Phân tích ANOVA

Xem 1-20 trên 35 kết quả Phân tích ANOVA
 • Phân tích phương sai thực chất là phân tích so sánh trung bình tổng thể áp dụng cho. Nhưng áp dụng cho nhiều hơn 2 tổng thể mẫu. Ví dụ: So sánh điểm trung bình theo số giờ đầu tư tự học của sinh viên.

  pdf7p tom0505 17-08-2010 909 208   Download

 • Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA): Khi sử dụng kiểm định t đối với hai mẫu độc lập, trường hợp biến phân lọai có 3 nhóm, chúng ta có thể thực hiện 3 cặp so sánh (1-2,1-3,2-3). Nếu biến phân loại có 4 nhóm, chúng ta có thể phải thực hiện 6 cặp so sánh (1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4).

  ppt5p ktouch_12 20-06-2013 401 93   Download

 • Sau khi học xong chương Phân tích phương sai, người học sẽ: hiểu được phạm vi ứng dụng của phân tích phương sai, biết được cách thực hiện ANOVA một yếu tố (oneway ANOVA, nắm được quy trình thực hiện ANOVA hai yếu tố.

  pdf30p five_12 18-03-2014 169 69   Download

 • Mục tiêu của phân tích phương sai là so sánh trung bình của nhiều nhóm (tổng thể) dựa trên các số trung bình của các mẫu quan sát từ các nhóm này và thông qua kiểm định giả thuyết để kết luận về sự bằng nhau của các số trung bình này. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Bài 5: Phân tích phương sai (anova) sau đây.

  ppt40p cocacola_10 07-12-2015 176 54   Download

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê: Phân tích phương sai (ANOVA - Analysis of variance) với nội dung so sánh trung bình của nhiều tổng thể, dựa trên việc xem xét các biến thiên (phương sai) của các giá trị quan sát trong nội bộ từng nhóm và giữa các nhóm.

  pdf23p hera_01 20-04-2016 79 18   Download

 • Nội dung bài giảng "Phân tích phương sai tái đo lường" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phân tích phương sai tái đo lường, phương sai tái đo lường khi mỗi đối tượng được đo nhiều lần, trị trung bình và độ lệch chuẩn, sự đồng nhất của phương sai và hiệp phương sai.

  pdf12p roongkloi1994 29-09-2017 7 3   Download

 • Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 9: Phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phân tích phương sai, phân tích phương sai một yếu tố, phân tích ANOVA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p tieu_vu10 08-04-2018 2 0   Download

 • Chương trình thống kê sinh học IRRISTAT ứng dụng trong thiết kế thí nghiệm và phân tích phương sai ANOVA. Chương trình IRRISTAT: Là chương trình ứng dụng cho nghiên cứu sinh học của viện lúa IRRI. Gồm nhiều ứng dụng cơ bản như: Thiết kế ô thí nghiệm (CRD, RCBD, Slit-plot,…) .Phân tích phương sai ANOVA cho các thí nghiệm. Thống kê cơ bản, hồi quy, tương quan, thống kê một Nhân tố - nhiều nhân tố, vẽ đồ thị, thống kê QTLs…....

  ppt48p zannyngoc 28-10-2010 670 193   Download

 • Cầu về thịt lợn hiện nay thay đổi phức tạp và bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Việc ước lượng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cầu thịt lợn giúp phần ổn định thị thường thịt lợn nói riêng và thị trường hàng hóa tiêu dung nói chung. Nghiên cứu này sử dụng mô hình kinh tế lượng và phân tích ANOVA để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cầu thịt lợn của người dân ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  pdf10p leon_1 05-08-2013 61 7   Download

 • Nội dung chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu của ANOVA, ANOVA một chiều, ANOVA hai chiều, qui hoạch hình vuông La tin, qui hoạch hình vuông La tin- Hy Lạp, qui hoạch khối La Tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf61p deja_vu10 02-04-2018 2 2   Download

 • ANOVA là kỹ thuật thống kê được sử dụng khi chúng ta muốn so sánh số trung bình của ≥ 3 nhóm. Kỹ thuật này chia phưong sai của 1 quan sát (observation) thành 2 phần: 1phương sai giữa các nhóm (between groups) và 2phương sai nội nhóm (within group). Do phưong sai là độ phân tán tương đối của các quan sát so với số trung bình nên việc phân tích phương sai giúp so sánh các số trung bình dễ dàng (bên cạnh việc so sánh các phương sai). Phần này chỉ đề cập đến ANOVA một...

  pdf11p truongthiuyen11 08-07-2011 163 74   Download

 • Phương pháp kiểm định sẽ được mở rộng trong trường hợp so sánh trung bình của nhiều tổng thể, được xây dựng trong việc xem xét các biến thiên (phương sai) của các giá trị trong nội bộ nhóm. Do vậy, phương pháp kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của trung bình nhiều tổng thể được gọi chung là phương pháp phân tích phương sai ANOVA. 1.

  pdf6p muaythai4 26-10-2011 269 61   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tập "Nguyên lý thống kê kinh tế" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về phân tích phương sai ANOVA, kiểm định phi tham số. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Toán học.

  doc35p thanhbinh23595 09-11-2015 187 43   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 9: ANOVA" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích PS một yếu tố (one-way ANOVA), phân tích PS hai yếu tố (two-way ANOVA), ứng dụng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p doinhugiobay_13 26-01-2016 210 15   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 10: Phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phương sai một yếu tố, phân tích sâu One-way ANOVA, phân tích phương sai hai yếu tố, phân tích sâu Two-way ANOVA. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p doinhugiobay_13 24-01-2016 23 6   Download

 • Bài giảng chương 4 cung cấp những kiến thức về bố trí thí nghiệm và phân tích biến lượng (Anova). Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các khái niệm có liên quan đến việc thí nghiệm, các giai đoạn thực hiện thí nghiệm, thí nghiệm một yếu tố, bố trí hai nhân tố. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt65p youcanletgo_03 14-01-2016 24 5   Download

 • Hoàn thành chương 7 Phân tích phương sai người học có thể hiểu được: Trường hợp nào thực hiện kiểm định ANOVA, các điều kiện kiểm định ANOVA là gì, thao tác trên SPSS và hiểu ý nghĩa kết quả kiểm định ANOVA, kiểm định sâu ANOVA.

  pdf8p kyniemchieumua_09 20-12-2017 28 4   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 9: Phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phương sai một yếu tố, phân tích sâu One-ANOVA, phân tích phương sai hai yếu tố, phân tích sâu Two-ANOVA. MỜi các bạn cùng tham khảo.

  pdf124p doinhugiobay_13 24-01-2016 22 3   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 9: Phân tích phương sai" trình bày các nội dung: Phân tích PS một yếu tố (one-way ANOVA), phân tích PS hai yếu tố (two-way ANOVA), ứng dụng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p bautroibinhyen11 03-01-2017 24 3   Download

 • Tài liệu tham khảo về Phương pháp thí nghiệm trong thủy sản...

  xls9p daihiep89 15-06-2011 238 65   Download

Đồng bộ tài khoản