Nghiên cứu chính trị

Xem 1-20 trên 9560 kết quả Nghiên cứu chính trị
 • Có nhiều quan niệm khác nhau về chính trị, tuy nhiên việc giải thích kh về khái niệm thì chỉ quan xh khi có chủ nghĩa Mac. Theo quan điểm của Mac – Lênin thì: Chính trị là sinh hoạt xh gắn liền với các quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc và các nhóm xh khác nhau mà hạt nhân của nó là vấn đề giành giữ và sử dụng quyền lực nhà nước.

  doc38p tantrang1979 28-01-2010 895 353   Download

 • Chính trị học là gì? Phân tích MQH giữa chính trị và chính trị học? Thuật ngữ chính trị học (politologie) được tạo thành từ hai từ Hy Lạp “politike” (chính trị) và “logos” (tri thức), với ý nghĩa là “khoa học chính trị” là khoa học nghiên cứu chính trị. Chính trị học ở nước ta xác định rõ là một bộ môn khoa học nghiên cứu về lĩnh vực chính trị

  doc31p thaoech142 10-03-2013 310 140   Download

 • Đề tài nghiên cứu: Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện nhằm mục tiêu trình bày mô hình Var trên phương diện lý thuyết cũng như ứng dụng trong quản tri rủi ro tài chính, trình bày một số phương pháp ước lượng mô hình Var trong đó nhấn mạnh phương pháp sử dụng Copula điều kiện, đồng thời áp dụng tính toán trên nhóm cổ phiếu REE và SAM trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf30p langtuthangpro 11-08-2014 116 56   Download

 • Nghiên cứu Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong phần: “Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, chúng tôi thấy nổi lên tư tưởng cơ bản: “Đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân”, kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thự...

  pdf10p bengoan369 07-12-2011 129 39   Download

 • Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ Khoa học xã hội ngày càng được khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội, trong công cuộc xây dựng CNXH, trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong phát triển toàn diện con người và trong bảo vệ Tổ quốc XHCN.

  pdf12p bengoan369 07-12-2011 56 17   Download

 • Ðây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động báo chí sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) "Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới", các Thông báo kết luận số 41-TB/TW, số 68-TB/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 03 và các quy định của Ban Bí thư (khóa X) về công tác lãnh đạo, quản lý báo chí; trên cơ sở đó triển khai nhiệm vụ trọng tâm của báo chí năm 2010. ...

  pdf8p bengoan369 07-12-2011 43 10   Download

 • Đây là vấn đề đã được bàn nhiều, từ hơn nửa thế kỷ qua trong câu chuyện chung về Hồ Chí Minh – nếu tính từ tác phẩm đầu tiên viết về Bác của Phạm Văn Đồng: Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc(1). Đi sâu vào lĩnh vực văn hóa, văn nghệ thì nó gần như có mặt trong khắp các công trình, bài viết của tất cả những người làm công việc lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học, kể từ sau 1954....

  pdf15p bengoan369 07-12-2011 27 7   Download

 • Bài viết "Phân tích và dự báo các xu hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực thư viện số trên thế giới" trình bày tóm tắt xu hướng nghiên cứu chính về thư viện số (TVS) giai đoạn (1990-2010). Bài viết có sự vận dụng bản đồ tri thức về TVS với 2 phương pháp trắc lượng thư mục và phân tích hồi quy để phân tích, dự báo được xu hướng chính của nghiên cứu TVS trong tương lai. Từ đó, hoạch định hướng nghiên cứu TVS Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p lienmy12398 22-08-2016 1 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần chè Kim Anh nhằm hệ thống hoá lý luận về phân tích tài chính trong Doanh nghiệp, phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần chè Kim Anh, đưa ra một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty chè Kim Anh.

  pdf88p expensive_12 05-07-2013 248 118   Download

 • Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947, hai năm sau khi Nhà nước giành được độc lập, có giá trị đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn. Lúc bấy giờ đất nước ta vẫn tồn tại hai loại chính quyền: chính quyền do thực dân Pháp dựng lên và chính quyền cách mạng.

  pdf7p bengoan369 07-12-2011 330 92   Download

 • Trình bày nghiên cứu chính sách Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn 1991 đến hiện tại.  Phân tích kết quả Việt Nam Trung Quốc đã đạt được để từ đó rút ra bài học và dự báo về quan hệ Việt – Trung trong thời gian tới. 2. Mục tiêu nghiên cứu  Nghiên cứu chính sách đối ngoại Việt Nam – Trung Quốc nhằm góp phần hoạch định chính sách đối ngoại Việt Nam đối với Trung Quốc.

  pdf17p chaen_12 10-12-2013 75 36   Download

 • Mạng Nơron nhân tạo nhờ khả năng học, nhớ lại và khái quát hóa từ các mẫu dữ liệu huấn luyện, đã trở thành một trong hướng nghiên cứu chính của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Xét về mặt lý thuyết mạng Nơron nhân tạo tương đối độc lập với bản chất của các quá trình vật lý cần phân loại, dự đoán.

  pdf1p vistaghost10889 14-01-2014 52 29   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng nhằm trình bày lý luận chung về chính sách và phương pháp trả lương, thực trạng công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng, các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng ...

  pdf87p expensive_12 05-07-2013 60 27   Download

 • Khi tiếp thu và bàn đến vấn đề Nhà nước, nhất là Nhà nước vô sản mà Mác và Ph.Ăngghen đã nêu ra và phân tích rất nhiều trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Lênin đã đưa ra nhận định: Chuyên chính vô sản là một trong những tư tưởng đặc sắc và trọng yếu nhất của chủ nghĩa Mác về vấn đề Nhà nước1, là đỉnh cao của vai trò cách mạng của giai cấp vô sản trong lịch sử2. Có nhiều lý do để cắt nghĩa tính đặc sắc và trọng yếu của tư...

  pdf16p bengoan369 07-12-2011 113 18   Download

 • Viện Nghiên cứu Phát triển IDS (Institutes of Development Studies - IDS) viết tắt là IDS là một viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên thành hình ở Việt Nam, trong thời gian gần đây đã thu hút nhiều sự chú ý của giới quan tâm chính trị - thời sự trong và ngoài nước

  pdf93p la_lan23 15-04-2013 38 14   Download

 • Hội thảo quốc tế “Việt Nam trong thế kỷ XX” đã được tổ chức trọng thể từ ngày 19 đến 21/9/2000 tại Hà Nội với sự tham gia của 383 nhà khoa học và hoạt động thực tiễn đến từ mọi miền của đất nước và từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu lục. “Đây là một cuộc Hội thảo có tầm vóc thế kỷ của đất nước chúng ta”1. Những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo vẫn còn giữ nguyên giá trị và tính thời sự đối với đất nước ta...

  pdf14p bengoan369 07-12-2011 81 12   Download

 • Chuyên đề: Quản trị tài chính với các nội dung nghiên cứu chính: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính và định giá doanh nghiệp, dự báo nhu cầu vốn và huy động vốn của doanh nghiệp, quản trị vốn, tài sản, doanh thu  và lợi nhuận doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. 

  pdf101p ngochuyen2345 20-08-2015 24 10   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn tốt nghiệp đại học "Nghiên cứu tác động của quản trị tri thức đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long". Nội dung luận văn trình bày về thực trạng quản trị tri thức đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ,...

  pdf132p hoanglinh0808 29-11-2015 20 7   Download

 • Nghiên cứu mô tả so sánh được thực hiện trên 80 bệnh nhân được siêu âm chẩn đoán u vùng đầu tụy (bao gồm u đầu tụy, u đoạn thấp ống mật chủ, u bóng Vater, u tá tràng quanh bóng). Các giá trị của siêu âm được đánh giá qua kết quả phẫu thuật và giải phẫu bệnh. Nghiên cứu cho thấy siêu âm có độ nhạy 96,1% và độ chính xác là 92,5% trong chẩn đoán xác định u, nhưng độ chính xác trong việc xác định vị trí u là 68%; Đồng thời trong việc phát hiện...

  pdf4p sunshine_3 28-06-2013 25 5   Download

 • Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị sản xuất & dịch vụ (QTSX&DV). Nội dung chính trong chương gồm có: Một số khái niệm cơ bản; đối tượng, mục ñích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu quản trị sản xuất; nội dung của QTSX&DV; lịch sử phát triển của QTSX&DV; quá trình ra quyết ñịnh của nhà quản trị sản xuất; phân loại quá trình sản xuất và dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p tangtuy19 22-07-2016 17 2   Download

Đồng bộ tài khoản