Nghị định số 28/cp

Xem 1-20 trên 291 kết quả Nghị định số 28/cp
 • Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 28/CP ngày 7/5/96 về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 137 9   Download

 • Nghị định số 28/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành

  pdf20p baoliem 17-10-2009 322 127   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số: 28/2010/nđ-cp do chính phủ ban hành', văn bản luật, lao động-tiền lương phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p vuonghang_vkhnl 09-08-2010 232 95   Download

 • Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu chung.

  pdf4p phuocql31 09-07-2010 330 57   Download

 • Nghị định số 28/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật luật sư do Chính phủ ban hành

  pdf14p lawdvpl1 10-11-2009 59 9   Download

 • Nghị định số 176-CP về việc sữa đổi Chương III của Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 175-CP ngày 28-10-1961 do Hội đồng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawtm12 22-11-2009 61 5   Download

 • Nghị định số 28/2004/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 77 4   Download

 • Nghị định số 28/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

  pdf13p lawdn5 31-10-2009 96 4   Download

 • Nghị định số 28/2001/NĐ-CP về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2001 do Chính Phủ ban hành

  pdf464p lawxnk5 10-11-2009 50 4   Download

 • Nghị định số 38-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành, để sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

  pdf4p lawdt12 02-12-2009 39 4   Download

 • Nghị định số 28/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế trị giá gia tăng do Chính phủ ban han hành

  pdf18p lawdt12 02-12-2009 74 4   Download

 • Nghị định số 28/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành

  pdf19p lawttnh9 12-11-2009 61 3   Download

 • Nghị định số 28/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

  pdf12p lawvhxh10 19-11-2009 58 3   Download

 • Nghị định số 28/1999/NĐ-CP về việc đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 57 2   Download

 • Nghị định số 28/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 56 2   Download

 • Nghị định số 28/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn, thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc8 24-11-2009 48 1   Download

 • Nghị định Số: 28/2014/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

  doc58p cancer_em 20-11-2014 19 0   Download

 • Nghị định số 03/2001/NĐ-CP về việc đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước

  pdf3p lawdn10 31-10-2009 50 5   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010 Số: 28/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p cucaibanhchung 01-06-2010 161 28   Download

 • Thông tư hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ

  doc4p hoanglinh 19-08-2009 111 21   Download

Đồng bộ tài khoản