Nghị định số 75

Xem 1-20 trên 131 kết quả Nghị định số 75
 • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục do Chính phủ ban hành

  pdf19p lawgd3 04-11-2009 193 32   Download

 • Nghị định số 75/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

  pdf12p tadinhphong 23-10-2009 149 20   Download

 • Nghị định số 75/2007/NĐ-CP về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng do Chính phủ ban hành

  pdf21p lawgtvt3 26-11-2009 74 6   Download

 • Nghị định số 75/CP về việc thành lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 61 5   Download

 • Nghị định số 75/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc4 24-11-2009 46 4   Download

 • Nghị định Số: 75/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

  doc5p cancer_em 20-11-2014 38 4   Download

 • Nghị định số 75-CP về việc thành lập thị trấn Phú Mỹ thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 59 3   Download

 • Nghị định số 75/1998/NĐ-CP về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawgtvt10 26-11-2009 57 3   Download

 • Nghị định số: 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf7p cuonghuyen0628 13-11-2015 15 2   Download

 • Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf16p bachma46 02-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf6p lawvhxh8 16-11-2009 42 5   Download

 • THÔNG TƯ Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2...

  pdf21p tapuaxinhdep 19-05-2013 48 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ...

  pdf3p tapuaxinhdep 19-05-2013 62 3   Download

 • Nghị quyết số: 75/NQ-CP "Về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào" quyết định phê duyệt Hiệp định thương mại biên giới giữa chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Là ngày 27 tháng 6 năm 2015.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 11 0   Download

 • Thông tư số: 11/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong công an nhân dân; căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;...

  pdf11p codon_06 21-01-2016 26 0   Download

 • Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

  doc11p dhuongtb 17-05-2011 147 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 75/2011/nđ-cp', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 76 12   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2006/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC CHÍNH PHỦ

  pdf10p meoconbatbuom 26-05-2011 49 10   Download

 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 3064/QĐ-BNN-KH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHỦ ĐẦU TƯ XDCT DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC KRÔNG HNĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định ch...

  pdf2p chongxinhyeu 20-12-2010 77 3   Download

 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 3126/QĐ-BNN-KH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy đ...

  pdf3p chongxinhyeu 20-12-2010 60 3   Download

Đồng bộ tài khoản