Nghị định số 24/2006/nđ-cp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Nghị định số 24/2006/nđ-cp
  • Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐCP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm...

    pdf5p abcdef_42 02-11-2011 55 2   Download

  • QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2006/NĐCP NGÀY 24/7/2006 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2009/NĐ-CP NGÀY 24/2/2009 VỀ VIỆC QUẢN LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

    pdf7p ngoisao1209 20-12-2010 94 7   Download

  • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐCP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004; Bộ Nôn...

    pdf3p abcdef_42 02-11-2011 45 4   Download

Đồng bộ tài khoản