Nghị định 04/cp

Xem 1-20 trên 409 kết quả Nghị định 04/cp
 • Nghị định 04/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

  doc10p chanhson 19-08-2009 194 7   Download

 • Nghị định 04/2009/NĐ-CP của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

  pdf17p uyenson 19-08-2009 286 40   Download

 • Nghị định 04/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  doc2p dohuong 14-08-2009 138 22   Download

 • Nghị định 04/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy về việc định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

  doc17p diemuyen 19-08-2009 105 13   Download

 • Nghị định 04/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

  doc13p chanhson 19-08-2009 144 7   Download

 • Nghị định 04/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 về chế đô, chính sách đối với sĩ quan thôi phục viên tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức quốc phòng do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawdn10 31-10-2009 99 5   Download

 • Nghị định 04/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

  doc2p tramvo 19-08-2009 106 2   Download

 • Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

  pdf11p saoanhnovoicochong 26-01-2015 43 2   Download

 • Nghị định của Chính phủ số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp.

  doc49p bonbon566 11-10-2010 331 135   Download

 • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình...

  pdf23p hoangly 24-06-2009 317 108   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 Số: 41/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CHÍNH PHỦ

  pdf12p bunbohue1810 19-06-2010 554 73   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010 Số: 43/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CHÍNH PHỦ

  pdf38p bunbohue1810 18-06-2010 140 63   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐCP NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI CHÍNH PHỦ

  pdf11p inoneyear2 18-03-2010 528 48   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 Số: 40/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHÍNH PHỦ

  pdf28p shishomaru 07-06-2010 279 35   Download

 • Nghị định 63/2009/NĐ-CP của Chính phủ bãi bỏ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/04/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 554 25   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010 Số: 46/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CHÍNH PHỦ

  pdf10p cucaibanhchung 01-06-2010 234 25   Download

 • Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  pdf3p phuocql31 29-06-2010 201 23   Download

 • Nghị định 81/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính

  pdf7p mychau 18-08-2009 118 22   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010 Số: 45/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI CHÍNH PHỦ

  pdf19p bunbohue1810 19-06-2010 256 22   Download

 • Nghị định của chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

  doc1p lawcao 22-09-2009 154 15   Download

Đồng bộ tài khoản