Phạm vi điều chỉnh luật chứng khoán

Xem 1-20 trên 70 kết quả Phạm vi điều chỉnh luật chứng khoán
 • Bài giảng Luật Chứng khoán 2006 - Nghị định số 14/NĐ/2007 về Quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ trình bày về phạm vi điều chỉnh luật chứng khoán, phạm vi điều chỉnh của Nghị định 14, đối tượng áp dụng của luật chứng khoán, nguyên tắc hoạt động của quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ.

  pdf73p cheap_12 08-07-2014 35 7   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán 70 - 2006 - Nghị định số 14/NĐ/2007 nêu luật chứng khoán gồm 11 chương với 136 điều, Nghị định 14 gồm 6 chương, 31 điều, hướng dẫn chi tiết về một số điều, phạm vi điều chỉnh luật chứng khoán và phạm vi điều chỉnh Nghị định 14.

  pdf72p cheap_12 08-07-2014 32 6   Download

 • Trong khi nền kinh tế vẫn ổn định, phần lớn DN niêm yết đều có sự tăng trưởng, thì chỉ số đo lường sức khỏe của nền kinh tế là VN-Index lại lao dốc. Điều này được lý giải bởi nhiều nguyên nhân như dòng tiền vào thị trường yếu ớt, trong khi nguồn cung hàng phát hành thêm tăng quá lớn.

  pdf3p bibocumi14 09-11-2012 39 4   Download

 • Quy mô của thị trường ngày càng được mở rộng, thu hút được sự tham gia của nhà đầu tư trong và ngoài nước, huy động được nguồn vốn khá lớn cho đầu tư và phát triển… Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể, song hoạt động của thị trường còn có những khó khăn, hạn chế nhất định.

  pdf4p bibocumi12 02-11-2012 45 8   Download

 • Nghị định: Chương I Những quy định chung Điều 1 Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, và công ty chứng khoán, quỹ quản lý công ty và các công ty đầu tư chứng khoán.

  pdf21p chienbinhthanhtoroa 08-03-2011 134 45   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán. Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1. Đại diện người sở hữu trái phiếu là thành viên Trung tâm lưu ký chứng khoán được ủy quyền nắm giữ trái phiếu và đại diện cho quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu....

  doc16p donglanh_18_5 01-03-2011 265 128   Download

 • Bài giảng So sánh luật chứng khoán và Nghị định 144 trình bày về những hạn chế của Nghị định 144, sự cần thiết của việc ban hành Luật chứng khoán, phạm vi điều chỉnh của luật chứng khoán và Nghị định 144, phát hành - chào bán chứng khoán ra công chúng.

  pdf16p cheap_12 08-07-2014 35 14   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. 1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 1.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 62 11   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. 1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 1.

  pdf7p abcdef_42 01-11-2011 38 8   Download

 • Bài giảng Luật Chứng khoán 2006 số 70/2006/QH 11 trình bày về phạm vi điều chỉnh của luật chứng khoán, phạm vi điều chỉnh của Nghị định 14, phạm vi điều chỉnh của QĐ 27, nguyên tắc hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, các thuật ngữ trong luật chứng khoán.

  pdf111p cheap_12 08-07-2014 30 4   Download

 • Nội dung bài giảng của Thạc sĩ Phạm Thị Ngoan trình bày về bản chất hoạt động của thị trường chứng khoán, những điểm đặc thù trong phạm vi điều chỉnh của Luật Chứng khoán, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của pháp luật chứng khoán.

  pdf21p roongkloi10 11-08-2017 3 1   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf71p ke_nho 22-09-2010 127 46   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán. C h ương I NH ỮN G QU Y Đ ỊN H C HU N G Đ iều 1 . Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư...

  pdf70p abcdef_42 01-11-2011 55 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký hoạt động của các văn phòng đại diện ngân hàng, bảo hiểm, văn hoá – giáo dục, chứng khoán (không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định số 72/2006/nđ-cp ngày 25/7/2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt nam)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 83 5   Download

 • Luật chứng khoán - những nội đổi mới chủ yếu và quan trọng Trong Luật về công nghệ gen, Điều 38 quy định về xử phạt hành chính và Điều 39 quy định trách nhiệm hình sự của các hành vi bị coi là tội phạm hoặc trong Bộ luật về lương thực, thực phẩm có hai điều luật là Điều 58 và Điều 59 quy định các hành vi bị coi là tội phạm v.v..

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 22 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký lại khi được gia hạn giấy phép của các văn phòng đại diện ngân hàng, bảo hiểm, văn hoá – giáo dục, chứng khoán (không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định số 72/2006/nđ-cp ngày 25/7/2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt nam)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 65 3   Download

 • Một số vấn đề pháp lý về công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán Việt Nam năm 2006 Những điều luật quy định về tội phạm cũng như về vi phạm hành chính trong các luật chuyên biệt này là một bộ phận của các luật chuyên biệt nhưng lại có ý nghĩa góp phần đảm bảo cho các luật chuyên biệt được tuân thủ trong thực tế.

  pdf9p hoathinhbrave 04-05-2013 34 3   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 2 - Khái quát chung về luật chứng khoán trình bày các nội dung sau: Một số khái niệm chung, khái niệm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của pháp luật về chứng khoáng và thị trường chứng khoán.

  pdf3p kyniemchieumua_09 20-12-2017 12 1   Download

 • Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước...

  pdf17p phuonghoangnho 23-04-2010 243 53   Download

 • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán như sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf7p muaythai6 26-10-2011 107 37   Download

Đồng bộ tài khoản