Procedure

Xem 1-20 trên 3206 kết quả Procedure
 • Export-Import Theory, Practices, and Procedures is a comprehensive and in-depth analysis of international trade theories and techniques. International trade professionals, researchers, students, and members of chambers of commerce will benefit from concepts and theories that explain international trade operations and give clearly defined goals and procedures for your business.

  pdf698p fangfangfang 16-05-2012 358 122   Download

 • Tham khảo bài viết 'stored procedure và t-sql nâng cao', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p thanhtung_hk 05-11-2010 320 114   Download

 • Store procedure (SP) là một tập các câu lệnh SQL (chương trình) được biên dịch và lưu trữ sẵn trên SQL Server. SP cho phép: - Chứa nhiều câu lệnh, có thể gọi các SP khác - Nhận các tham số đầu vào, đầu ra - Trả về trạng thái thực hiện (thành công hay thất bại) và nguyên nhân. Một số loại SP - System stored procedure: SP hệ thống, có tên bắt đầu bằng sp - User defined stored procedure: SP do người dùng định nghĩa...

  ppt32p lehieu_kitty 26-04-2012 251 84   Download

 • Executing SQL Server Stored Procedures In Chapter 4, you saw how to create and execute SQL Server stored procedures using TSQL. You execute a stored procedure using the T-SQL EXECUTE statement.

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 138 47   Download

 • Bài giảng "Chương III: Procedure, Function, View, Trigger & Index" cung cấp cho các bạn những kiến thức về: thủ tục (stored procedure), hàm (function), khung nhìn (view), ràng buộc toàn vẹn (trigger), chỉ mục (index) trong Tin học.

  pdf124p merlinvu93 05-10-2014 129 41   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 9.8 Debugging a SQL Server Stored Procedure Problem Given an application that uses a SQL Server stored procedure that is causing errors, you need to debug the stored procedure. Solution Use Visual Studio .NET to debug SQL Server stored procedures

  pdf3p luvpro 04-08-2010 174 40   Download

 • Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure (LINQ to SQL phần 7) Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 6 phần đầu tiên của loạt bài này: -Sử dụng LINQ to SQL (phần 1)...

  pdf18p huynhphongus 07-12-2011 122 40   Download

 • Before you begin this course, you should be able to use a graphical user interface (GUI). Required prerequisites are familiarity with data processing concepts and techniques. Introduction to Oracle: SQL and PL/SQL Using Procedure Builder is an instructor-led course featuring lecture and hands-on exercises. The concepts and skills introduced are reinforced by online demonstrations and written practice sessions.

  pdf322p tunghangul 22-09-2010 127 38   Download

 • Store Procedure (SP) : “A precompiled collection of Transact-SQL statements stored under a name and processed as a unit. SQL Server supplies stored procedures for managing SQL Server and displaying information about databases and users”. Lý do sử dụng : Khi duyệt hay xử lý Dữ Liệu trong Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server, ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ thực thi hiệu quả nhất.

  ppt40p trinh02 23-01-2013 111 35   Download

 • Introducing Stored Procedures SQL Server allows you to store procedures in a database. Stored procedures differ from user-defined functions in that procedures can return a much wider array of data types

  pdf4p daisuphu 29-07-2010 101 34   Download

 • Using Stored Procedures to Add, Modify, and Remove Rows from the Database You can get a DataAdapter object to call stored procedures to add, modify, and remove rows from the database.

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 99 30   Download

 • Setting the InsertCommand Property of a DataAdapter The following example creates a SqlCommand object named myInsertCommand that contains a call to the AddProduct4() stored procedure

  pdf8p daisuphu 29-07-2010 78 21   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.11 Using a Single Stored Procedure to Update Multiple Changes to a SQL Server Database Problem You need to update a SQL Server 2000 database with changes to multiple rows in a DataSet by executing a single stored procedure.

  pdf7p luvpro 04-08-2010 102 19   Download

 • Introduction Chapter 1: Introducing SQL CLR Chapter 2: Your First CLR Stored Procedure Chapter 3: SQL CLR Structure and Common Tasks Chapter 4: Creating SQL CLR Objects Chapter 5: Comparing T-SQL with Managed Code Chapter 6: Replacing Extended Stored Procedures, Functions, and Other T-SQL Objects Chapter 7: The .NET Framework’s Base Class Library Chapter 8: Using SQL CLR Stored Procedures in Your Applications Chapter 9: Handling Errors in CLR Stored Procedures Chapter 10: CLR Administration and Security Chapter 11: Case Study...

  pdf432p trasua_123 29-12-2012 42 15   Download

 • In the decade since MySQL burst on the scene, it has become the dominant open source database, with capabilities and performance rivaling those of commercial RDBMS offerings like Oracle and SQL Server. Along with Linux and PHP, MySQL is at the heart of millions of applications. And now, with support for stored procedures, functions, and triggers in MySQL 5.0, MySQL offers the programming power needed for true enterprise use.

  pdf638p titatu_123 01-03-2013 58 14   Download

 • The engineering department staff is responsible for approving, publishing, and distributing the engineering procedure manuals and any subsequent revisions. The manual will be reviewed and updated annually or as required to maintain an effective engineering program. The manual is maintained on a controlled copy basis, with manual holders receiving copies of new or revised pages as they are issued and notices to remove deleted pages. Generally, only manuals that have identification numbers will be controlled and maintained.......

  pdf21p ledung 13-03-2009 72 12   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 4.9 Getting Stored Procedure Parameter Information at Runtime Problem You want to get information about the parameters used by a stored procedure at runtime. Solution Use DeriveParameters( ) method of the CommandBuilder.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 72 12   Download

 • Band saw safe operating procedure - Hướng dẫn vận hành an toàn máy cưa bàn sau đây sẽ giúp bạn đọc biết cách sử dụng máy cưa bàn đúng cách và an toàn. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf1p matden001 24-07-2015 45 11   Download

 • Chương trình con là các đoạn chương trình được lặp đi lặp lại thường được lập sẵn trong thư viện CTC. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 9 - Chương trình con - Thủ tục và hàm (Procedure và Function) sau đây.

  pdf23p cocacola_10 07-12-2015 37 9   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.10 Raising and Handling Stored Procedure Errors Problem You want to catch and handle an error raised from a stored procedure. Solution Use a try . . . catch block to catch serious errors. Use the SqlConnection.InfoMessage event handler to catch informational and warning messages.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 60 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản