Pop-up menus

Xem 1-3 trên 3 kết quả Pop-up menus
  • Introduction to java programming: Chapter 29 - Menus, Toolbars, Dialogs, and Internal Frame's Objectives is to create menus; learn the menu components JMenuBar, JMenu, JPopupMenu JMenuItem, JCheckBoxMenuItem, and JRadioButtonMenuItem; create popup menus; use JToolBar to create tool bars.

    pdf46p cocacola_17 09-12-2015 12 1   Download

  • Mục đích: Tạo menu popup khi người dùng Right-Click khi chuột trong vùng làm việc của một worksheet. Giả sử workbook của tôi có một worksheet, thì trong ví dụ của tôi có hai đoạn mã. Đoạn thứ nhất nằm trong Module VBA: PopupMenu và đoạn mã thứ hai nằm trong module worksheet: workhere

    pdf7p yesno123 16-09-2011 65 23   Download

  • Object Oriented Programming - Lesson 12.2: GUI and Event Programming (cont.) create menus inside an AWT application, process action when choosing a menu item, create shortcuts for menu items, create a popup menu when right-clicking on any AWT components.

    pdf35p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản