Phê duyệt sửa đổi

Xem 1-20 trên 186 kết quả Phê duyệt sửa đổi
 • Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề

  pdf2p thuytinh_den 21-07-2010 110 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu hệ thống quản lý an toàn của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p _duahau_ 08-02-2012 34 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH PHÂN RANH MẶN NGỌT TỈNH SÓC TRĂNG BẠC LIÊU BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 16 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 156 13   Download

 • MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

  pdf3p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 38 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf21p thanlorax 16-04-2013 260 132   Download

 • Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là Nghị định 16/CP) và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/20...

  pdf28p haidang 11-06-2009 313 130   Download

 • Phương pháp mới do phòng kiểm nghiệm tự nghiên cứu xây dựng và đưa vào áp dụng. Phương pháp được công bố trên các tạp chí, tài liệu khoa học, hoặc nhà sản xuất chưa được chuẩn hoá bởi tổ chức nào. Phương pháp có sửa đổi từ phương pháp tiêu chuẩn mà phần sửa đổi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kiểm nghiệm hoặc làm thay đổi bản chất phương pháp gốc.

  ppt62p dinhduchieu20 19-03-2011 391 114   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn Phương tiện giao thông. TCVN 6889:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Biện pháp chống sửa đổi không được phép đối với mô tô, xe máy hai bánh. Yêu cầu trong phê duyệt kiểu.

  pdf11p kieuphong21053 05-09-2010 78 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN HỢP TÁC HỖ TRỢ CUBA PHÁT TRIỂN NGÔ, ĐẬU TƯƠNG GIAI ĐOẠN 2009-2012 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 ...

  pdf6p vienthieu 31-12-2010 63 11   Download

 • Mẫu số 2 Quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án UBND….(Cấp thẩm quyền phê duyệt) -------Số: ……../QĐ-……. QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án….(tên dự án) ỦY BAN NHÂN DÂN ……(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ….

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 99 10   Download

 • Mẫu số 3 Tờ trình phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch TÊN CHỦ ĐẦU TƯ -------Số: ……../TTr-……. TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch (Tên dự án) Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……….(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ….

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 97 8   Download

 • Mẫu số 4 Quyết định phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch UBND….(Cấp thẩm quyền phê duyệt) -------Số: ………../QĐ-……. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch…(tên dự án) ỦY BAN NHÂN DÂN ……(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ….

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 45 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ DỰ ÁN PHÂN VÙNG NÔNG NGHIỆP TOÀN QUỐC LÀO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cức Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 64 4   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1512 /QĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  pdf3p duakimconuong 16-11-2011 39 4   Download

 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

  pdf2p tet_tay 04-01-2012 24 5   Download

 • BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

  pdf6p conchokon 26-09-2012 30 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THIẾT KẾ CƠ SỞ HẠNG MỤC CẦU GIAO THÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NẠO VÉT KÊNH AN PHONG – MỸ HÒA – BẮC ĐÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP, LONG AN VÀ TIỀN GIANG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p hoacuc_tim 18-07-2012 46 3   Download

 • Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

  pdf2p conchokon 12-09-2012 41 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2561/QĐUBND NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ...

  pdf7p ngu_mieu 24-10-2012 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản