Present management

Xem 1-20 trên 3222 kết quả Present management
 • Lecture Marketing management will address the following questions: What is the new economy like?What is the new economy like? What are the tasks of marketing?What are the tasks of marketing? What are the tasks of marketing? What are the tasks of marketing? What are the major concepts and tools ofWhat are the major concepts and tools of marketing? Marketing? What orientations do companies exhibit in the What orientations do companies exhibit in the marketplace?marketplace? How are companies and marketers responding toHow are companies and marketers responding to the new challenges? The new c...

  pdf719p macj55 11-08-2014 108 30   Download

 • Bài giảng Giới thiệu IMCI (Intergrated Management of Childhood Illness) trình bày về tiến trình xử trí trẻ bệnh, nguyên tắc sử dụng, trình tự thực hiện, nhận định dấu hiệu, phân loại - hướng xử trí,...Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Y học.

  pdf75p fujijudo87 13-06-2014 70 25   Download

 • Bài giảng "Chương I: Tổng quan về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Database Management System" nhằm giúp các bạn có được cái nhìn bao quát về cơ sở dữ liệu (Database) cũng như về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS), hệ cơ sở dữ liệu (Database system), các yêu cầu khi xây dựng một DBMS, một số khái niệm quan trọng như: giao tác (transaction), Concurrent Control, khôi phục sau sự cố,...

  ppt68p merlinvu93 05-10-2014 67 12   Download

 • Lecture Strategic Management - Lesson 1: Introduction and overview has content 1.1. The definition of strategy and its importance, 1.2. Charting a company’s direction: Vision and Mission, Objectives and Strategy, 1.3. Strategy, ethics and corporate social responsibility.

  ppt143p talata_1 27-10-2014 52 12   Download

 • Lesson 4 – Executing a strategy has outline 4.1 Superior strategy execution – another path to competitive advantage. Gain command of what managers must do to build an organization capable of good strategy execution; Learn why resource allocation should always be based on strategic priorities; Understand why policies and procedures should be designed to facilitate good strategy execution.

  ppt63p talata_1 27-10-2014 70 11   Download

 • Bài giảng Chapter 1: Overview of Financial Management and the Financial Environment present of Financial management (Forms of business organization, Objective of the firm Maximize wealth, Determinants of stock pricing) and The financial environment (Financial instruments, markets and institutions, Interest rates and yield curves).

  ppt49p philongdongnai 11-10-2014 37 9   Download

 • Bài giảng Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management)gồm có 7 chương với những nội dung chủ yếu sau: Tổng quan về chuỗi cung ứng, giá trị thông tin & tích hợp chuỗi cung ứng, lựa chọn địa điểm & chiến lược phân phối, hợp đồng cung ứng & liên minh chiến lược, chiến lược mua và thuê ngoài, lập kế hoạch chuỗi cung ứng, đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt14p tangtuy18 12-07-2016 25 9   Download

 • "International Business - Chapter 19: International human resource management and labor relations" describe the nature of human resource management in international business, detail how firms recruit and select managers for international assignments, explain how international businesses train and develop expatriate managers, describe labor relations in international business.

  ppt36p theanhdth 10-10-2014 51 6   Download

 • What’s Special about “International” Finance, goals of MNC, the rise of the MNCs, the Internationalization of Business & Finance, multinational Financial Management Theory & practice to help you answer the questions above, you are invited to refer to the content of the curriculum chapter 1 "MNCs & Multinational Financial Management"

  pdf16p grintokyro 11-01-2016 27 6   Download

 • Chapter 11 discuss how companies use human resources management to gain competitive advantage, give reasons companies recruit both internally and externally for new hires, identify various methods for selecting new employees, evaluate the importance of spending on training and development, explain alternatives for who appraises an employee’s performance.

  ppt15p tangtuy02 08-03-2016 15 5   Download

 • Lecture "Human resource management - Chapter 1: Managing human resources" presentation of content: Define human resource management and explain how HRM contributes to anorganization’s performance, identify the responsibilities of human resource departments... Invite reference.

  pdf19p tramnamcodon_01 28-03-2016 13 5   Download

 • Bài giảng Các chiến lược quản trị kinh doanh quốc tế (International business management strategies) includes Global strategy, Entering foreign market, Global marketing, Global operation management, Global human resource management.

  pdf30p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 17 5   Download

 • Chapter 7 presents the following content: Informal design guidelines for relational databases, semantics of the relation attributes, redundant information in tuples and update anomalies, null values in tuples, introduction to normalization, first normal form, second normal form, third normal form, BCNF (boyce-codd normal form),...

  pdf27p nomoney11 04-05-2017 6 5   Download

 • Bài giảng “Managing chronic heart failure patient in chronic kidney disease” trình bày các nội dung: Epidemiology, pathophysiolog, management, modification of risk factors, angiotensin-converting enzyme inhibitors,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p tsmttc_004 13-06-2015 14 4   Download

 • Why and how do managers control? What are the steps in the control process? What are the common control systems and techniques?

  ppt26p uocvong09 19-10-2015 11 4   Download

 • Bài giảng Chapter 1: Strategic Management and Strategic Competitiveness với các vấn đề chính như: Strategic Competitiveness; Sustained Competitive Advantage; Above-Average Returns;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt32p ngochuyen1234567 29-10-2015 19 4   Download

 • Chương 11 trình bày những kiến thức về kiểm soát hiệu suất server. Những nội dung quan trọng cần nắm bắt trong chương này gồm có: Xác định tầm quan trọng của việc theo dõi hiệu suất server, dùng Task Manager để kiểm soát hiệu suất server và cách dùng các tài nguyên, dùng Event Viewer để nhận định các sự cố,...và các nội dung liên quan khác.

  pdf44p kiepnaybinhyen_03 15-12-2015 14 4   Download

 • Chapter 3 "International Monetary Market" lecture Multinational financial management introduce to you the content: History of the international monetary system, eurocurrencies and their markets, different exchange rate regimes,...

  pdf14p grintokyro 11-01-2016 26 4   Download

 • Chapter 4 "Balance of payment" Lecture Multinational financial management introduce to you the content: Explain what the balance of payments BOP is study how to analyze BOP, discuss the relationship between the BOP and the gross domestic product, the exchange rate, the interest rate, and the inflation rate,...

  pdf16p grintokyro 11-01-2016 13 4   Download

 • International parity conditions, arbitrage and the law of one price, law of one price, nominal and real exchange rates, nominal and real effective exchange rate indices as the main contents of the lecture chapter 5 "Parity condition in international finance & currency forecasting" drug lecture Multinational financial management.

  pdf13p grintokyro 11-01-2016 19 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản