Nghị định 195/cp

Xem 1-18 trên 18 kết quả Nghị định 195/cp
 • Nghị định 195/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  doc5p vanson 19-08-2009 515 15   Download

 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong nghị định này.

  doc16p holoesinin 05-06-2014 35 0   Download

 • Nghị định 109/2002/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  pdf4p lawxnk4 10-11-2009 155 12   Download

 • Nghị định 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  doc3p vanson 19-08-2009 98 9   Download

 • Nghị định số 195/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  doc6p thuthuy 17-07-2009 470 47   Download

 • Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động và Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  doc4p thuthuy 17-07-2009 191 16   Download

 • Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27-12-2002 của chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

  doc4p thuthuy 17-07-2009 125 9   Download

 • Nghị định số 10/1999/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do Chính phủ ban hành, để bổ sung Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  pdf1p lawxnk6 11-11-2009 79 4   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về việc bổ sung Nghị định số 195/CP, ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

  doc1p thuthuy 17-07-2009 64 2   Download

 • Điều 1.- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sau đây: - Các doanh nghiệp Nhà nước; - Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, các tổ chức, cá nhân có thuê mướn lao động;

  doc5p minhtuanlaw_88 03-12-2009 405 138   Download

 • Thông tư này quy định việc quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập theo Quyết định 195/2003/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

  doc7p datqueqp 11-04-2011 39 3   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195 2006. Thành phần khối lượng khảo sát địa chất,trong các giai đoạn lập dự án, và thiết kế công trình thủy lợi.Căn cứ nghị định 86/2001/NĐ-CP ngày 18thanhs 07 năm 2003 của chính phủ qui định chức năng ,nhiệm vụ ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  pdf58p kieuphong21052 10-08-2010 609 182   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2008/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2002/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 195/CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ ...

  pdf14p oggianoel 09-01-2013 34 4   Download

 • Thông tư số 08-TT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điều lệ vận chuyển hàng hóa bằng ô-tô (ban hành do Nghị định số 195-CP ngày 31-12-1963 của Hội đồng Chính phủ) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf27p lawgtvt11 26-11-2009 60 5   Download

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi được quy định trong chương VII của bộ Luật lao động và hướng dẫn thi hành trong NĐ 195/CP của Chính Phủ ngày 31/12/1994 và Thông tư số: 07/LĐ TBXH-TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  pdf11p bryant_an89 18-05-2010 236 145   Download

 • Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi được quy định trong chương VII của bộ Luật lao động và hướng dẫn thi hành trong NĐ 195/CP của Chính Phủ ngày 31/12/1994 và Thông tư số: 07/LĐ TBXH-TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  pdf11p bryant_an89 17-04-2010 325 100   Download

 • Thông tư 07-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  doc5p vanson 19-08-2009 162 7   Download

 • Thông tư số: 05/2016/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế; căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;...

  pdf5p bienbuondiuem 13-05-2016 7 0   Download

Đồng bộ tài khoản