Xem 1-20 trên 1003 kết quả Ph. d.
 • Purposes of the research Abstract of Ph.D. Education science dissertation: Teaching based interaction in training primary teacher of university level: Designing some teaching based interaction models in training primary teacher of university level, in order to improve the quality of training of primary teacher of university level today.

  pdf27p nganhanggddt2014 01-07-2014 33 6   Download

 • Reasons for Ph.D thesis A study on the embankment caculation method reinforced by geotextile in the construction of highway in Vet Nam: to complete calculation methodology for problem embankment using geotextiles in the construction of highways.

  pdf31p nganhanggddt2014 01-07-2014 32 3   Download

 • Tham khảo sách 'mba in a day - steven stralser, ph.d.', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf323p conrepcon 12-04-2012 146 81   Download

 • Những năm gần đây có khá nhiều sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ và nhiều nước khác, bằng nhiều con đường khác nhau. Người có học bổng, chức trợ giảng (teaching assistant - TA), hoặc trợ nghiên cứu (research assistant - RA), người thì du học tự túc. Tôi không nhớ chính xác là đã đọc ở đâu đó rằng có hơn nghìn du học sinh mỗi năm sang Mỹ. Nhiều người trong số họ theo học tiến sĩ (Ph.D).

  pdf14p xuankhuong 16-09-2009 101 20   Download

 • Tham khảo sách 'ken blanchard, ph.d spencer johnson', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf173p khangoc23910 19-09-2012 17 6   Download

 • Tham khảo sách 'fluid mechanics, thermodynamics of turbomachinery s.l. dixon, b.eng., ph.d', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf353p louisxlll 21-12-2012 26 6   Download

 • This book is an outgrowth of research done by Dr. Gamt Dijsterhuis for his doctoral thesis at the University of Leiden. However, there are also contributions by several other authors, as well, including Eeke van der Burg, John Gower, Pieter Punter, Els van den Broek, and Margo Flipsen. SCIENCE Garmt B. Dijksterhuis, Ph.D. ID-DLO, Institute for Animal Science and Health Food Science Department Lely stad The Netherlands FOOD & NUTRITION PRESS, INC. TRUMBULL, CONNECTICUT 06611 USA .MULTIVARIATE DATA ANALYSIS IN SENSORY AND CONSUMER SCIENCE .

  pdf320p mylan23 15-04-2013 28 6   Download

 • CHỨNG KHOÁN Cổ Phiếu & Thị Trường Tập 1 Hà Hưng Quốc, Ph.D. Sau khi kiểm tra và chấp nhận, ngân hàng này sẽ phát hành phiếu chứng nhận ký thác cổ phần của công ty đó để bán ra trên thị trường Hoa Kỳ. Khi ngân hàng chịu đứng ra phát hành.Trái phiếu BAN (bond anticipation note) được phát hành để mượn nợ ngắn hạn và số nợ đó sẽ được hoàn trả vào một thời điểm không xa trong tương lai bằng một nguồn....

  pdf41p cnkbmt3 19-10-2011 27 4   Download

 • Ph.D. dissertation Science Education: Developing innovative capacity for independent college students through teaching techniques of organic chemistry research applied several measures PPDH active in organic chemistry DH to develop independent innovation capacity of students, contributing to improving the quality of practical chemistry in particular DH and enhance the effectiveness of training in engineering universities in general.

  pdf31p nganhanggddt2014 01-07-2014 23 3   Download

 • Researching this thesis with a view to: describe the knowledge, attitude and practice (KAP) of farmer exposure to pesticides; determine disease model and describe some factors related to farmer health in cultivating tea; construction and appreciate of effect of interfere model on human health protection suitably for current conditions in Thai Nguyen.

  pdf24p nguyenthiminh32 12-07-2014 18 3   Download

 • Subject of Summary a Ph D thesis of pedagog: Study developing process of the multigrade class at primary schools in Viet Nam: Activity of style of multigrade class at primary schools in Viet Nam in general and the Mekong Delta areas in particular.

  pdf20p nguyenthiminh32 12-07-2014 22 3   Download

 • Bài 1: ĐH Y Thái Bình 1999 a. : Tính pH của dung dịch sau ở 250C: Dung dịch NaCl 0,1M ; dung dịch H2SO4 0,005M ; dung dịch Ba(OH)2 0,05M b. Tính pH của dung dịch NaOH, biết 1 lít dung dịch đó có chứa 4 gam NaOH c. Hoà tan 0,56 lít khí HCl (đktc) vào H2O thu được 250 ml dung dịch. Tính pH của dung dịch thu được? d. ĐH Thương Mại 2001

  doc2p chukien 03-11-2010 433 110   Download

 • : Dung dịch NaOH có pH=7. Pha loãng dung dịch 10 lần bằng nước thì dung dịch mới pH bằng? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 6:Trộn 200ml H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch NaOH 0,06M.pH của dung dịch tạo thành là? A. 2,7 B. 1,6 C. 1,9 D. 2,4

  doc2p phuocnv93 23-06-2011 329 102   Download

 • THIẾT BỊ HẤP PHỤ, HẤP THỤ Mã bài: HD I6 Giới thiệu Để phân chia hệ lỏng không đồng nhất, trong quá trình chế biến dầu khí, phƣơng pháp chƣng luyện đƣợc sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến, nhiều hỗn hợp cần phải đƣợc phân tách bằng công nghệ khác nhƣ trích ly, hấp phụ, hấp thụ.

  pdf34p xuongrong_battien 16-10-2011 89 45   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định phƣơng pháp xác định độ axit và bazơ của nƣớc uống dựa trên việc đo pH của mẫu thử. pH có thể đƣợc đo trên máy pH hoặc so màu với thang màu tiêu chuẩn. 1. LẤY MẪU Lấy mẫu nƣớc theo TCVN 2652 – 78. 2. PHƢƠNG PHÁP ĐO TRÊN MÁY pH Cho nƣớc cần thử vào một cốc thủy tinh trung tính, khô và sạch. Dùng các dung dịch đệm chuẩn bị theo điều 3.2 để kiểm tra máy pH. Sau đó, rửa sạch điện cực chỉ thị bằng nƣớc cất, nhúng vào...

  pdf2p cnktmtete 14-11-2012 126 32   Download

 • Đất nƣớc ta đang trong giai đoạn đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hoá. Mục tiêu đã đƣợc đại hội VIII của Đảng đề ra là đến năm 2020 đƣa nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp. Thực hiện mục tiêu đó, Đảng và Nhà Nƣớc đã ,đang và tiếp tục thực hiện các chính sách để phát huy tiềm lực tối đa xây dựng một nền kinh tế phát triển .

  pdf112p la_lan23 13-04-2013 56 29   Download

 • Nói đến hoa Đà Lạt, chúng ta không thể nào không nói đến lan Cymbidium. Ngƣời dân Đà Lạt thƣờng gọi lan Cymbidium là địa lan. Địa lan Đà Lạt rất phong phú về chủng loại, đa dạng về cấu trúc và màu sắc. Loài hoa này từng là “sứ giả” của Đà Lạt ở Đông Âu những năm trƣớc 1990.

  pdf53p canhchuon_1 20-06-2013 35 12   Download

 • Sở hữu những đặc điểm về dinh dƣỡng, mùi vị cùng với những ƣu thế trong canh tác và ứng dụng thực tế rộng rãi, cây dứa – nữ hoàng của các loại trái cây rất đƣợc ƣa chuộng và quan tâm phát triển. Đối với nƣớc ta, cây dứa đƣợc xác định với tiềm năng kinh tế xã hội rất lớn. Trong các giống dứa chính, dứa Cayenne mang nhiều ƣu điểm vƣợt trội và là giống đƣợc trồng nhiều nhất trên thế giới.

  pdf82p canhchuon_1 19-06-2013 29 9   Download

 • Đối với các quốc gia nói tiếng Anh (Mỹ, Anh, Úc, Ấnđộ) thì 3 học vị trên là như nhau. Chỉ khác đôi chút la Ph.D in Technical Science nghiêng về lý thuyết, D.Eg thì nghiêng về thực nghiệm, mặc dù cả hai đều về kỹ thuật cả. D.Sc thì là học vị ngang với Ph.D nhưng là học vị riêng của một số ngành khoa học.

  doc3p ziwan 10-03-2009 66 7   Download

 • PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 07 điểm ) Câu I ( 2,0điểm) Cho hàm số y f x x 4 2 m 2 x 2 m2 5m 5 1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) hàm số với m = 1 2/ Tìm các giá trị của m để ®å thÞ hµm sè có các điểm cực đại, cực tiểu tạo thành 1 tam giác vuông cân. Câu II(2.0điểm) 1/ Giải hệ phương trình: 2/ Gi.i bÊt ph-¬ng tr×nh

  pdf8p tapuaxinhdep 23-05-2013 19 7   Download

Đồng bộ tài khoản