Php in a nutshell

Xem 1-14 trên 14 kết quả Php in a nutshell
 • PHP in a Nutshell is a complete reference to the core of the language as well as the most popular PHP extensions. This book doesn’t try to compete with or replace the widely available online documentation. Instead, it is designed to provide depth and breadth that can’t be found elsewhere. PHP in a Nutshell provides the maximum information density on PHP, without all the fluff and extras that get in the way. The topic grouping, tips, and examples in this book complement the online guide and make this an essential reference for every PHP programmer. This book focuses on the...

  pdf372p trasua_123 14-01-2013 59 5   Download

 • CGI.pm hỗ trợ JavaScript kịch bản bằng cách cho phép bạn nhúng một đoạn mã JavaScript vào các hình thức HTML trong thẻ, và sau đó kêu gọi các kịch bản bằng cách sử dụng kịch bản tham số để phương pháp START_HTML. Sau đó, bạn có thể gọi các chức năng JavaScript cho phù hợp với các yếu tố hình thức.

  pdf72p kimku13 24-10-2011 25 5   Download

 • Sau đó phiên bản của ngôn ngữ biến lớp học thành công dân hạng nhất, do đó hoàn thành quan điểm rằng tất cả mọi thứ trong môi trường có thể được coi là một đối tượng. Smalltalk-80 đã được chuyển đến một loạt các kiến trúc máy.

  pdf73p kimku13 24-10-2011 30 4   Download

 • và các toán hạng còn lại là không được đánh giá trong khi nhà điều hành đang ở trong trạng thái thực sự. Các phiên bản khác của nhà điều hành, ..., không kiểm tra toán hạng bên phải ngay lập tức khi các nhà điều hành trở thành sự thật, nó chờ đợi cho đến khi đánh giá tiếp theo

  pdf72p kimku13 24-10-2011 35 3   Download

 • là đúng, các nhà điều hành phạm vi vẫn đúng cho đến khi các toán hạng bên phải là sự thật, sau đó các nhà điều hành phạm vi trở nên sai lầm một lần nữa. Toán hạng bên phải không phải là đánh giá trong khi các nhà điều hành trong tình trạng sai lầm,

  pdf72p kimku13 24-10-2011 26 3   Download

 • ba yếu tố điều hành có điều kiện: là các nhà điều hành có điều kiện. Nó hoạt động giống như một câu lệnh if-then-else, nhưng nó một cách an toàn có thể được nhúng trong các hoạt động khác và các chức năng. tNếu được đánh giá. Nếu không, chỉ if_false_expr được đánh giá.

  pdf72p kimku13 24-10-2011 30 3   Download

 • Dù bằng cách nào, giá trị của biểu thức đánh giá trở thành giá trị của toàn bộ biểu thức. 4.5.11.3 Comma điều hành Trong một bối cảnh danh sách, "," danh sách đối số phân cách và chèn cả [Chương 4] 4,5 Các nhà khai thác

  pdf72p kimku13 24-10-2011 31 3   Download

 • Được sử dụng để thử nghiệm một mô-đun sau khi nó được xây dựng và trước khi nó được cài đặt, khi bạn không muốn (hoặc không thể) chạy làm cho thử nghiệm. Thêm: ExtUtils sử dụng:: testlib, chương trình thử nghiệm của bạn gây ra các thư mục trung gian được sử dụng bằng cách làm cho được thêm vào @ INC, cho phép bạn chạy thử nghiệm.

  pdf72p kimku13 24-10-2011 27 3   Download

 • Cung cấp một cách để thay thế các chức năng mà trở về sai lệch về các thất bại với tương đương chết thay vì, vì vậy bạn có thể sử dụng các chức năng mà không cần phải để kiểm tra giá trị trả lại một cách rõ ràng. Báo cáo gây tử vong lỗi thông qua chết, bạn có thể bẫy với $ SIG {__DIE__} nếu bạn muốn để có một số

  pdf72p kimku13 24-10-2011 29 3   Download

 • Một biến chứng của viết kịch bản CGI mà khi gỡ lỗi kịch bản, bạn phải vật lộn với môi trường máy chủ web. CGI.pm cung cấp hỗ trợ để gỡ lỗi các tập lệnh trên dòng lệnh. Nếu bạn chạy kịch bản trên dòng lệnh

  pdf72p kimku13 24-10-2011 26 3   Download

 • gần nhất Tìm mục gần nhất với quy định x, y phối hợp. kèm theo Tìm tất cả các mục đó là hoàn toàn kèm theo trong hộp ranh giới quy định. chồng chéo Tìm tất cả các mục mà thậm chí còn một phần bên trong hộp ranh giới quy định. withtag Tìm tất cả các mục có thẻ quy định.

  pdf72p kimku13 24-10-2011 25 3   Download

 • Other Linux resources from O’Reilly Related titles Building Embedded Linux Systems Designing Embedded Hardware Linux Device Drivers Linux Kernel in a Nutshell Programming Embedded Systems Running Linux Understanding Linux Network Internals Understanding the Linux Kernel Linux Books Resource Center linux.oreilly.com is a complete catalog of O’Reilly’s books on Linux and Unix and related technologies, including sample chapters and code examples. ONLamp.com is the premier site for the open source web platform: Linux, Apache, MySQL and either Perl, Python, or PHP....

  pdf390p caucaphung 02-02-2013 44 17   Download

 • You don't have to know everything about a car to drive one, and you don't need to know everything about Ruby to start programming with it. Written for both experienced and new programmers alike, Learning Ruby is a just-get-in-and-drive book -- a hands-on tutorial that offers lots of Ruby programs and lets you know how and why they work, just enough to get you rolling down the road. Interest in Ruby stems from the popularity of Rails, the web development framework that's attracting new devotees and refugees from Java and PHP. But there are plenty of other uses for this versatile...

  pdf257p caucaphung 04-02-2013 52 16   Download

 • Nutshell Handbook, the Nutshell Handbook logo, and the O’Reilly logo are registered trademarks of O’Reilly Media, Inc. Programming PHP, the image of a cuckoo, and related trade dress are trademarks of O’Reilly Media, Inc. Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book, and O’Reilly Media, Inc., was aware of a trademark claim, the designations have been printed in caps or initial caps.

  pdf540p lock_123 08-04-2013 23 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản