Ngân sách nhà nước năm 2006

Xem 1-20 trên 72 kết quả Ngân sách nhà nước năm 2006
 • Thuyết trình: Thực trạng về thu, chi và cân đối ngân sách nhà nước từ năm 2006 - 2010 trình bày về khái niệm cân đối ngân sách nhà nước, đặc điểm ngân sách nhà nước, thực trạng về thu, chi và cân đối ngân sách nhà nước từ năm 2006 - 2010.

  ppt14p duykhoi027 23-10-2011 1452 481   Download

 • Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc11p sontinh 18-08-2009 167 29   Download

 • Thông tư 100/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc15p sontinh 18-08-2009 53 2   Download

 • Chỉ thị 27/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc4p trongthuy 18-08-2009 97 5   Download

 • Quyết định 151/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007

  doc12p trongthuy 18-08-2009 351 58   Download

 • Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển phát triển kinh tế xã hội năm năm 2006 – 2010 là: “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

  pdf99p chupchup1122 22-03-2013 91 29   Download

 • Thông tư 107/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007

  doc28p trongthuy 18-08-2009 130 7   Download

 • Thông tư 56/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2007

  doc34p trongthuy 18-08-2009 101 4   Download

 • Thông tư 44/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 và giai đoạn 2006 - 2010

  doc20p sontinh 18-08-2009 90 2   Download

 • Tình hình chi tiêu NSNN của nuớc ta trong giai đoạn từ năm 2006 – 2008 và một số phân tích về tình hình thu chi và thâm hụt NSNN.Bối cảnh kinh tế xã hội đầu năm 2009, các giải pháp của chính phủ, tình hình thực hiện thu chi sáu tháng đầu năm, những điểm còn tồn tại.

  ppt31p scandy1010 14-05-2010 702 265   Download

 • Công văn 8714/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước theo Quyết định số 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/06/2006 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007

  pdf2p lythong 18-08-2009 120 17   Download

 • Bài viết Nâng cao hiệu quả trong chính sách tài khóa ở Việt Nam trình bày về bối cảnh chung, tình hình chi cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2006 - 2011, kiến nghị một số chính sách nhằm nâng cao hiệu quả trong chính sách tài khóa ở Việt Nam.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 5 0   Download

 • ...1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế. 2. Việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  pdf35p truongbao 10-07-2009 2278 281   Download

 • Biểu tượng với ba màu chủ đạo là vàng, đỏ và xanh, được thiết kế cách điệu hình chiếc nón lá,vừa tạo dáng khối tam giác vững chắc, vươn lên, vừa là chữ A (APEC).Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 14 được tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng 11 năm 2006 tại Hà Nội, Việt Nam.Hội nghị tập trung vào việc thảo luận và thông qua "Kế hoạch hành động Hà Nội".

  ppt13p trumps 20-04-2011 127 41   Download

 • Sau khi Luật Kiểm toán Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006, cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyển sang trực thuộc Quốc hội; vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu theo sự đề cử của Ủy ban thường vụ Quốc hội sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước là 7 năm, có thể được bầu lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ. Sửa đổi này được đưa ra nhằm đảm bảo việc kiểm soát ngân sách nhà nước...

  pdf62p lanlan38 02-04-2013 51 14   Download

 • Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BNNPTNT-KHĐT-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

  doc7p lythong 18-08-2009 109 12   Download

 • Việt Nam đã xây dựng Chiến lược PTKTXH 10 năm (2001-2010) với tầm nhìn đến năm 2020 đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  pdf167p manutd1907 09-04-2013 32 8   Download

 • Mẫu này áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 113/2012/TT-BTC ngày 17/07/2012 của Bộ Tài chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------HỢP ĐỒNG CHO VAY Số …………………………..

  pdf3p keocauvong 25-06-2013 58 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2006/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf3p inoneyear2 22-03-2010 62 4   Download

 • Nghị định số 07/2006/NĐ-CP về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawktkt1 25-10-2009 38 3   Download

Đồng bộ tài khoản