Nghị định 35/cp

Xem 1-20 trên 87 kết quả Nghị định 35/cp
 • Nghị định 35/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản

  doc11p chanhson 19-08-2009 183 19   Download

 • Nghị định 35/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

  pdf36p lawqds3 09-12-2009 601 61   Download

 • Nghị định 35/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

  pdf38p lawttyt7 30-11-2009 108 51   Download

 • Nghị định 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

  doc16p chanhson 19-08-2009 371 41   Download

 • Nghị định 35/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

  pdf12p trucsinh 19-08-2009 345 37   Download

 • NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy về phòng cháy, chữa cháy, tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy và trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy....

  pdf36p ebaohiem 09-03-2011 1022 170   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định của chính phủ số 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

  doc10p bichauctvn 07-11-2010 96 44   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; ...

  doc11p lawcao 28-09-2009 1181 86   Download

 • Nghị định Số: 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. Nghị định này do Chính phủ ban hành căn cứ vào Luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

  pdf10p trongthuy 18-08-2009 157 43   Download

 • Nghị định số 35/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf10p truongbachi 23-10-2009 180 24   Download

 • Nghị định số 77/2001/NĐ-CP về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình do Chính phủ ban hành, để quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

  pdf4p lawqds4 09-12-2009 193 23   Download

 • Nghị định số 35/2001/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính Phủ ban hành

  pdf6p lawgd6 04-11-2009 186 13   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010 Số: 35/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CHÍNH PHỦ

  pdf11p luavitradong 24-05-2010 185 10   Download

 • Nghị định số 35/2002/NĐ-CP về Luật Khuyến khích đầu tư trong nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

  pdf26p lawtm7 29-10-2009 97 8   Download

 • Nghị quyết 35/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đắk Lắk

  doc7p dongson 19-08-2009 74 5   Download

 • Nghị định 46/2000/NĐ-CP về Dân quân tự vệ do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính phủ quy chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về Dân quân tự vệ

  pdf6p lybangbang 10-10-2009 78 5   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010 Số: 35/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p shishomaru 02-06-2010 58 5   Download

 • Nghị định số 35-CP về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trưởng trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

  pdf27p truongvu 10-10-2009 72 4   Download

 • Nghị định số 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường do Chính phủ ban hành

  pdf10p lawttnh9 12-11-2009 55 4   Download

 • Nghị định số 35/2002/NĐ-CP về Luật Khuyến khích đầu tư trong nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

  pdf24p lawttyt8 30-11-2009 99 4   Download

Đồng bộ tài khoản