Nghị định 37/2009

Xem 1-16 trên 16 kết quả Nghị định 37/2009
 • Nghị định quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc5p meomeo 08-05-2009 437 36   Download

 • Nghị định số 68/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 112 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 37/2009/tt-btttt', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p xexucxich 26-04-2010 67 4   Download

 • Nghị định số 37/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc4 24-11-2009 43 2   Download

 • THÔNG TƯ
  Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá 11; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư, như sau:

  pdf7p bachdiemmy 15-12-2009 148 24   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG THUỘC DANH MỤC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2010

  pdf3p xexucxich 26-04-2010 80 9   Download

 • HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ

  pdf7p antromtraicay 29-04-2010 95 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p xexucxich 21-04-2010 42 1   Download

 • 1 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009 THÔNG TƯ
  Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; văn bản số 7248/VPCP-KGVX ngày 16 tháng...

  pdf3p bachdiemmy 15-12-2009 242 52   Download

 • VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ: THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ; DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮKLẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf58p caucathadieu 28-04-2010 47 4   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 37/2009/TTBNNPTNT NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2009 VÀ THÔNG TƯ SỐ 38/2009/TTBNNPTNT NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2009

  pdf7p phuonghoangnho2011 03-03-2011 55 4   Download

 • Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Khánh Hòa

  pdf7p lawttnh10 12-11-2009 41 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA VÀ TRANG BỊ MÁY SOI CONTAINER TẠI KHU VỰC CÁI LÂN, PHƯỜNG BÃI CHÁY, THÀNH PHỐ HẠ LONG CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quy hoạch số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; Căn cứ Nghi định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ "V/v lập...

  pdf2p caytudang 20-04-2013 31 3   Download

 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi

  pdf19p tapuaxinhdep 19-05-2013 25 1   Download

 • HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

  pdf19p tymong_manh 23-11-2012 30 2   Download

 • Ngày 16/01/2009, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12 về danh sách gồm 67 huyện, 32 quận (chiếm 16,58 % số quận, huyện của cả nước) và 483 phường (chiếm 37,15%) trên 10 tỉnh, thành phố không tổ chức hội đồng nhân dân (HĐND).

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 42 14   Download

Đồng bộ tài khoản