Pro linq language

Xem 1-14 trên 14 kết quả Pro linq language
 • Pro LINQ Language Integrated Query in C Sharp 2008 This book, which started out as a nine-month project, grew into a 17-month project. You can’t dedicate 17 months of your life as an adult without a lot of support. For me, I couldn’t have done it without my wife Vickey.

  pdf624p trasua_123 02-01-2013 44 14   Download

 • In the previous chapter, I introduced you to LINQ. I provided some examples to whet your appetite, and shared some premature tips. You may be perplexed though by some of the syntax. If so, it is probably because the C# you witnessed in that chapter is new and improved. The reason for the C# language upgrade is that C# 2.0 just didn’t have the muscle to pull off LINQ. In this chapter, I introduce you to the more powerful C# 3.0.

  pdf626p dreamlclove 21-08-2009 680 262   Download

 • LINQ is the project name for a set of extensions to the .NET Framework that provide a generic approach to querying data from different data sources. LINQ will premier in Visual Studio 2008, and will become the next must–have skill for .NET developers. For more information about LINQ, you can check out the author’s portal at

  pdf624p possibletb 29-11-2012 49 17   Download

 • In July 2008 Microsoft released the first version of the ADO.NET Entity Framework as part of the Visual Studio 2008 Service Pack 1 as well as the .NET Framework 3.5 Service Pack 1. At the time, Microsoft LINQ (Language Integrated Query) and LINQ to SQL had been out for a while and were gaining a lot of attention.

  pdf281p tengteng6 26-11-2011 122 58   Download

 • Những ngôn ngữ cho phép sử dụng LINQ có thể cung cấp đầy đủ type-safery và compile-time cho việc kiểm tra các biểu thức truy vấnNhững ngôn ngữ cho phép sử dụng LINQ có thể cung cấp đầy đủ type-safery và compile-time cho việc kiểm tra các biểu thức truy vấn, và những công cụ phát triển có thể cung cấp đầy đủ việc hỗ trợ intellisense, debugging, and rich refactoring khi đang viết mã LINQ.

  pdf75p xingau8 04-09-2011 23 6   Download

 • LINQ hỗ trợ nhiều mô hình có thể mở rộng mà chúng dễ dàng cho việc tạo ra nhiều thao tác domain-specific hiệu quả cho những dữ liệu nguồn. Phiên bản "Orcas" của .NET Framework gắn với bulitates tạo ra rất nhiều các thư viện hữu ích cho phpes LINQ hỗ trợ ngược trở lại Objects, XML, and Databases.

  pdf52p xingau8 04-09-2011 29 5   Download

 • LINQ tới SQL hỗ trợ đầy đủ transactions, views, and stored procedures. Nó cũng cung cấp một phương pháp dễ dàng để tích hợp sự xác nhận dữ liệu và các quy tắc logic vào trong mô hình dữ liệu.

  pdf57p xingau8 04-09-2011 31 5   Download

 • Visual Studio "Orcas" gắn một LINQ tới trình thiết kế SQL mà nó cung cấp một phương pháp dễ dàng để tạo mẫu và hình dung một csdl như là một LINQ tới mô hình đối tượng SQL. Sử dụng LINQ tới trình thiết kế SQL bạn có thể dễ dàng tạo ra một sự miêu tả của ví dụ về csdl "Northwind" như bên dưới

  pdf52p xingau8 04-09-2011 40 5   Download

 • Những nhà phát triển có thể sử dụng LINQ với bất kỳ dữ liệu nguồn nào. Họ hoàn toàn có thể đưa ra thao tác truy vấn trong ngôn ngữ lập trình mà họ đã chọn. Những kết quả truy vấn dữ liệu được biến đổi/ sắp đặt(transform/shape) vào bên trong bất kỳ định dạng nào mà họ muốn, và sau đó họ có thể dễ dàng thao tác trên những dữ liệu đó.

  pdf56p xingau8 04-09-2011 40 4   Download

 • LINQ tới SQL là một sự thực thi O/RM (sự ánh sạ mối quan hệ đối tượng - object relation mapping) mà nó được kèm theo phiên bản .NET Framework "Orcas", và cho phép bạn tạo mẫu một cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng các lớp trong .NET. Bạn có thể truy vấn tới một csdl sử dung LINQ, cũng như update/insert/delete dữ liệu từ đó.

  pdf58p xingau8 04-09-2011 33 4   Download

 • Bề mặt trình thiết kế LINQ to SQL ở trên định ngĩa 4 lớp entity: Product, Category, Order and OrderDetail.. Thuộc tính của mỗi lớp ánh xạ tới các cột của một bảng tương ứng trong csdl. Mỗi thể hiện - instance của một lớp entity biểu diễn một dòng bên trong bãng csdl.

  pdf52p xingau8 04-09-2011 34 4   Download

 • Khi bạn nhấn nút "save" bên trong bề mặt thiết kế LINQ to SQL, Visual Studio sẽ tiếp tục tồn tại các lớp .NET mà nó miêu tả các thực thể và những mối quan hệ csdl mà chúng ta đã làm mẫu. Với mỗi file thiết kế LINQ to SQL đã được thêm vào solution của chúng ta, lớp DataContext tùy chọn cũng đã được tạo ra.

  pdf68p xingau8 04-09-2011 34 4   Download

 • LINQ to SQL Code Examples Khi chúng ta đã tạo mẫu cho csdl của chúng ta sử dụng trình thiết kế LINQ to SQL, chúng ta có thể dễ dàng viết mã để làm việc trở lại. Bên dưới là một vài ví dụ môt tả dữ liệu thông thường

  pdf99p xingau8 04-09-2011 25 4   Download

 • Mũi tên giữa 4 lớp thực thể (entity) ở trên biểu diễn những mối liên kết/ những mối liên hệ (associations/relationships) giữa những thực thể khác nhau. Có những mối quan hệ được làm mẫu một cách đặc trưng bằng việc sử dụng primary-key/foreign-key trong csdl. Hướng của những mũi tên trong bề mặt thiết kế chỉ định có hay không sự liên kết là một mối quan hệ one-to-one hay one-to-many.

  pdf57p xingau8 04-09-2011 29 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản