Nghị định 19/cp

Xem 1-20 trên 358 kết quả Nghị định 19/cp
 • Nghị định 19/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật

  doc7p chanhson 19-08-2009 260 6   Download

 • Nghị định 19/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

  doc7p tuuyen 17-08-2009 122 18   Download

 • Nghị định 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

  doc12p diemuyen 19-08-2009 126 18   Download

 • Nghị định 19/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

  doc17p chanhson 19-08-2009 68 3   Download

 • Nghị định 19/2003/NĐ-CP về việc quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawqds3 09-12-2009 87 3   Download

 • Nghị định 71/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

  pdf5p hasang 19-08-2009 182 72   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan), đơn vị sự nghiệp của nhà nước (sau đây gọi chung là đơn vị). Điều 2. Đối tượng điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh tại Nghị định này gồm: 1.

  pdf8p tuongvan 20-07-2009 812 67   Download

 • Người có thẩm quyền sẽ lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện ra những hành vi vi phạm hành chính. Sau đó, căn cứ vào các biên bản vi phạm hành chính này để đưa ra quyết định xử phạt hành chính. Tuy nhiên, tất cả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đề phải căn cứ theo nghị định được ban hành bởi chính phủ.

  doc87p 123_hongphuong 23-05-2015 418 45   Download

 • Nghị định 51/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  pdf14p tramvo 19-08-2009 420 42   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường bộ về một số quy tắc giao thông đường bộ; về tín hiệu của xe ưu tiên; về tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ; về trách nhiệm của các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. ...

  doc10p catbui 01-06-2009 384 37   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010 Số: 25/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU CHÍNH PHỦ

  pdf23p bunbohue1810 18-06-2010 167 30   Download

 • Nghị định 51/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

  doc21p vantien 19-08-2009 72 25   Download

 • Nghị định số 87/2009/ NĐ- CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 về Vận tải đa phương thức,

  pdf23p bachdiemmy 11-12-2009 118 23   Download

 • Nghị định của Chính Số: 19/2008/NĐ-CP Ngày 14 tháng 02 năm 2008 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng. Nghị định do Chính phủ ban hành căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

  doc3p hoangchau 19-08-2009 165 22   Download

 • Nghị định số 19/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Chính phủ ban hành

  pdf10p duongyenngoc 23-10-2009 92 21   Download

 • Nghị định số 19/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawtttotung1 29-10-2009 134 18   Download

 • Nghị định số 19/2005/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm do Chính Phủ ban hành

  pdf13p lawdn5 31-10-2009 99 16   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC ĐIỂM C, D, G, H VÀ I KHOẢN 5 ĐIỀU 2 NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  pdf4p inoneyear 07-04-2010 149 15   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010 Số: 53/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ, ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI THÀNH LẬP DO CHÍNH PHỦ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CHÍNH PHỦ

  pdf3p bunbohue1810 18-06-2010 95 13   Download

 • Nghị định số 51/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  pdf16p lawbds1 06-11-2009 137 12   Download

Đồng bộ tài khoản