Nghị quyết hành chính

Tham khảo và download 20 Nghị quyết hành chính chọn lọc sau:
 • Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành, để hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25 tháng 12 năm 1998 và ngày 04 tháng 5 năm 2006...

  pdf20p lawtttotung1 29-10-2009 302 176   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu biên bản và quyết định sử dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa ban hành kèm theo Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ ; Mẫu quyết định số 08

  pdf3p vitconhamchoi 02-08-2011 323 33   Download

 • Nghị quyết số 57/ 2009/ ND-CP ngày 1 tháng 12 năm 2009 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11- NQTW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf15p bachdiemmy 11-12-2009 254 32   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu biên bản và quyết định sử dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa ban hành kèm theo Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ ; Mẫu quyết định số 01

  pdf4p vitconhamchoi 02-08-2011 251 34   Download

 • Nghị quyết Chính phủ: Tiết kiệm chi, thu hẹp vốn BẢO ANH Hạ tăng trưởng tín dụng được xem như là một trong những giải pháp kiềm chế lạm phát - Ảnh: Reuters. Ngày 24/2 Chính phủ chính thức ban hành Nghị quyết số 11 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

  pdf7p congtruc83 04-07-2011 164 28   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2008/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009 TỈNH BẠC LIÊU VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2008/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009 TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓ...

  pdf3p inoneyear2 22-03-2010 126 23   Download

 • Nghị quyết số 37-CP về những chủ trương và biện pháp lớn nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Trung ương Đảng và Nghị quyết tháng 1/1980 của Bộ chính trị Trung ương Đảng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 1980 do Hội đồng Chính phủ ban hành

  pdf9p lawxnk8 11-11-2009 140 17   Download

 • Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

  pdf11p manhquynh 10-10-2009 129 20   Download

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC CHÍNH PHỦ

  pdf21p inoneyear 07-04-2010 281 20   Download

 • Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Chính phủ ban hành

  pdf23p tadinhphong 23-10-2009 110 13   Download

 • Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Chính phủ ban hành

  pdf13p lawttnh16 13-11-2009 127 18   Download

 • Quyết định số 403/2010/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

  pdf6p sontratckh 21-12-2010 104 17   Download

 • Nghị Quyết về chính sách đại đoàn kết của Chính phủ do Quốc hội ban hành

  pdf1p lawvhxh17 19-11-2009 55 9   Download

 • Nghị quyết về chính sách cải cách ruộng đất do Quốc hội ban hành

  pdf1p lawbds8 22-11-2009 176 18   Download

 • Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawttnh15 13-11-2009 146 22   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 Số: 19/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ BẢO LỘC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, QUYẾT NGHỊ: Điều 1.

  pdf2p shishomaru 07-06-2010 263 22   Download

 • CHÍNH PHỦ TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM ------Số: 01/2010/NQLT-CPHCCBVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CHÍNH PHỦ - TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

  pdf7p shishomaru 03-06-2010 191 11   Download

 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------Số: 108/2010/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Rạch Giá, ngày 12 tháng 4 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, ẤP, KHU PHỐ THUỘC TỈNH KIÊN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BẢY ...

  pdf11p shishomaru 07-06-2010 107 10   Download

 • Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  pdf11p lawttnh2 11-11-2009 106 10   Download

 • (1) Năm ban hành. (2) Trích yếu nội dung nghị quyết. (3) Các căn cứ khác để ban hành nghị quyết. (4) Nội dung của nghị quyết. (5) Chữ viết tắt tên đơn vị hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

  pdf2p huyenmy2204 11-12-2009 230 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản