Oca 10g

Xem 1-10 trên 10 kết quả Oca 10g
 • Mối quan hệ giữa người dùng và các quá trình máy chủ Bắt đầu ứng dụng Oracle trên máy tính của họ, tạo ra một tiến trình người sử dụng ... người sử dụng Quy trình Server PGA Quy trình Oracle phiên sơ thẩm... Quy trình sử dụng giao tiếp với tiến trình Server trên máy chủ lưu trữ bằng cách sử dụng PGA để lưu trữ thông tin cụ thể phiên.

  pdf68p lovecafe3 13-09-2011 43 14   Download

 • Quá trình máy chủ giao tiếp với các trường hợp thay mặt cho người sử dụng Oracle. Các ví dụ Oracle được kiểm tra trong phần tiếp theo. Instance Oracle Một ví dụ Oracle Server được tạo thành cấu trúc bộ nhớ chính của Oracle, được gọi là khu vực hệ thống toàn cầu (SGA), và một số quá trình nền Oracle.

  pdf67p lovecafe3 13-09-2011 31 10   Download

 • Đó là với SGA Server quá trình giao tiếp khi người dùng truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Các thành phần của ví dụ được mô tả trong các phần sau đây. Khu vực hệ thống toàn cầu SGA được tạo thành từ ba thành phần cần thiết và ba tùy chọn

  pdf56p lovecafe3 13-09-2011 29 6   Download

 • Nếu bạn không sử dụng OMF, bạn sẽ cần phải quản lý datafiles mình. Cơ sở dữ liệu sẽ tạo ra hoặc tái sử dụng một hoặc nhiều datafiles trong kích thước và vị trí mà bạn chỉ định bất cứ khi nào bạn tạo ra một tablespace. Datafile thuộc về tablespace chỉ có một và chỉ một trong cơ sở dữ liệu tại một thời điểm.

  pdf75p lovecafe3 13-09-2011 28 6   Download

 • File tạm rất nhiều đặc biệt của datafile được sử dụng trong không gian bảng tạm thời. Khi cơ sở dữ liệu tạo ra hoặc tái sử dụng một datafile, các tập tin hệ điều hành được phân bổ và khởi tạo đầy với một mô hình thường xuyên của số không chủ yếu là nhị phân. Khởi tạo này sẽ không xảy ra với các tập tin tạm thời.

  pdf62p lovecafe3 13-09-2011 28 6   Download

 • Hoạt động mà bạn có thể cần phải thực hiện trên datafiles bao gồm: Thay đổi kích thước họ cân nhắc kỹ chúng Di chuyển tuyến hoặc trực tuyến (đổi tên) họ Phục hồi Một kỹ thuật hữu ích để quản lý không gian đĩa được sử dụng bởi datafiles là cho phép AUTOEXTEND, mà nói với cơ sở dữ liệu để tự động phóng to một datafile khi tablespace chạy ra khỏi không gian trống. Các thuộc tính AUTOEXTEND áp dụng...

  pdf57p lovecafe3 13-09-2011 28 6   Download

 • Xác định các tùy chọn đối tượng kiểm toán Bật Các tùy chọn đối tượng kiểm toán được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu được ghi lại trong AUDIT_OPTS DBA_OBJ_ xem dữ liệu từ điển. Không giống như các tuyên bố và đặc quyền _AUDIT_OPTS xem, DBA_OBJ_AUDIT_OPTS luôn luôn có một hàng cho mỗi đối tượng auditable trong cơ sở dữ liệu.

  pdf73p lovecafe3 13-09-2011 34 5   Download

 • Có các cột cho mỗi đặc quyền đối tượng kiểm toán có thể được kích hoạt, và trong các cột này, một mã số được báo cáo cho thấy các tùy chọn kiểm toán. Ví dụ, báo cáo sau đây trên bàn HR.

  pdf60p lovecafe3 13-09-2011 34 5   Download

 • Để bắt đầu quá trình biên dịch lại, chọn tùy chọn Tổ chức lại từ danh sách thả xuống Actions, như thể hiện trong hình 9,56. Nhấp vào để hiển thị màn hình thứ hai của Wizard đối tượng Tổ chức lại, được thể hiện trong hình 9,57. Nhấp vào thuộc tính Thiết lập thuộc tính Set By nút Loại để sửa đổi các thuộc tính như vậy, chỉ số tablespace rằng nó sẽ được lưu trữ hoặc lưu trữ các thông số trước khi xây dựng lại. ...

  pdf74p lovecafe3 13-09-2011 32 5   Download

 • Click Next để hiển thị màn hình thứ ba của Wizard Tổ chức lại các đối tượng, một phần thể hiện trong hình 9,58. Sử dụng màn hình này, bạn có thể kiểm soát chỉ số được xây dựng lại như thế nào. Ví dụ, bạn có thể chọn phương pháp xây dựng lại, hoặc offline hoặc online, đó là thích hợp nhất cho môi trường của bạn.

  pdf78p lovecafe3 13-09-2011 27 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản