Nguyên tắc hạch toán doanh thu

Xem 1-20 trên 84 kết quả Nguyên tắc hạch toán doanh thu
 • Đề tài vận dụng những lý thuyết đã học vào trong thực tiễn nhằm hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học; đánh giá đúng thực trạng công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty, phát hiện những tồn tại và nguyên nhân để đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa.

  pdf60p thangnamvoiva26 21-10-2016 4 1   Download

 • − Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là gì? − Hiểu được doanh thu bán hàng được ghi nhận khi nào? Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản nào? − Chiết khấu thương mại khác với chiết khấu thanh toán? Các khoản hàng bán bị tr ả lại, các khoản giảm giá hàng bán kế toán thực hiện như thế nào? − Hiểu được nguyên tắc hạch toán doanh thu, hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu? − Hiểu được phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến doanh...

  pdf30p nhumi1000v 08-08-2011 968 390   Download

 • Đề tài tổng hợp những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu và XĐKQKD trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu và XĐKQKD tại Công ty Cổ phần Bắc Trung Nam; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu và XĐKQKD tại Công ty.

  pdf56p thangnamvoiva26 21-10-2016 3 1   Download

 • Hiện nay, nền kinh tế nƣớc ta đang vận hành theo cơ chế thị trƣờng, cạnh tranh tự do bình đẳng giữa các Doanh nghiệp với nhau, hoạt động của các Doan nghiệp dựa theo nguyên tắc tự hạch toán kinh tế. Vì vậy các Doanh nghiệp phải không ngừng lớn mạnh để tạo dựng đựơc chỗ đứng vững chắc trên thị trƣờng. Để làm đƣợc điều đó trƣớc hết các Doanh nghiệp cần phải làm tốt công tác quản lý và đặc biệt là công tác hạch toán kế toán.

  pdf159p nokia_12 09-05-2013 51 19   Download

 • Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, các doanh nghiệp ở nƣớc ta đã đi vào thực hiện hạch toán kinh tế đảm bảo nguyên tác tự trang trải và có lãi. Các doanh nghiệp phải từng bƣớc nâng cao công tác quản lý, tăng cƣờng hạch toán kinh tế nội bộ, thực hiện triệt để công tác tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Do đó vấn đề chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh là thƣờng xuyên đƣợc đặt ra đối với tất cả các đơn vị...

  pdf139p buoi_chieu 24-04-2013 60 26   Download

 • Mục tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là gì? Hiểu được doanh thu bán hàng được ghi nhận khi nào? Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản nào? Chiết khấu thương mại khác với chiết khấu thanh toán? Các khoản hàng bán bị trả lại, các khoản giảm giá hàng bán kế toán thực hiện như thế nào? Hiểu được nguyên tắc hạch toán doanh thu, hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu?

  pdf9p skkndayhoc 26-09-2011 73 23   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh sakurai', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p loaken_1 26-11-2012 42 7   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc41p nguyendacdung 09-11-2010 707 377   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang tổng hợp, hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang; đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán xác định k...

  pdf124p vinhtruongbka 28-05-2014 487 261   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty tnhh trung tuấn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc71p tiendungtb3003 09-03-2010 595 259   Download

 • Trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp luôn diễn ra gay gắt. Để đứng vững trên thị trường đòi hỏi công ty phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, công tác tổ chức quản lý tại công ty nhằm thích nghi với sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội.

  pdf51p meomayhamchoi 29-06-2011 281 172   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài:công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p tukhuyen123 20-07-2012 207 86   Download

 • Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, các doanh nghiệp ở nước ta đã đi vào thực hiện hạch toán độc lập đảm bảo nguyên tác tự trang trải và có lãi. Chính điều này các doanh nghiệp phải từng bước nâng cao công tác quản lý, tăng cường hạch toán kinh tế nội bộ, thực hiện triệt để công tác tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh.

  pdf98p sang_som 25-04-2013 41 17   Download

 • Chương 2 Kế toán các khoản phải thu thuộc bài giảng kế toán doanh nghiệp. Mục tiêu chương này nhằm giúp sinh viên biết vận dụng các phương pháp kế toán để hạch toán như: các khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác, dự phòng nợ phải thu khó đòi.

  pdf5p juliakaka 13-06-2014 211 9   Download

 • Nội dung chương 2: Kế toán các khoản phải thu thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp trình bày mục tiêu khái niệm về các khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác, biết được những kiến thức về nguyên tắc hạch toán các tài khoản phải thu, có những kỹ năng hạch toán về các khoản phải thu, biết định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan. Tham khảo bài giảng để nắm rõ hơn chi tiết nội dung môn học.

  pdf52p phuongpham357 23-07-2014 28 8   Download

 • Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

  ppt20p sunny_1 25-10-2013 24 5   Download

 • Trong những năm gần đây do sự biến động của nền kinh tế đặc biệt là sự biến động của giá cả thị trường thường là tăng cao không lường. Vì vậy mà chi phí về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn vốn lưu động của Công ty vì vậy việc quản lý và hạch toán chặt chẽ nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ giúp cho Công ty năng động hơn trong việc giảm chi phí giá thành các hợp đồng , nâng cao hiệu quả sản...

  pdf51p thainhatquynh 02-07-2009 1009 543   Download

 • Cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán bán hàng và công nợ phải thu", bài giảng này sẽ giới thiệu đến bạn nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu, sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng, kế toán bán hàng trên phần mềm kế toán.

  ppt34p michealnoc 25-02-2011 644 253   Download

 • Tài sản dài hạn của doanh nghiệp gồm: Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tƣ, đầu tƣ vào công ty con, đầu tƣ vào công ty liên kết, đầu tƣ góp vốn liên doanh, đầu tƣ dài hạn khác và đầu tƣ XDCB ở doanh nghiệp, chi phí trả trƣớc dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Nguyên tắc kế toán Tài sản dài hạn: 1. Trong mọi trƣờng hợp, kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc đánh giá theo nguyên giá (Giá thực tế...

  pdf103p misadu 06-07-2010 475 210   Download

 • Trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì mục tiêu lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, do vậy các doanh nghiệp phải tự tìm kiếm nguồn hàng, tự tổ chức quá trình tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá để làm sao đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp mình. Thực tế những năm qua cho thấy, không ít các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, đi đến phá sản trong khi các doanh nghiệp khác không ngừng phát triển.

  doc62p elirabetter 30-09-2009 506 176   Download

Đồng bộ tài khoản