Nghị quyết luật giao thông

Xem 1-20 trên 586 kết quả Nghị quyết luật giao thông
 • Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Luật Giao thông đường bộ Việt Nam - Các quy định mới nhất về xử phạt hành chính, hệ thống biển báo đường bộ" trình bày nội dung Nghị định 152/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 15 năm 2005 của chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc đối với mô tô, xe...

  pdf106p talata_2 07-11-2014 333 112   Download

 • Nghị định sử đổi bổ sung một số điều của 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

  doc2p bvhieu1076834 28-11-2011 228 56   Download

 • Quyết định về việc ban hành hướng dẫn lựa chọ quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

  pdf12p lamngantruoi 19-12-2011 196 40   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2007/QĐ-BGTVT NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2007 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

  doc15p datqueqp 25-04-2011 190 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 276/nq-ubtvqh10', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawgtvt8 26-11-2009 55 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị quyết liên tịch số 01/2003/nqlt-hpn-ubatgtqg', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawgtvt6 26-11-2009 79 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17

  pdf3p caucathadieu 28-04-2010 56 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 3

  pdf5p chuon-chuon 18-01-2012 37 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật 6 tháng', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawgtvt10 26-11-2009 68 1   Download

 • Nghị quyết số: 78/2015/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf5p ngochuyen2345 23-10-2015 13 0   Download

 • Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Chính phủ ban hành.

  pdf8p lawgtvt3 26-11-2009 451 62   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giao thông đường bộ. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

  pdf44p abcdef_42 01-11-2011 125 28   Download

 • Nghị quyết về việc phê chuẩn công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 do Quốc hội ban hành

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 170 24   Download

 • Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004" do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

  pdf24p lawgtvt5 26-11-2009 173 17   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------Số: 983/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI” BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính ph...

  pdf23p maiquena 18-10-2012 67 11   Download

 • Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Chính phủ ban hành

  pdf13p lawgtvt1 26-11-2009 60 9   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

  pdf11p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 53 9   Download

 • Nghị quyết 41-NQ/TW về bải vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Bộ Chính trị ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 97 8   Download

 • Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ về một số giải pháp và cơ chế, chính sách để kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm tai nạn giao thông và ùn tắc trên địa bàn thành phố Hà nội. Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội- khóa XII (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến 13 tháng 2 năm 2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawgtvt7 26-11-2009 55 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 01/2010/tt-bgtvt', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p caucathadieu 28-04-2010 105 7   Download

Đồng bộ tài khoản