» 

Nguyên Lý Cơ Bản Mác Lê Nin

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Thực hiện chương trình đổi mới việc giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng, trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, ngày 18 tháng 09 năm 2008, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT về chương trình các môn lý luận chính trị, chương trình này được á dụng từ học kỳ...

  pdf 93p thientanqngai 20-06-2011 540 197

 • Sách hướng dẫn học tập Triết học Mác - Lê nin

  Sách hướng dẫn học tập Triết học Mác - Lê nin giúp người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lê nin. Trên cơ sở đó gúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận đường lối chiến lược, sách lược của đảng cộng sản Việt nam trong quá trình kiên trì, giữ vững định hướng hướng đi lên CNXH ở VN.

  pdf 0p huchigo 12-09-2010 899 526

 • KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN part 1

  Kinh tế chính trị Mác Lê-nin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhằm phục vụ cho đối tượng sinh viên hệ đào tạo

  pdf 20p iiduongii1 30-03-2011 200 85

 • Tiểu luận Những NLCB của triết học Mac - Lênin

  Tiểu luận những nguyên lý cơ bản Mác - Lê nin với đề tài phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf 18p vanhieudhqn 12-12-2013 24 14

 • Trả Lời Câu Hỏi Mác Lênin - Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Lênin

  Câu 1: Hãy nêu và phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nó? Trả lời: Trong tác phẩm: “ Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh kiệm phê phán (1906-1909)” Lê Nin đã phát biểu định nghĩa chủ nghĩa vật chất như sau: “ Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm...

  doc 32p langquen195 06-12-2012 531 201

 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

  Sau khi nhận thấy rằng chế độ kinh tế là cơ sở trên đó kiến trúc thượng tầng chính trị được xây dựng lên thì Mác chú ý nhiều nhất đến việc nghiên cứu chế độ kinh tế ấy. Tác phẩm chính của Mác là bộ "Tư bản" được dành riêng để nghiên cứu chế độ kinh tế của xã hội hiện đại, nghĩa là xã hội tư bản chủ nghĩa.”

  ppt 67p tet0202 19-02-2013 45 17

 • Giáo trình môn Triết học Mác - Lênin

  Giáo trình dẫn học tập Triết học Mác - Lê nin giúp người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lê nin. Trên cơ sở đó gúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận đường lối chiến lược, sách lược của đảng cộng sản Việt nam trong quá trình kiên trì, giữ vững định hướng hướng đi lên CNXH ở VN

  pdf 264p transang1 19-09-2012 209 132

 • KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN part 5

  Chương 6: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư Vậy, lợi nhuận chính là giá trị thặng dư được quan niệm là kết quả của toàn bộ tư bản ứng trước. Nếu ký hiệu lợi nhuận là P thì công thức G= c + v+ m sẽ chuyển thành G= K+ P (có nghĩa là giá trị hàng hoá tư bản chủ nghĩa bằng chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa cộng với lợi nhuận).

  pdf 20p iiduongii1 30-03-2011 183 97

 • KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN part 4

  Chương 4: Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản + Cấu tạo kỹ thuật của tư bản là tỷ lệ giữa khối lượng tư liệu sản xuất với số lượng lao động cần thiết để sử dụng các tư liệu sản xuất đó. Nó biểu hiện dưới các hình thức của số lượng máy móc, nguyên liệu, năng lượng do một công nhân sử dụng trong một thời gian nào đó....

  pdf 20p iiduongii1 30-03-2011 176 97

 • KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN part 7

  Chương 8: Quá độ lên CNXH và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội : a. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: + Tính tất yếu của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa: Tất yếu về kinh tế: Là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất xã hội hoá cao và quan hệ sản xuất mang tính tư nhân.

  pdf 20p iiduongii1 30-03-2011 160 85

 • KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN part 6

  Chương 7: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước hình thức ôlygôpôly (oligoply - độc quyền của một vài công ty) hay pôlypôly (polyply - độc quyền của một số khá nhiều công ty trong mỗi ngành). Cách mạng khoa học và công nghệ dường như biểu lộ thành hai xu hướng đối lập nhau nhưng thực ra là thống nhất với nhau: xu hướng tập trung và xu hướng phi tập trung...

  pdf 20p iiduongii1 30-03-2011 137 74

 • KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN part 2

  Chương 2: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế + Tăng trưởng kinh tế là tiền đề vật chất đầu tiên để khắc phục tình trạng đói nghèo, lạc hậu.. Tăng trưởng kinh tế sẽ làm cho tiềm lực kinh tế của nhà nước tăng do đó mà chính sách giải quyết các vấn đề xã hội - trong đó có đói nghèo - được chú trọng hơn.

  pdf 20p iiduongii1 30-03-2011 146 60

 • KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN part 8

  Chương 10: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam Xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn hiệu quả bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

  pdf 20p iiduongii1 30-03-2011 68 28

 • ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 6

  Chủ nghĩa xã hội không tưởng trước Mác đã không nhận thức được vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề vật chất và ý thức Phát triển là sự vận động đi lên theo đường thẳng Kiến trúc thượng tầng là khái niệm dùng để chỉ tầng lớp lãnh đạo cao nhất của xã hội Tích tụ và tập trung tư bản đều làm tăng quy mô tư...

  doc 6p lllien 20-09-2012 88 27

 • ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 7

  Chủ nghĩa xã hội không tưởng trước Mác đã thể hiện đậm nét tinh thần nhân đạo, phê phán mạnh mẽ chế độ áp bức, bóc lột, bất công đương thời Ph.Ăngghen cho rằng: Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề cơ bản chỉ của triết học hiện đại Phạm trù triết học khác với phạm trù khoa học chuyên ngành Tồn tại xã hội là khái niệm dùng để chỉ dạng vật...

  doc 4p lllien 20-09-2012 43 12

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống các quan điểm và học thuyết”1 khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, do V.I.Lênin bảo vệ và phát triển.Triết học Mác - Lênin hay học thuyết Mác-Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin, được Các Mác, Engels sáng lập vào thế kỷ thứ XIX, sau đó được Lênin và các nhà...

  doc 296p khactoan_kshq 26-04-2011 651 270

 • 200 Câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa mác lê nin

  Những Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mac-Lenin giúp bạn ôn thi thật hiệu quả. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững kiền thức tổng quát, đáp ứng được các câu hỏi trắc nghiệm về môn học chủ nghĩa mac lenin một cách cở bản.

  pdf 83p cobethoitrang 26-09-2011 674 243

 • Bài thảo luận Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  1.Hàng hóa. Khái niêm: hàng hóa là một vất phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đổi hoặc muabán.

  ppt 18p gaubagaume 06-04-2011 226 77

 • KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN part 3

  Chương 3: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa 3.3.3.2. Lạm phát Khi số lượng tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng tiền vàng hay bạc cần thiết cho lưu thông mà tiền giấy là đại biểu, thì sẽ dẫn đến hiện tượng lạm phát. - Lạm phát là một hiện tượng khủng hoảng tiền tệ, biểu hiện của lạm phát là mức giá chung của toàn bộ nền kinh tế...

  pdf 20p iiduongii1 30-03-2011 171 70

 • ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 1

  Chủ nghĩa Mác ra đời khi xã hội loài người bắt đầu có sự phân chia giai cấp Về mặt nhận thức, sự khác nhau căn bản giữa CNDV và CNDT là ở chỗ: CNDV thừa nhận khả năng nhận thức thế giới khách quan của con người Phép siêu hình không có khả năng nghiên cứu cái riêng, từng lĩnh vực: khoa học ứng dụng và công việc ngày nay Ý thức xã hội là khái niệm dùng để chỉ mặt tinh thần...

  doc 6p lllien 20-09-2012 160 48

 • + Xem thêm 55 Nguyên Lý Cơ Bản Mác Lê Nin khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản