Psychiatric diagnosis

Xem 1-20 trên 21 kết quả Psychiatric diagnosis
 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Low self-esteem and psychiatric patients: Part I – The relationship between low self-esteem and psychiatric diagnosis...

  pdf9p thulanh10 09-10-2011 30 3   Download

 • This book is based in part on presentations delivered at the 11th World Congress of Psychiatry (Hamburg, Germany, 1999). Consequently, the writing is scholarly and most passages are saturated with technical terminology. Readers not accustomed to academic works will find these essays challenging.

  pdf299p 951864273 09-05-2012 39 8   Download

 • Psychiatric diagnosis requires doctors to make judgements based on their understanding of their patients’ mental states and emotional processes, and relate these to a ‘normal’ or ‘healthy standard’. Clearly this exercise is (at the very least) much more difficult where doctor and patient do not share a language, a set of concepts around the nature of mind and emotion, and an understanding of what behaviours fall within and without each others’ cultural norms.

  pdf184p commentcmnr 03-06-2013 47 12   Download

 • Â Âpez-Ibor và chẩn đoán Norman Sartorius tâm thần và phân loại. Edited by Mario Maj, Wolfgang Gaebel, Juan Jose Lo Copyright # 2002, John Wiley & Sons, Ltd ISBN: 0 ± 471 ± 49.681 ± 2 (bìa cứng), 0 ± 470 ± 84.647 ± X (điện tử)

  pdf30p meomap5 10-12-2011 30 6   Download

 • Hơn nữa, một loạt các như changesÐfrom DSM-III DSM-III-R DSM-IV DSM-V, mất uy tín exampleÐrisks toàn bộ quá trình phân loại tâm thần. Do đó, nhiều quyết định khó khăn về sự cân bằng về lợi thế và bất lợi sẽ được yêu cầu. Bởi vì những nhược điểm của những thay đổi nhỏ sẽ được đáng kể như những thay đổi lớn,

  pdf30p meomap5 10-12-2011 21 6   Download

 • Năm 1986, ba nhà tâm thần học châu Phi từ Algeria, Morocco và Tunisia chỉnh sửa bằng tay đầu tiên cho các học viên Bắc châu Phi, trong đó phản ánh ảnh hưởng của hệ thống chẩn đoán tâm thần Pháp. Một tính năng nổi bật của hướng dẫn sử dụng là sự nhấn mạnh vào vấn đề hữu cơ không phải là một phần của định nghĩa

  pdf29p meomap5 10-12-2011 39 6   Download

 • This book has been in the planning stage for a consider- able period of time. Each of us has been involved in the care of patients with Parkinson’s disease for many years, and we have become keenly aware of the need for a book that will help patients and their families develop a fuller understanding of what living with Parkinson’s is like. When people first learn of the diagnosis of Parkinson’s disease, they generally know very little about this illness. Understandably, a myriad of questions arise.

  pdf383p lyly_5 22-03-2013 28 7   Download

 • Y học, dẫn đầu bởi Eli Robins và Samuel Guze, đã phát triển thiết lập đầu tiên của Thánh Louis tiêu chuẩn chẩn đoán cho nghiên cứu, đặt tên là `` Tiêu chuẩn Feighner ", sau khi tác giả chính của bài báo trình bày các tiêu chí [13]. Trở lại với các nguyên tắc Kraepelinian phân loại bệnh nhân dựa trên một mô tả về triệu chứng

  pdf30p meomap5 10-12-2011 41 5   Download

 • Một số bác sĩ tâm thần sinh học và các nhà thần kinh học đã đề nghị thay thế xác định lại các rối loạn tâm thần để tương ứng với các biến được định nghĩa ở một mức độ phân tử. Hy vọng cho tính khả thi của phương pháp tiếp cận từ dưới lên

  pdf30p meomap5 10-12-2011 26 5   Download

 • của ý thức, có nghĩa là, bất kỳ điều tra nào có ý thức như trục và điều kiện của nó. Hiện tượng kêu gọi sự chú ý đến thực tế là nó có thể để điều tra ý thức trong một số cách. Nó không phải là chỉ có thể xem xét nó như là một đối tượng thực nghiệm bằng cách nào đó được ưu đãi với những đặc tính tâm thần

  pdf30p meomap5 10-12-2011 33 5   Download

 • Các bài kiểm tra tâm lý truyền thống tiếp tục được áp dụng thường xuyên trong các thiết lập tâm thần để đánh giá bệnh nhân với chẩn đoán tiềm năng của rối loạn nhân cách. Sử dụng rộng rãi nhất bao gồm các câu hỏi như Personality Inventory

  pdf30p meomap5 10-12-2011 39 5   Download

 • Nhiều bác sĩ chăm sóc chính sẽ không tìm thấy nó dễ dàng để sử dụng một trong những quy mô và có hai câu hỏi có thể được yêu cầu của bệnh nhân tương quan với các điểm số trong hai biện pháp này. Đó là: Bắt đầu từ ngày hôm qua và sẽ trở lại bốn tuần

  pdf30p meomap5 10-12-2011 34 5   Download

 • ngôn ngữ, văn hóa và nhận thức, thực hiện trong thế giới quan điểm, quan niệm của người và hành vi và cách tự sự hiểu biết, khác, và môi trường bên ngoài, hành vi, trong hội nhập của họ, `` làm cho "Tâm Lý. Các thuộc tính vaunted Homo sapiens (ví dụ như ngôn ngữ, nhận thức, văn hóa) được giả định là kết quả của một quá trình

  pdf30p meomap5 10-12-2011 26 4   Download

 • các chuyên gia tham gia các hình thức tích hợp các công thức tiêu chuẩn hóa và idiographic. Nghiên cứu xác nhận thiết kế ở cả cấp độ quốc tế và địa phương là cần thiết để thẩm định theo kinh nghiệm hiệu quả của những đề nghị và hướng dẫn phát triển hơn nữa của họ.

  pdf30p meomap5 10-12-2011 34 4   Download

 • Gaynes et al. (109) did a meta-analysis of screening instruments (i.e., EPDS, Beck Depression Inventory (BDI), Postpartum Depression Screening Scale (PDSS), and the Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D)) for depression and concluded that, "various screening instruments can identify perinatal depression". They concluded that these instruments have high specificity and low sensitivity for depressive states, and this acquires a greater importance when deciding on whether false-positives or false-negatives are preferred.

  pdf39p can_thai 12-12-2012 14 2   Download

 • Oates (62) investigated causes of death in women up to one year after giving birth in the UK and came to the conclusion that during the period, 1997-1999, suicide was the leading cause of death - responsible for 10% of all deaths. In 86% of the cases it was possible to make a psychiatric diagnosis, indicating that 68% of women who committed suicide were suffering from a serious mental illness (psychosis or severe depressive illness). Drife (63) observed similar results for the period, 2000-2002. Austin et al.

  pdf497p can_thai 12-12-2012 18 1   Download

 • In spite of remarkable progress in drug therapy, childhood and adolescent epilepsy is often a distressing condition lasting several years before possible recovery. Adaptation problems to the disease and also to health recovery are likely to occur. Stigma and discrimination may persist also after recovery. 11,12 Depression in children and adolescents with epilepsy is a common but often unrecognized disorder. Both epilepsy and depression are characterized by a chronic course and poor long- term psychosocial outcome.

  pdf9p chiecxedien 03-01-2013 17 1   Download

 • Brain morphology is in constant change from the very beginning of the neurodevelopment in human beings. The characterization of the brain morphology and its biological implications on a specific subject is a complex task which requires efficient computational approaches. Radiology has traditionally assessed the main brain changes in different alterations from a macroscopic point of view, thus, not considering subtle changes as a results of neuronal plasticity.

  pdf232p phoebe75 19-02-2013 21 4   Download

 • Approach to the Patient: Delirium As the diagnosis of delirium is clinical and made at the bedside, a careful history and physical examination is necessary when evaluating patients with possible confusional states. Screening tools can aid physicians and nurses in identifying patients with delirium, including the Confusion Assessment Method (CAM) (Table 26-1); the Organic Brain Syndrome Scale; the Delirium Rating Scale; and, in the ICU, the Delirium Detection Score and the ICU version of the CAM.

  pdf5p ongxaemnumber1 29-11-2010 34 4   Download

 • Drug and alcohol abuse by people with severe and persistent mental illness (SPMI) is one of the most signifi cant problems facing the public mental health system. Referred to variously as people with dual disorders or dual diagnosis, mentally ill chemical abusers, and individuals with co-occurring psychiatric and substance disorders, these patients pose major problems for themselves, their families, clinicians, and the mental health system.

  pdf283p crius75 09-01-2013 47 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản