Phê duyệt khung chính sách

Xem 1-20 trên 20 kết quả Phê duyệt khung chính sách
 • Công văn 442/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thuỷ điện Trung Sơn

  pdf1p strips 07-08-2009 78 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “KHUNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THIỂU SỐ” DỰ ÁN “QUẢN LÝ THIÊN TAI” VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB). BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p socoladaungot 13-07-2012 64 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “KHUNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THIỂU SỐ” DỰ ÁN “QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf0p thanlannho 01-06-2011 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 80/NQ-CP VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p keodualadua 14-12-2012 34 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHUNG KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG BỆNH LAO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ, GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  pdf10p tymong_manh 19-11-2012 34 3   Download

 • Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án "Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  doc1p kevinle124 29-05-2014 12 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC ASEAN VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p keodualadua 14-12-2012 28 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ CÁC KHOẢN VAY TỪ QUỸ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 GIỮA CHÍNH PHỦ CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC CHÍNH PHỦ

  pdf1p cunghoangdao 28-12-2012 30 4   Download

 • Nội dung tập 2 của ebook "Bào chế và Sinh dược học" trình bày về các dạng thuốc thuộc hệ phân tán dị thể, giới thiệu một vài dạng thuốc đặc biệt - hệ thống trị liệu và nêu một số hình thức tương kỵ và cách khắc phục trong pha chế. Phần 2 của ebook trình bày từ chương 11 đến chương 14 với các nội dung: thuốc viên nang và vi nang, thuốc khí dung, các dạng thuốc đặc biệt và các hệ thống trị liệu, tương kỵ trong bào chế.

  pdf138p 951864273 14-05-2012 726 281   Download

 • Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐưCP ngỡy30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết vỡ hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đỡo tạo vỡ Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hỡnh chương trình khung cho đỡo tạo cử nhân y tế công cộng. Bộ Y tế tổ chức biên soạn bộ tỡi liệu dạy ư học các môn học cơ sở vỡ chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đỡo tạo cử nhân y tế công cộng.

  pdf250p vuthanh1992 13-03-2013 104 50   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHUNG MA TRẬN CHÍNH SÁCH CHU KỲ 3 (NĂM 2011) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (SP-RCC) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf11p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 38 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHUNG MA TRẬN CHÍNH SÁCH NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHI HẬU (SP-RCC) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p stingdautaydo 05-12-2012 29 1   Download

 • Quyết định 1628/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Khung ma trận chính sách thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf6p tanhthanhthanh23 17-04-2014 23 0   Download

 • Sách Bệnh học và điều trị nội khoa được biên soạn trên chương trình giáo dục của đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ y học, kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn Việt Nam...

  pdf0p mymy310890 04-12-2009 1000 485   Download

 • Sách Hóa dược - Dược lý III (Dược lâm sμng) được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế biên soạn trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhμ giáo, các chuyên gia giμu kinh nghiệm vμ tâm huyết với công tác đμo tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại vμ thực tiễn Việt Nam...

  pdf18p poseidon01 15-07-2011 612 217   Download

 • Sách vi sinh y học được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của trường đại học y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt.Cuốn sách vi sinh y học dành cho đối tượng cử nhân điều dưỡng hệ chính quy, được biên soạn thành 3 phần: đại cương vi sinh y học, các khuẩn gây bệnh thường gặp, các virus gây bệnh thường gặp, ở mỗi phần đều có mục tiêu học tập, nội dung bài học,.......

  pdf158p ktct_1669 03-05-2012 579 244   Download

 • Sách DƯỢC LÝ HỌC được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả PGS.TS. Nguyễn Trần thị Giáng Hương, GS.TS. Đào Văn Phan, PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam....

  pdf23p poseidon01 14-07-2011 575 163   Download

 • Sách KIỂM NGHIỆM THUỐC được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế biên soạn trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả Nguyễn Thị Kiều Anh, Trần Tích, Võ Thị Thu Thuỷ biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn ở Việt Nam.

  pdf248p kuckucucu 15-05-2012 332 150   Download

 • Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngay 30/08/2000 của Chính phủ quy định chi tiết va hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục va Đao tạo va Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hanh các chương trình khung cho đao tạo Dược sĩ Đại học. Bộ Y tế tổ chức thẩm định sách va tai liệu dạy học các môn học cơ sở va chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đao tạo Dược sĩ Đại học nganh Y tế. ...

  pdf0p iiduongii8 06-05-2011 151 59   Download

 • Sách Nội bệnh lý, phần Dị ứng – Miễn dịch lâm sμng đ−ợc biên soạn dựa trên ch−ơng trình giáo dục của Tr−ờng Đại học Y Hμ Nội trên cơ sở ch−ơng trình khung đã đ−ợc phê duyệt. Sách đ−ợc các Nhμ giáo giμu kinh nghiệm vμ tâm huyết với công tác đμo tạo biên soạn theo ph−ơng châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại vμ thực tiễn Việt Nam....

  pdf13p myxaodon05 25-05-2011 94 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản