Nghị định số 110/2004/ nd- cp

Xem 1-14 trên 14 kết quả Nghị định số 110/2004/ nd- cp
 • Nghị định số 110 /2004 /ND – CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của chính phủ về công tác văn thư

  doc24p tranthuha1182 08-09-2009 866 94   Download

 • Nghị định số: 110/2014/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;...

  pdf7p codon_02 27-11-2015 12 0   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ CHÍNH PHỦ

  pdf6p haihoabatbuom 20-04-2010 128 29   Download

 • NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư

  doc4p dangvansy 16-05-2010 179 21   Download

 • Thông tư số 110/2004/TT-BTC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

  pdf17p lawtttotung1 29-10-2009 86 6   Download

 • Thông tư 110/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

  doc23p chanhson 19-08-2009 103 2   Download

 • Thông tư số 110/2005/TT-BTC Hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

  doc7p estupendo3 12-08-2016 11 0   Download

 • Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn thư.

  pdf4p phuocql31 27-06-2010 776 111   Download

 • Thông báo số 595/TB-VTLTNN về kết quả hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

  pdf4p lawttnh4 11-11-2009 30 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo số 687/bc-vtltnn về tình hình thực hiện nghị định 110/2004/nđ-cp, nghị định 111/2004/nđ-cp của chính phủ và chỉ thị 05/2007/ct-ttg của thủ tướng chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ do cục văn thư lưu trữ và nhà nước ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p lawbmhc5 24-11-2009 145 37   Download

 • Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, ...

  pdf38p thiuyen3 17-08-2011 119 24   Download

 • Thông tư này hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

  doc63p dickphuong06 12-04-2011 391 188   Download

 • Báo cáo số 687/BC-VTLTNN về tình hình thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP, Nghị định 111/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ do Cục Văn thư Lưu trữ và Nhà nước ban hành

  pdf14p lawttnh3 11-11-2009 63 6   Download

 • Thông báo số 677/TB-VTLTNN về kết quả hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP, Nghị định 111/2004/NĐ-CP của Chính phủ và 2 năm Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

  pdf3p lawbmhc3 24-11-2009 57 4   Download

Đồng bộ tài khoản