Phương hướng kinh tế

Xem 1-20 trên 4023 kết quả Phương hướng kinh tế
 • Thanh Hoá là một tỉnh rộng lớn, có điều kiện tự nhiên dồi dào, phong phú. Tuy nhiên Thanh Hoá vẫn là một tỉnh nghèo, với hơn 80% dân số sống bằng nông nghiệp. Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời kỳ đổi mới đã đưa nền kinh tế của tỉnh ra khỏi nghèo nàn, lạc hậu, từng bước đi lên. Tuy nhiên cho đến nay nền kinh tế Thanh Hoá vẫn còn nhỏ bé, trình độ công nghệ vẫn còn thấp, kết cấu hạ tầng lạc hậu.

  pdf77p buiduong_1 07-12-2012 22 7   Download

 • Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà nhà nước sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân.Do đó phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế rất quan trọng trong xu h ướn gkinh tế phát triển.

  ppt78p buiduongson3 08-05-2010 2151 807   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sự nghiệp đổi mới kinh tế dòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Quá trình đổi mới kinh tế cần có những cán bộ kinh tế có kiến thức có phương pháp thích hợp với kinh tế thị trường. Vào cuối những năm 80 của thế kỷ 20, về cơ bản nền kinh tế của Việt Nam sản xuất nhỏ vẫn còn...

  doc17p ngochanh 03-08-2009 757 259   Download

 • Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sự nghiệp đổi mới kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Kinh tế học vĩ mô là một môn kinh tế cơ sở, đề cập đến cơ sở lý thuyết và các phương pháp phân tích sự vận động của nền kinh tế tổng thể, làm nền tảng cho các phân tích chuyên ngành kinh tế khác....

  doc41p kuxataza 28-11-2010 478 216   Download

 • Kinh tế đối ngoại của một quốc gia là 1 bộ phận của kinh tế quốc tế, là tổng thể các quan hệ kinh tế, khoa học, kỹ thuật công nghệ của một quốc gia nhất định với các quốc gia khác còn lại hoặc với các tổ chức kinh tế quốc tế khác, được thực hiện dưới nhiều hình thức, hình thành và phát triển trên cơ sở phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động quốc tế.

  doc25p dinhthao00 14-06-2011 274 119   Download

 • tài liệu “Để thành công khi làm kinh tế trang trại” hướng dẫn các bạn chuyền đối hướng kinh tế họ gia đình sang kinh tế trang trại nhằm mở rộng khả năng sản xuất, áp dụng nhiều tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhằm tăng năng suất, sản lượng và thu nhập cho gia đình, góp phần và công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nước ta

  pdf16p myxaodon20 14-12-2011 246 101   Download

 • Phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp là quá trình nghiên cứu, đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  doc33p quynhlemin 28-03-2013 213 81   Download

 • Chủ đề của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 là “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

  ppt45p cangbkcntt 28-01-2013 137 38   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề taì: vai trò thực trạng của kinh tế tư bản tư nhân, đánh giá kinh tế tư bản tư nhân và một số phương hướng giải pháp.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p dahlia89 23-02-2012 97 26   Download

 • Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, du lịch được xác định là “ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”; nhận thức và tư duy mới phát huy tối đa mọi nguồn lực của đất nước để “phát triển mạnh du lịch, hình thành ngành công nghiệp du lịch có quy mô ngày càng tương xứng với tiềm năng du lịch to lớn của nước ta” như nghị quyết Ban chấp hành Trung ương đề ra....

  pdf29p cugiai1311 01-11-2012 75 25   Download

 • Khủng hoảng kinh tế tác động lớn đến khu vực nông thôn, làm gia tăng mâu thuẫn và khoảng cách giữa nông thôn với thành thị : - Số lượng người mất việc tăng lên : 17,8% lao động di cư trong nước, lao động làm việc trong các doanh nghiệp tại địa phương bị mất việc từ đầu năm đến tháng 7/2009; lao động di cư mất việc diễn ra ở 71% xã; lao động làm việc trong các trang trại tại địa phương giảm 4,6%. - Hộ nuôi trồng thuỷ sản và chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng...

  pdf7p manutd1907 21-09-2012 71 25   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài : " thực trạng và giải pháp cơ bản để phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở việt nam từ nay đến 2020 ".', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p narcissus89 17-02-2012 96 32   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của kinh tế đối ngoại ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc25p dinhthao00 14-06-2011 80 20   Download

 • Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học.

  pdf30p 951847623 09-04-2012 92 18   Download

 • Nền kinh tế đang trong thời kỳ phát triển, nguồn lực của nền kinh tế là có hạn. Tuy nhiên, nhu cầu về nguồn lực không hề giảm đi mà ngày càng tăng cao. Ngân hàng thương mại đã trở thành một kênh phân phối nguồn lực hiệu quả của nền kinh tế.

  pdf42p chopchop1122 19-03-2013 37 15   Download

 • Kính thưa các vị đại biểu! Về tham dự Hội thảo với chủ đề: “Tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng - những vấn đề đặt ra cho các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã mời chúng tôi tham dự và được tham luận tại Hội thảo này. Như chúng ta đã biết, cửa khẩu là...

  pdf4p manutd1907 17-09-2012 51 14   Download

 • Các Mác, người sáng lập ra học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lê nin Kinh tế chính trị Marx-Lenin hay kinh tế chính trị học Marx-Lenin là một lý thuyết kinh tế và là môn khoa học về kinh tế chính trị do Marx, Engels và sau này là Lenin phát triển trong giai đoạn mới, có đối tượng nghiên cứu là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những quan hệ sản xuất và trao đổi thích ứng với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa....

  pdf15p butmaulam 03-10-2013 81 11   Download

 • Sau năm 1991 cùng v sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống ới các nước xã hội chủ nghĩa(XHCN) ở Đông Âu, nền kinh tế – chính trị thế giới đã chuyển từ trạng thái hai cực đối đầu sang nền kinh tế chính trị đa cực, đa phương hoá, đa dạng hoá theo xu hướng hoà bình, đối thoại, hợp tác phát triển cùng có lợi. Trong bối cảnh đó, từ việc nhận thức đúng đắn trong thực tiễn và lý luận với mục tiêu đưa nước ta phát triển hội nhập với khu vực và thế...

  pdf55p xuan2013 13-01-2013 24 8   Download

 • Vốn là tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Không có vốn thì cũng không thể sử dụng được các nguồn lực khác như: tài nguyên, lao động, khoa học công nghệ… để tăng trưởng và phát triển kinh tế. Ngày nay ở các nước đang phát triển do thiếu vốn nên luôn bị tụt hậu và nằm trong vòng luẩn quẩn của sự nghèo khổ. Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH vấn đề này lại càng đặc biệt quan trọng và cấp thiết....

  pdf108p buiduong_1 11-12-2012 59 8   Download

 • Đề tài "Nâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá" có nội dung gồm 3 chương: chương 1 khái quát về toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, chương 2 tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và những vấn đề đặt ra, chương 3 mục tiêu, phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của nền kinh tế Việt Nam.

  doc16p galaxyhehe 23-06-2014 43 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản