Nộp thừa thuế gtgt

Xem 1-18 trên 18 kết quả Nộp thừa thuế gtgt
 • Công văn 3256/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc nộp thừa thuế GTGT

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 34 4   Download

 • Công văn 1137/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc nộp thừa thuế GTGT

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 44 1   Download

 • Công văn 1505/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế GTGT nộp thừa

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 65 7   Download

 • Công văn 1972/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc cấn trừ thuế TNDN nộp thừa

  pdf1p phamvu 14-08-2009 28 4   Download

 • Công văn 23/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc nộp trả tiền hoàn thuế GTGT do hoàn thừa

  pdf1p nguyenchien 08-08-2009 69 2   Download

 • Công văn 1669/TCT-PCCS của Tổng cục Thuê về việc hoàn trả số thuế nộp thừa

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 29 1   Download

 • Bài giản Phương pháp khấu trừ thuế các trường hợp được khấu trừ nhằm trình bày chế độ miễn, giảm và hoàn thuế, kê khai quyết toán thuế giá trị gia tăng. Khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sát nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

  ppt8p red_12 19-05-2014 29 2   Download

 • Công văn 1695/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản thừa kế

  pdf1p phamvu 14-08-2009 26 1   Download

 • Công văn 1569/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả thuế SDĐNN đã thu thừa nộp NSNN

  pdf1p huathao 16-08-2009 29 1   Download

 • Kế toán vốn bằng tiền 132.594.000 (đ) theo giấy báo Có của ngân hàng Nông nghiệp. 2. Ngày 20/01/2009 chuyển tiền nộp thuế GTGT tháng 12/08, số tiền: 12.834.091 (đ), thuế môn bài năm 2009, số tiền: 1.000.000, theo giấy báo Nợ của Ngân hàng Nông nghiệp. 3. Ngày 28/01/2009 chuyển tiền gửi ngân hàng trả tiền mua hàng cho Công ty FUJI theo tờ khai hải quan số 2567 ngày 24/01/2009, số tiền: 20.000.000 (đ) theo Giấy báo Nợ của Ngân hàng BIDV. ...

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 85 32   Download

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản làm giảm trừ ( 03 = 05 + 06 + 07) + Chiết khấu thương mại + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XNK , thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp 1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 2.

  pdf14p bichtram858 18-04-2011 63 18   Download

 • Khi mua vật tư, hàng hóa, tài sản, dịch vụ, TSCĐ 33312 Thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp ngân sách Nhà nước nếu được khấu trừ 142, 242, 627, 632, 641, 642... Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ 111, 112 Thuế GTGT đã được hoàn 152, 153, 156, 211... 333

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 20 4   Download

 • Thế nào là thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phải nộp? 2. Nêu các quy định khi hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phải nộp 3. Nêu quy trình kế toán thuế GTGT? 4. Các danh mục phải khai báo khi hạch toán các chứng từ liên

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 25 4   Download

 • Ngày tháng ghi sổ 1 Chứng từ Số 2 Ngày tháng 3 Diễn giải 4 Cộng trang trước chuyển sang. Cộng chuyển sang trang sau. Phải thu Khàng (ghi Nợ TK 131) 5 Ghi Có TK doanh thu Hàng hoá 6 Thành phẩm 7 Dịch vụ 8 Ghi Có TK Thuế GTGT phải nộp 9.Sổ Cái trong hình thức Nhật ký chung được mở mỗi trang cho một tài khoản một hay một số trang liên tiếp cho một tài khoản đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán. Sổ Cái ghi theo từng đối tượng ứng với...

  pdf10p samsung5 24-10-2011 36 4   Download

 • TK 111, 112, 141, 331,... Nhập kho hàng hóa mua ngoài, chi phí thu mua TK 133 Thuế GTGT TK 3333 Thuế nhập khẩu phải nộp TK 33312 Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu phải nộp (nếu không được khấu trừ) Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu phải nộp TK 154 Nhập kho hàng hóa giao gia công, chế biến hoàn thành TK 156

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 18 3   Download

 • Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 5% Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 10% Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước Điều chỉnh tăng Điều chỉnh giảm Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([38]=[24]+[34]-[36], [39]=[25]+[35]-[37]) Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40]=[39]-[23][11])

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 24 3   Download

 • Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 10% Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước Điều chỉnh tăng Điều chỉnh giảm Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([38]=[24]+[34]-[36], [39]=[25]+[35]-[37]) Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40]=[39]-[23][11]) Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ([41]=[39][23]-[11]) Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [40] [41] 14.863.700 [42] [43] ...

  pdf5p phuoctam23 06-06-2011 17 2   Download

 • Các khoản đã nộp Ngân sách Nhà nước . - Các khoản trợ cấp, trợ giá được ngân sách duyệt. - Các nghiệp vụ khác làm giảm số phải nộp ngân sách. Bên Có: - Cáckhoản phải nộp Ngân sách Nhà nước . - Các khoản trợ cấp, trợ giá đã nhận. Dư Có: các khoản còn phải nộp ngân sách Nhà nước. Dư Nợ : (nếu có) số nộp thừa cho ngân sách hoặc các khoản trợ cấp, trợ giá được ngân sách duyệt nhưng chưa nhận. Bên cạnh TK 333, kế toán còn sử dụng TK 133 “Thuế GTGT...

  pdf7p caott10 28-07-2011 63 24   Download

Đồng bộ tài khoản