Phê duyệt đề án tuyên truyền

Xem 1-20 trên 41 kết quả Phê duyệt đề án tuyên truyền
 • Quyết định 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012

  doc30p nguyetnga 19-08-2009 482 18   Download

 • KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2013-2016 Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012”;...

  pdf9p luatsuminhtri 19-06-2013 37 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2016” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư...

  pdf10p minhtri2205 29-05-2013 20 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (GIAI ĐOẠN 2010 – 2015)

  pdf11p inoneyear 06-04-2010 124 17   Download

 • Quyết định số 554/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf36p lawvhxh1 16-11-2009 95 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf18p socoladaungot 13-07-2012 62 8   Download

 • Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf16p lawvhxh1 16-11-2009 51 8   Download

 • Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009 – 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf34p lawdn1 31-10-2009 84 5   Download

 • Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf15p lawttnh1 11-11-2009 39 4   Download

 • Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009 – 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf32p lawttnh10 12-11-2009 50 3   Download

 • Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawqds3 09-12-2009 74 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf14p voigiay 05-11-2011 58 3   Download

 • Quyết định 178/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf9p lawgd5 04-11-2009 38 2   Download

 • Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf9p lawgd5 04-11-2009 49 2   Download

 • Quyết định 178/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawqds3 09-12-2009 59 2   Download

 • Quyết định 2043/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  doc8p kevinle124 30-05-2014 6 0   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------Số: 983/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI” BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính ph...

  pdf23p maiquena 18-10-2012 63 11   Download

 • Quyết định số 1737/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Đề án khung triển khai nhiệm vụ về tuyên truyền hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2007-2010 do Bộ khoa học và công nghệ ban hành.

  pdf8p phithanhvan 23-10-2009 38 2   Download

 • Quyết định 1583/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trong hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã giai đoạn 2012 – 2015" do tỉnh An Giang ban hành.

  pdf14p kimoanh13 31-03-2014 17 0   Download

 • Quyết định 891/QĐ-BTTTT năm 2013 phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf9p kimoanh13 31-03-2014 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản