Nghị định 96/cp

Xem 1-20 trên 56 kết quả Nghị định 96/cp
 • Nghị định 96/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu

  doc14p anhphuong 17-08-2009 164 6   Download

 • Nghị định 96/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf8p mychau 18-08-2009 221 63   Download

 • Nghị định 96/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp

  doc4p diennghia 19-08-2009 282 35   Download

 • Nghị định 92/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/96

  doc11p quynhtrang 19-08-2009 267 10   Download

 • Nghị định 96/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh

  doc9p trangson 19-08-2009 129 8   Download

 • Nghị định 96/1998/NĐ-CP về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawqds5 09-12-2009 66 3   Download

 • Nghị định 96/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdt6 02-12-2009 38 2   Download

 • Nghị định 96/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf5p quyenlinh 23-10-2009 39 1   Download

 • Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 28/CP ngày 7/5/96 về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 131 9   Download

 • Nghị định số 96/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawttnh19 19-11-2009 99 7   Download

 • Nghị định số 96/2002/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan do Chính phủ ban hành

  pdf4p quanglinh 23-10-2009 59 4   Download

 • Thông tư số 29/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính thực hiện quy chế quản lý dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định 10/CP ngày 24/2/96 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawktkt6 29-10-2009 43 4   Download

 • Nghị định số 92-CP về Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/96

  pdf11p lawdt12 02-12-2009 63 4   Download

 • Thông tư 05-TT/NC về quản lý giống vật nuôi do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 14/CP ngày 19/3/96 của Chính phủ về quản lý giống vật nuôi

  pdf14p truongvu 10-10-2009 53 3   Download

 • Nghị định số 96/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh do Chính Phủ ban hành

  pdf11p lawvhxh7 16-11-2009 50 3   Download

 • Nghị định số 96/1999/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc4 24-11-2009 30 1   Download

 • Nghị định số: 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;...

  pdf14p cuonghuyen0628 13-11-2015 3 0   Download

 • Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với...

  pdf21p abcdef_42 02-11-2011 66 14   Download

 • Thông tư 96/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc14p giangdien 18-08-2009 56 9   Download

 • Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH ngày 13 tháng 12 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy ...

  pdf6p abcdef_42 02-11-2011 53 6   Download

Đồng bộ tài khoản