» 

Nội Dung Bảng Cân đối Kế Toán

 • Đề án: Hoàn thiện bảng cân đối kế toán Việt Nam

  Bảng cân đối kế toán có một vai trò quan trọng, bởi nó là tài liệu để nghiên cứu, đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn ở một thời điểm nhất định. Thời điểm quy định là ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

  pdf 29p emilynguyen 08-07-2009 1535 555

 • BÁO CÁO " BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GÒ TRƯỞNG THÀNH"

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Ngày 30 tháng 06 năm 2008.Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu nội bộ ngắn hạn, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, các khoản phải thu khác, dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

  pdf 4p haichau 24-06-2009 710 166

 • Bảng cân đối kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp lập bảng cân đối kế toán

  Dù kết cấu kiểu bảng dọc hay bảng ngang thì Bảng cân đối kế toán cũng đều được chia làm 2 phần: Phần tài sản và phần nguồn vốn, được thể hiện trong nội dung của Bảng cân đối kế toán như sau: Nội dung của bảng cân đối kế toán Nội dung của bảng cân đối kế toán luôn luôn bao gồm hai phần

  pdf 7p butmaulam 08-10-2013 72 15

 • CHƯƠNG 6: TỔNG HỢP – CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  Tổng hợp – Cân đối kế toán: - Là phương pháp khái quát tình hình TS, KQKD và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng kế toán - Dựa vào mối quan hệ vốn có của đối tượng kế toán.

  ppt 24p trada85 18-01-2013 38 11

 • Bài giảng Bảng cân đối kế toán - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Sau khi học xong bài Bảng cân đối kế toán sinh viên có thêm kiến thức để giải thích mục đích, nội dung kết cấu cấu của bảng cân đối kế toán, phương pháp tính và ghi các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán.

  pdf 13p five_12 18-03-2014 6 2

 • Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán

  Tài liệu Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán trình bày cơ sở bảng cân đối kế toán, nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Kế toán - tài chính.

  doc 8p phanmvi 04-06-2014 7 2

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán - CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  Mục tiêu:  Trình bày khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán  Phân biệt tài sản và nguồn vốn  Trình bày nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (dạng rút gọn)  Trình bày các dạng thay đổi Báo cáo tài chính khi phát sinh các nghiệp vụ (dạng đơn giản)

  doc 21p tranvuhoa 27-03-2013 88 28

 • Đề thi tuyển sinh hệ liên thông đại học môn kế toán tài chính, nguyên lý kế toán

  Trình bày nội dung, cơ sở số liệu và phương pháp lập chỉ tiêu “ Hàng tồn kho”trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ ( Dạng tóm lược)? Cho ví dụ minh họa và lập chỉ tiêu trên tại một doanh nghiệp cho Bảng cân đối kế toán ngày 30/9/N? Câu 2: Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ( đvt: 1.000đ).

  doc 3p hangimc 21-08-2012 232 74

 • Luận văn:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ KỸ THUẬT SỐ 1

  Trong những năm gần đây, nƣớc ta đã chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế theo cơ chế thị trƣờng, có sự quản lý điều tiết vĩ mô của Nhà nƣớc. Để đứng vững trên thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến, hoàn thiện và đổi mới cả về hinh thức và nôi dung hoạt động.

  pdf 94p nokia_12 09-05-2013 10 9

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2 - Ths. Nguyễn Thị Trung

  Bài giảng Nguyên lý kế toán này đề cập đến những vấn đề nguyên lý kế toán cơ bản. Sinh viên có thể tìm hiểu nguyên lý kế toán thông qua các nội dung tổng hợp lý thuyết, các bài tập mẫu với những dẫn giải cụ thể. Tập bài giảng bao gồm 6 chương. Và sau đây là phần 2 của bài giảng gồm 3 chương tiếp theo: chương 4 phương pháp tính giá và kế toán một số quá trình sản xuất kinh...

  pdf 44p khongxinhkhngodep 01-07-2014 9 4

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán: Phần 1 - Phạm Quỳnh Như

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán: Phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày đối tượng, phương pháp và nguyên tắc kế toán, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tài khoản và ghi sổ kép.

  pdf 35p hoa_lan91 12-06-2014 7 4

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh

  Chương 3 Tài khoản và ghi sổ kép thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán do PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh biên soạn, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung cần tìm hiểu sau: Tài khoản, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, quan hệ giữa bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán, đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản, hệ thống tài khoản kế toán...

  pdf 89p canhdangxuan 01-04-2014 11 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh

  Chương 2 Báo cáo kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán do PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh biên soạn, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung cần tìm hiểu sau: Khái niệm, vai trò, tác dụng của báo cáo kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính.

  pdf 18p canhdangxuan 01-04-2014 4 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2

  Chương 2 Báo cáo tài chính thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, cùng nắm kiến thức chương này thông qua tìm hiểu các nội dung chính sau: tổng quan về báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  pdf 30p holoesinin 12-06-2014 13 2

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 9 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 9 Báo cáo tài chính thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: một số vấn đề chung vê báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...

  pdf 18p holoesinin 13-06-2014 5 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 2 Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu chương này giúp sinh viên hiểu và biết vận dụng nội dung, kết cấu, tính chất, các trường hợp ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, biết lập một số chỉ tiêu chủ yếu của bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt...

  pdf 8p juliakaka 13-06-2014 4 1

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 - CĐ Kinh tế đối ngoại

  Giáo trình Nguyên lý kế toán phần 1 gồm 2 chương trình bày nội dung về các đối tượng phương pháp và nguyên tắc kế toán, định nghĩa - phân loại nguyên lý kế toán, báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán giúp sinh viên có thêm tư liệu để chuẩn bị bài học tốt hơn và giáo viên có thêm kinh nghiệm trong soạn thảo giáo trình môn học.

  pdf 9p lamtran89 05-07-2014 3 0

 • Nội dung và phương pháp lập các báo cáo tài chính

  Số liệu trên Bảng cân đối kế tốn cho biết tồn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế tốn có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của...

  doc 37p sinhvienmoi 21-04-2010 1065 568

 • LUẬN VĂN: Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

  Từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp Nhà nước nói chung cũng như các doanh nghiệp tư nhân nói riêng đang đứng trước nhiều vấn đề bức xúc. Một trong những vấn đề nổi lên hàng đầu hiện nay đối với các doanh nghiệp này là làm thế nào để có thể sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất. Việc phân tích tình...

  pdf 29p hocbong1122 19-02-2013 142 73

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 2: Báo cáo kế toán

  Nội dung chính của Bài giảng Kế toán doanh nghiệp Chương 2 Báo cáo kế toán nhằm trình bày về phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán, tác dụng của báo cáo kế toán, nội dung kết cấu của báo cáo kế toán.

  pdf 24p pink_12 27-05-2014 6 3

 • + Xem thêm 147 Nội Dung Bảng Cân đối Kế Toán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản