Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Xem 1-17 trên 17 kết quả Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
 • Nghị định 154/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

  doc4p kevintu 14-08-2009 220 32   Download

 • Thông tư 36/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

  pdf17p lythong 18-08-2009 184 13   Download

 • Thông tư 26/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình thủ lợi

  pdf13p myngoc 13-08-2009 124 17   Download

 • Mời các bạn tham khảo cuốn Ebook Quy định pháp luật về công trình thủy lợi: Phần 1 để nắm bắt những kiến thức về những quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Đây là những kiến thức cơ bản mà những bạn chuyên ngành Luật và chuyên ngành Xây dựng cần nắm. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf126p thuytrang_3 16-01-2015 52 14   Download

 • Pháp lệnh này áp dụng đối với những công trình thuỷ lợi đã xây dựng và được đưa vào khai thác.

  doc13p gachip 14-05-2009 600 59   Download

 • Nghị định số: 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;...

  doc16p dangvanhuy2509 14-05-2016 19 0   Download

 • Nghị định 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

  pdf9p nguyenchien 08-08-2009 428 42   Download

 • Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ- CP ngày 03 /6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ- CP ngày 06/3/2006 v/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/ NĐ- CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ; Chỉ thị số 24/2007/CT- TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 154/2007/NĐ- CP của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ- CP qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo v...

  doc4p nganhhaiduong 02-04-2011 138 11   Download

 • Lệnh số 03/2001/L/CTN về việc công bố Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Pháp lệnh lưu trữ quốc gia do Chủ tich nước ban hành

  pdf1p lawbmhc3 24-11-2009 57 4   Download

 • Nghị định số 154/2007/NĐ-CP về việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

  pdf4p lawdvpl1 10-11-2009 65 9   Download

 • Thông tư số 36/2009/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi...

  pdf13p lawttnh10 12-11-2009 76 4   Download

 • Nghị định số 115/2008/NĐ-CP về việc chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi

  pdf9p lawttnh15 13-11-2009 49 4   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2003/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

  pdf10p cunghoangdao 28-12-2012 39 4   Download

 • Nghị định số 143/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi do Chính phủ ban hành

  pdf18p lawdt5 02-12-2009 63 3   Download

 • Nghị định số 143/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi do Chính phủ ban hành

  pdf19p lawbmhc11 24-11-2009 103 11   Download

 • Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

  pdf21p huongruoutinhnong123 27-03-2014 31 1   Download

 • Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích miễn thu thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí.

  pdf8p conduongmauxanh1234 20-03-2014 27 0   Download

Đồng bộ tài khoản