Phương thức tostring

Xem 1-20 trên 24 kết quả Phương thức tostring
 • Bài giảng "Lập trình Windows - Chapter 8 : Strings, Chars" cung cấp cho người học các kiến thức về: Lớp đối tượng string (Tạo một chuỗi, tạo chuỗi dùng phương thức ToString, thao tác trên chuỗi), các biểu thức quy tắc (sử dụng biểu thức quy tắc qua lớp Regex, sử dụng Regex để tìm tập hợp, sử dụng Regex để gom nhóm,...).

  ppt17p thangnamvoiva20 20-09-2016 10 3   Download

 • Phương thức này lấy một tham số: một ủy quyền có kiểu WhichIsFirst với tên là theDelegateFunc. Phương thức Sort giao phó trách nhiệm quyết định thứ tự đến trước sau của hai đối tượng bên trong Pair đến phương thức được đóng gói bởi ủy quyền. Bên trong thân của Sort, phương thức ủy quyền được gọi và trả về một giá trị, giá trị này là một trong hai giá trị liệt kê của comparison.

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 32 4   Download

 • Hoàn toàn khác nhau, một mảng chỉ đơn thuần là một đối tượng tham chiếu đến những đối tượng khác cùng kiểu dữ liệu. Trong khi một lớp có bộ chỉ mục thì nó chứa một mảng các giá trị nào đó, và cho phép bên ngoài truy cập mảng này thông qua bộ chỉ mục. Một lớp như vậy không chỉ có một mảng đơn thuần mà còn có những thuộc tính khác, các phương thức...

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 36 3   Download

 • Hai chuỗi đầu s1 và s2 được khai báo chuỗi ký tự bình thường, còn chuỗi thứ ba được khai báo là chuỗi nguyên văn (verbatim string) bằng cách sử dụng ký hiệu @ trước chuỗi. Chương trình bắt đầu bằng việc so sánh hai chuỗi s1 và s2. Phương thức Compare() là phương thức tĩnh của lớp string, và phương thức này đã được nạp chồng. Phiên bản đầu tiên của phương thức nạp chồng này là lấy hai chuỗi và so sánh chúng với nhau:...

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 30 3   Download

 • Bên trong thân của Sort, phương thức ủy quyền được gọi và trả về một giá trị, giá trị này là một trong hai giá trị liệt kê của comparison. Nếu giá trị trả về là theSecondComesFirst, đối tượng bên trong của Pair sẽ được hoán đổi vị trí, trường hợp ngược lại thì không làm gì cả. Hãy tưởng tượng chúng ta đang sắp xếp những Student theo tên.

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 23 3   Download

 • Như nó bên trên, thao tác thường xuyên thực hiện trên một chuỗi là tìm kiếm chuỗi con thỏa quy tắc nào đó. Một ngôn ngữ nếu mạnh về thao tác trên chuỗi, chắc chắn phải cung cấp nhiều phương thức thao tác tốt để tìm kiếm các chuỗi con theo quy tắc. Ngôn ngữ C# cũng rất mạnh về điểm này, do chúng thừa hưởng từ các lớp thao tác trên chuỗi của . NET.

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 27 3   Download

 • Tạo các chuỗi để làm việc string s1 = “Mot, hai, ba Trung Tam Dao Tao CNTT”; // tạo ra hằng ký tự khoảng trắng và dấu phẩy const char Space = ‘ ‘; const char Comma = ‘,’; // tạo ra mảng phân cách char[] delimiters = new char[] { Space, Comma }; string output = “”; int ctr = 1; // thực hiện việc chia một chuỗi dùng vòng lặp // đưa kết quả vào mảng các chuỗi foreach ( string subString in s1.Split(delimiters) ) { output += ctr++; output += “: ”; output += subString; output +=...

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 30 3   Download

 • XỬ LÝ CHUỖI · Lớp đối tượng string · · · · Tạo một chuỗi Tạo chuỗi dùng phương thức ToString Thao tác trên chuỗi Tìm một chuỗi con

  pdf12p suadaunanh 21-07-2010 157 67   Download

 • Chuyển đổi tường minh và chuyển đổi ngầm định. Ví dụ: int a =10 ; float b= a; int c =(int)b; Dùng các phương thức static của lớp System.Convert. Dùng phương thức ToString của các kiểu dữ liệu để chuyển về kiểu string (xâu ký tự). Sử dụng phương thức Parse, TryParse để chuyển kiểu dữ liệu từ xâu thành số.

  ppt19p thanh_k8cntt 02-04-2012 83 29   Download

 • Đề tài này tập trung tìm hiểu toàn bộ các khái niệm liên quan đến ngôn ngữ C++. Bởi vì C++ được Microsoft phát triển như là một thành phần của khung ứng dụng .Net Framework và hướng Internet nên đề tài này đã được ủng hộ và quan tâm rất nhiều.

  pdf281p heosua1820 05-11-2012 74 20   Download

 • Trong chương 3 , chúng ta đã xem xét về system.object. chúng ta biết rằng đó là lớp cơ sở chung mà mọi đối tượng khác được thừa kế và ta cũng xem xét về các phương thức thành viên chính của nó.tuy nhiên,trong chương trước ta chưa tìm hiểu kỉ về khả năng của tất cả các phương thức,(chúng ta chỉ mới tìm hiểu chi tiết những phương thức tostring() và finalize() ).trong chương này ta sẽ tìm hiểu các phương thức còn lại của system.object . ...

  pdf9p cachuadam 21-05-2011 64 13   Download

 • Cuối cùng, ba báo cáo println cuối cùng in một đại diện văn bản của mỗi ô tô. Việc sử dụng tên của một đối tượng, chẳng hạn như nền kinh tế, bên trong println gây ra JVM để sử dụng phương thức toString () của lớp. Khi điều đó xảy ra ở đây, kết quả trên màn hình này: Lập trình trong Java

  pdf23p kimku13 24-10-2011 27 4   Download

 • Chuỗi cũng có thể được tạo bằng cách sử dụng chuỗi cố định hay nguyên văn (verbatim), tức là các ký tự trong chuỗi được giữ nguyên không thay đổi. Chuỗi này được bắt đầu với biểu tượng @. Biểu tượng này bảo với hàm khởi dựng của lớp String rằng chuỗi theo sau là nguyên văn, thậm chí nó chứa nhiều dòng hoặc bao gồm những ký tự escape.

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 22 3   Download

 • Chuỗi này có thể được tìm thấy trong nội dung của các tập tin log ghi nhận các thông tin ở web server hay từ các kết quả tìm kiếm được trong cơ sở dữ liệu. Trong ví dụ đơn giản này có ba cột, một cột đầu tiên ghi nhận thời gian, cột thứ hai ghi nhận địa chỉ IP, và cột thứ ba ghi nhận địa chỉ web. Mỗi cột được ngăn cách bởi khoảng trắng.

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 22 3   Download

 • Lớp ImageProcessor cần thiết có một mảng để lưu giữ các ủy quyền mà người sử dụng chọn, một biến lưu giữ số hiệu ứng được chọn và dĩ nhiên là có một biến ảnh để xử lý: DoEffect[] arrayOfEffects; Image image; int numEffectsRegistered = 0; ImageProcessor cũng cần { if (numEffectsRegistered =0) { throw new Exception(“Too many members in array”); } arrayOfEffects[numEffectsRegistered ++] = theEffect; }

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 19 3   Download

 • Tạo một bản sao từ đối tượng. Bảng 5.1: Tóm tắt các phương thức của lớp Object. Ví dụ 5.4 sau minh họa việc sử dụng phương thức ToString( ) thừa kế từ lớp Object.  Ví dụ 5.4: Thừa kế từ ObjectChức năng So sánh bằng nhau giữa hai đối tượng Cho phép những đối tượng cung cấp riêng những hàm băm cho sử dụng tập hợp. Cung cấp kiểu của đối tượng Cung cấp chuỗi thể hiện của đối tượng Dọn dẹp các tài nguyên...

  pdf5p samsung1 04-09-2011 19 3   Download

 • đại diện cho một địa chỉ IP. Địa chỉ chính nó là có sẵn như là tài sản địa chỉ, và có thể được chuyển đổi sang một định dạng số thập phân rải rác với phương thức ToString (). IPAddress cũng thực hiện một phương pháp phân tích cú pháp () tĩnh, hiệu quả thực hiện việc chuyển đổi ngược lại ToString () chuyển đổi từ một chuỗi số thập phân rải rác

  pdf140p kimku8 28-10-2011 29 3   Download

 • Dẫn xuất từ Window Giả sử chúng ta bắt đầu tạo một loạt các lớp đối tượng theo hình vẽ 5.3 như bên trên. Sau khi làm việc với RadioButton, CheckBox, và CommandButton một thời gian ta nhận thấy chúng chia xẻ nhiều thuộc tính và hành vi đặc biệt hơn Window nhưng lại khá tổng quát cho cả ba lớp này. Như vậy ta có thể chia các thuộc tính và hành vi thành một nhóm lớp cơ sở riêng lấy tên là Button. Sau đó ta sắp xếp lại cấu trúc kế thừa như hình vẽ 5.4....

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 34 2   Download

 • C# and .NET Framework Bài 4: .NET và các lớp cơ bản Đoàn Quang Minh minhdqtt@gmail.com http://www.VTPortal.net Last update: 28. December 2006 Lập trình nâng cao trong C# - Editor: trì Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 1 .Mục lục System.Object Xử lý String Regular Expression Groups of Objects Reflection Threading Lập trình nâng cao trong C# - Editor: trì Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 2 .System.

  pdf18p vantrungtran 03-02-2010 148 43   Download

 • Đi vào trạng thái dừng cho đến khi phương thức // thực thi bất đồng bộ kết thúc và thu lấy kết quả. Console.WriteLine("{0} : Blocking until method is " + "complete...", DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.ffff")); DateTime completion =

  pdf10p dauhutuongot 22-07-2010 82 15   Download

Đồng bộ tài khoản