RESTful. Dữ liệu WCF Services (WDS) chứa một ngôn ngữ truy vấn phong phú và có thể được truy cập dễ dàng với tự động tạo ra các lớp proxy hoặc crafting nguyên yêu cầu HTTP.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 67 21   Download

 • Using the Data Form Wizard to Create a Windows Form In this section, you'll use the VS .NET Data Form Wizard to create a Windows application that accesses both the Customers and Orders tables.

  pdf5p daisuphu 29-07-2010 106 18   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.1 Connecting to an ODBC Data Source Problem You want to access your data source using an ODBC provider from your .NET application. Solution Use the ODBC .NET data provider to access data exposed through an ODBC driver.

  pdf3p luvpro 04-08-2010 89 14   Download

 • ADO.NET cung cấp khả năng truy cập các nguồn dữ liệu một cách nhất quán như SQL Server, dữ liệu quản lý thông qua OLE DB và XML ADO.NET bao gồm các trình cung cấp dữ liệu .NET (.NET data provider) cho việc kết nối đến cơ sở dữ liệu, thực thi một câu lệnh và truy xuất kết quả.

  ppt51p tulip_12 14-01-2013 41 14   Download

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 8 trình bày cách sử dụng ADO .Net trong lập trình Window. Nội dung chương này trình bày các phần: Tổng quan, tổng quan ADO .Net, .Net data provider, Demo: Lấy dữ liệu dùng ADO .Net, đối tượng DataSet, thiết kế và gắn kết dữ liệu, tích hợp XML, Lab: Tạo ứng dụng ADO.Net.

  ppt45p hoa_dai91 20-06-2014 46 14   Download

 • Bài giảng ADO.NET sau đây bao gồm những nội dung về mô hình công nghệ; Data Control; ADO.NET (DataSet, Data Provider) và một số nội dung khác. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  ppt13p cocacola_10 02-12-2015 12 3   Download

 • ASP (Active Server Pages) is a web development technology that's leapt through several stages of evolution. It was first introduced as an easy way to add dynamic content to ordinary web pages. Since then, it’s grown into something much more ambitious: a platformfor creating advanced web applications, including e-commerce shops, data-driven portal sites, and just about anything else you can find on the Internet. ASP.NET 2.0 is the latest version of ASP, and it represents the most dramatic change yet. With ASP.

  pdf1102p doxuan 04-08-2009 835 420   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về Dynamic Data, những tính năng của Dynamic Data. Cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với LINQ to SQL: ASP.NET Dynamic Data cung cấp một Framework cho phép chúng ta nhanh chóng xây dựng một chức năng ứng dụng driver-data, dựa trên LINQ to SQL hay Entity Framework . ; Dựa trên cấu trúc của CSDL mà Dynamic Data Framework (DDF) sẽ tạo nên các trang web cho phép người dùng xem/chèn/xóa/sửa dữ liệu.

  pdf14p peter_hi 12-05-2010 336 145   Download

 • Bài này giới thiệu cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework.: Để bắt đầu, File→New Web Site và chọn “Dynamic Data Entities Web Site” hay “Dynamic Data Web Site”. Ở đây chúng ta dùng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framwork nên chọn “Dynamic Data Entities Web Site” (Hình 1).

  pdf15p peter_hi 12-05-2010 428 137   Download

 • Không bàn về lịch sử và sự xuất hiện của ADO.NET nhưng bạn phải chú ý : ADO.NET không phải là version mới của ADO (ActiveX Data Object) và ADO.NET cũng không phải là ‘ActiveX Data Object .NET’.

  doc7p quy_sau000 16-11-2009 246 114   Download

 • Cơ sở dữ liệu Trong Microsoft .NET Framework, việc truy xuất đến các loại data-source (nguồn dữ liệu) được cho phép thông qua một nhóm các lớp có tên là Microsoft ADO.NET.

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 173 77   Download

 • ASP.NET is Microsoft’s platform for developing web applications. Using ASP.NET, you can create e-commerce shops, data-driven portal sites, and just about anything else you can find on the Internet. Best of all, you don’t need to paste together a jumble of HTML and script code in order to program the Web. Instead, you can create full-scale web applications using nothing but code and a design tool such as Visual Studio. The cost of all this innovation is the learning curve. To master ASP.NET, you need to learn how to use an advanced design tool (Visual Studio), a toolkit of objects (the .

  pdf900p hotmoingay3 09-01-2013 244 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản