Pháp luật về người khuyết tật

Xem 1-20 trên 24 kết quả Pháp luật về người khuyết tật
 • Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc một hay nhiều chức năng nào đó của bộ phận cơ thể bị suy giảm. Do khuyết tật nên họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, học tập, lao động và tham gia hoạt động xã hội.

  pdf94p dellvietnam 23-08-2012 376 112   Download

 • Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật - Bài 4: Các chính sách và luật pháp về khuyết tật có nội dung giới thiệu, phân tích các văn bản pháp lý quốc tế, các văn bản pháp luật Việt Nam về người khuyết tật, giúp học viên hiểu được các pháp lý về người khuyết tật từ đó bảo vệ quyền lợi cho họ.

  ppt68p hoa_lan91 17-06-2014 86 30   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quyền làm việc của người khuyết tật tại Việt Nam với mục đích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quyền làm việc của người khuyết tật ở Việt Nam, đồng thời nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng, làm sáng tỏ những bất cập hạn chế, để đưa ra những kiến nghị và giải pháp tăng cường bảo đảm quyền làm việc của người khuyết tật tại Việt Nam.

  pdf19p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 35 8   Download

 • Các vấn đề về người khuyết tật đang ngày càng được xem xét dưới góc độ quyền con người. Tư tưởng cơ bản của luật nhân quyền dưa trên quan điểm tất cả mọi người đề có quyền bình đẳng.Đặc biệt quyền được sống cuộc sống đầy đủ có gá trị.

  pdf71p hongdiep 12-06-2009 275 114   Download

 • Quyền của người khuyết tật trong văn kiện quốc tế về quyền con người

  pdf6p noel_noel 12-01-2013 97 30   Download

 • Các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá của người khuyết tật trong pháp luật Việt Nam . Luật công chứng(1) được ban hành đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tổ chức thực hiện hoạt động công chứng ở Việt Nam.

  pdf6p hoathinhbrave 04-05-2013 40 8   Download

 • Luận văn góp phần cung cấp những tri thức khoa học cơ bản mang tính lý luận về quyền của NKT và pháp luật về quyền của NKT trong luật nhân quyền quốc tế; giúp ngƣời đọc nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm quyền của NKT.

  pdf107p haohoa92 15-06-2016 13 8   Download

 • Ebook Chính sách mới của nhà nước đối với người cao tuổi, người khuyết tật giới thiệu các chính sách mới của nhà nước về phụng dưỡng, chăm sóc, bảo trợ, chúc thọ, tổ chức tang lễ cho người cao tuổi và chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, văn hoá, thể thao, giải trí, du lịch, nhà chung cư và công trình công cộng đối với người khuyết tật và một số văn bản có liên quan. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf92p lalala7 07-12-2015 12 3   Download

 • Ebook Chính sách mới của nhà nước đối với người cao tuổi, người khuyết tật giới thiệu các chính sách mới của nhà nước về phụng dưỡng, chăm sóc, bảo trợ, chúc thọ, tổ chức tang lễ cho người cao tuổi và chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, văn hoá, thể thao, giải trí, du lịch, nhà chung cư và công trình công cộng đối với người khuyết tật; kèm theo một số văn bản có liên quan. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf76p lalala7 07-12-2015 10 2   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật; đánh giá tính đúng đắn, mức độ phù hợp giữa các quy định trong pháp luật Việt Nam với tình hình thực tế, đồng thời xem xét các yếu tố tác động tới việc thực thi pháp luật về bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật.

  pdf102p haohoa92 15-06-2016 26 8   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật. Điều 2.

  pdf26p abcdef_42 01-11-2011 36 7   Download

 • Báo cáo Quyền của trẻ em khuyết tật tại Việt Nam đưa Luật pháp của Việt Nam phù hợp với Công ước Liên Hiệp quốc về Quyền của Người khuyết tật đã đưa ra những đánh giá và phân tích văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam liên quan đến trẻ khuyết tật (TKT) cùng với Công ước CRPD và những hiệp ướcm, chuẩn mực và tiêu chuẩn khác về NK; rà soát dự thảo Luật Người khuyết tật, rà soát những nhận xét và khuyến nghị để sửa đổi và hoàn chỉnh luật n...

  pdf53p cobetocxul9 06-08-2015 16 3   Download

 • Người thoát khỏi bạo hành trong gia đình thường có những khuyết tật về thể xác hoặc sức khỏe tâm thần do bạo hành trong gia đình gây ra hoặc làm trầm trọng hơn.

  pdf10p thanhsang 10-06-2009 194 33   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật. Điều 2.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 89 16   Download

 • Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và chính phủ Việt Nam ủy nhiệm cho ông Eric Rosenthal thực hiện đánh giá và phân tích trong báo cáo này, cùng với những chuyên gia khác của Viện Quốc tế bảo vệ Quyền Người khuyết tật tâm thần (MDRI).

  pdf53p fpt_12 22-05-2013 54 12   Download

 • Luận án góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền lợi NTD nói chung cũng như pháp luật về TNBTTH do SP có khuyết tật gây ra nói riêng; đề xuất những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của Luật BVQLNTD Việt Nam 2010 và các văn bản pháp luật liên quan điều chỉnh về TNBTTH do SP có khuyết tật gây ra.

  pdf31p change02 06-05-2016 14 7   Download

 • Cuốn sách "Hệ thống hóa những quy định về chế độ, chính sách đối với những người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt trong xã hội" do Huy Thông sưu tầm nhằm cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật về các chính sách, chế độ của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay đối với người có công với cách mạng, thanh niên xung phong, người cao tuổi, người khuyết tật,... Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf168p lalala7 07-12-2015 6 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2013 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf8p naubanh_tet 01-02-2013 341 135   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

  pdf5p mualan_mualan 03-04-2013 25 3   Download

 • Về các toà án do Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thành lập NSDLĐ phải đảm bảo nguyên tắc đối xử công bằng, nghĩa là không phân biệt giới tính, tuổi tác, khuyết tật, tôn giáo... đặc biệt phải xem xét xem liệu trong doanh nghiệp có vị trí nào phù hợp với người khuyết tật và thông báo cho cơ quan lao động để được giới thiệu ứng viên khuyết tật.

  pdf5p keomotmau 20-05-2013 14 2   Download

Đồng bộ tài khoản