Quá trình sản xuất kinh d

Xem 1-20 trên 112 kết quả Quá trình sản xuất kinh d
 • Dù kinh doanh trong lĩnh vực nào,lợi nhuận luôn là mục tiêu mà các doanh nghiệp theo đuổi.Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu từ tổ chức quản lý đến sản xuất kinh doanh và tiêu thụ... Do vậy, tổ chức quá trình sản xuất tiêu thụ hợp lý, hiệu quả đ• và đang trở thành một vấn đề bao trùm toàn bộ hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. ...

  pdf74p tukhuyen123 21-07-2012 98 47   Download

 • Trƣớc xu thế toàn cầu, tiến trình hội nhập kinh tế đang đƣợc đẩy mạnh và phát triển mạnh mẽ. Việt Nam đã từng bƣớc hội nhập về kinh tế và thƣơng mại với các nƣớc trên khu vực và trên thế giới. Những biến đổi to lớn và sâu sắc trong đời sống kinh tế của đất nƣớc ta đòi hỏi sự phát triển ổn định và bền vững không chỉ cho nền kinh tế quốc dân nói chung mà cả đối với từng doanh nghiệp nói riêng.

  pdf78p sang_som 25-04-2013 29 13   Download

 • Chúng ta đang sống trong một thời kì vô cùng sôi động khi mà nền kinh tế nước nhà đang hội nhập với nền kinh tế thế giới, vì vậy ai cũng hối hả, cũng bận rộn với cuộc s ng, ai cũng mong có nhi u th i gian làm đ c nhi u vi c h n đ nâng cao thu nh ố ề ờ ượ ề ệ ơ ể ập và cải thiện đời sống . Bữa cơm gia đình cũng ngày càng trở nên quan trọng hơn bởi nhu cầu của con người không còn là ăn đủ no, mặc...

  doc14p ngocninh90 16-11-2012 375 146   Download

 • Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp rất quan trọng. Đặc biệt tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là khâu cơ bản của hạch toán kế toán. Qua đó cho biết sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ nhƣ thế nào? Chi phí quá trình sản xuất là bao nhiêu? Và kết quả đạt đƣợc là gì?

  pdf119p la_lan23 13-04-2013 233 129   Download

 • Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 4.1. Khái niệm, phân loại và đánh giá tài sản cố định trong doanh nghiệp: 4.1.1. Khái niệm: Tài sản cố định trong doanh nghiệp là bộ phận tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và khi tham gia vào quá trình sản xuất vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nh-ng giá trị của chúng đã bị giảm dần do chuyển vào giá trị sản phẩm d-ới hình thức khấu hao TSCĐ. 4.1.2.

  pdf9p thinhlu 08-10-2011 335 109   Download

 • Các rủi ro như thiên tai, hỏa hoạn là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ không chỉ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Bảo Minh như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế. Hơn thế nữa, các rủi ro này nếu xảy ra với những khách hàng của Bảo Minh thì cũng gây tác động lớn đến kết quả hoạt động của Bảo Minh.

  pdf52p ngocdung 19-06-2009 362 104   Download

 • Vốn luôn đ-ợc coi là một trong những nhân tố quyết định cho quá trình sản xuất kinh doanh và tăng tr-ởng kinh tế của các quốc gia. Đặc biệt là để đạt tăng tr-ởng kinh tế cao, vấn đề tạo nguồn vốn và sử dụng nó một cách có hiệu quả càng trở nên cần thiết đối với tất cả các quốc gia muốn trở thành n-ớc công nghiệp hoá với thời gian ngắn nhất.

  pdf32p vitcap_1901 05-12-2012 61 34   Download

 • Quá trình chuyển đổi từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá là xu hƣớng phát triển tất yếu của kinh tế nông hộ. Theo xu hƣớng này, một số nông dân phát triển kinh tế thành công, tích luỹ đƣợc vốn liếng, thuê mƣớn thêm lao động, mạnh dạn ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất kinh doanh, họ trở nên ngày càng có ƣu thế hơn về năng lực, kết quả và hiệu quả sản xuất so với các hộ khác.

  pdf148p bidao13 19-07-2012 93 33   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp là rất quan trọng. Đặc biệt công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một khâu cơ bản của hạch toán kế toán. Qua đó nó cho biết sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ nhƣ thế nào? Chi phí trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ra sao? Và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ doanh nghiệp đạt đƣợc là gì?...

  pdf103p buoi_chieu 24-04-2013 54 26   Download

 • TSCĐ là tƣ liệu lao động có giá trị lớn,thời gian sử dụng dài,là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất,TSC Đ là bộ phận quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong DN ,là cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh,nâng cao năng xuất lao động ,thể hiện năng lực,thế mạnh cảu doanh nghiệp trong phát triển sản xuất.

  pdf100p chieuwindows23 01-06-2013 27 15   Download

 • Nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế với toàn thế giới.Việc gia nhập các tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế,chính trị văn hóa xã hội đã mở ra con đƣờng hội nhập rộng lớn đối với Việt Nam.

  pdf129p chieuwindows23 01-06-2013 30 14   Download

 • Hiện nay nƣớc ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc. Nền kinh tế mở cửa tạo ra cho các doanh nghiệp rất nhiều cơ hội nhƣng cũng không ít thách thức. Làm thế nào để có thể tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng doanh thu và lợi nhuận luôn là một câu hỏi đƣợc đặt ra với các nhà quản lý.

  pdf98p sang_som 25-04-2013 40 13   Download

 • Môi tr ng kinh doanh hi n đ i v i áp l c c nh tranh ngày m t gia tăng bu ườ ệ ạ ớ ự ạ ộ ộc doanh nghiệp luôn tìm kiếm giải pháp cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng nhanh hơn, rẻ hơn, và tốt hơn đối thủ. Để vươn tới mục tiêu này, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thiện công tác quản lý để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  doc18p hangonah_1511 05-05-2011 571 247   Download

 • Câu 1. Sản xuất dịch vụ là gì? a.Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu ra thành các yếu tố đầu vào b.Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu vào c.Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra d.Quá trình tham gia hoạt động sản xuất để tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Câu 2. Mục tiêu của quản trị sản xuất và dịch vụ a.

  doc291p helen_thanhthao 23-03-2013 217 82   Download

 • Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình luôn phải tạo đƣợc doanh thu và đảm bảo tạo đƣợc lợi nhuận từ khoản doanh thu đó. Doanh thu có thể đƣợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau do đó quy trình hạch toán cũng đƣợc phân chia ra thành rất nhiều loại, mỗi nguồn doanh thu lại có một quy trình hạch toán khác nhau.

  pdf117p la_lan23 13-04-2013 66 29   Download

 • Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp rất quan trọng. Đặc biệt tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là khâu cơ bản của hạch toán kế toán. Qua đó cho biết sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ nhƣ thế nào? Chi phí quá trình sản xuất là bao nhiêu? Và kết quả đạt đƣợc là gì? Tất cả những thông tin này sẽ giúp cho nhà quản trị đƣa ra các chính sách và quyết định đúng đắn. Nhận đƣợc...

  pdf119p chieuwindows23 01-06-2013 68 29   Download

 • Hàng tháng phải thống kê thời hạn nhập kho của tất cả các nguyên vật liệu. Những nguyên vật liệu tồn đọng trong thời gian vƣợt quá 2 năm bao gồm cả những loại nguyên vật liệu vẫn còn đang dùng cho sản xuất và những loại nguyên vật liệu không còn cần thiết cho sản xuất phải chuyển cho phòng kinh doanh để hỏi lại khách hàng về thời hạn bảo quản của nguyên vật liệu.

  pdf56p samsung_12 06-05-2013 58 24   Download

 • Trong thời đại ngày nay, khi nền kinh tế thế giới càng phát triển thì quá trình phân công lao động càng trở nên sâu sắc. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ở mức cao đòi hỏi sự phân công lao động phải đ-ợc mở rộng và trở thành hoạt động mang tính toàn cầu. Khi phân công lao động ngày càng sâu sắc, quá trình chuyên môn hóa sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ cả ở phạm vi quốc gia và quốc tế sẽ càng phát triển. Khi đó,...

  pdf156p cugiai1311 03-11-2012 40 20   Download

 • Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Thông qua tiêu thụ, giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm đƣợc thực hiện, đơn vị thu hồi đƣợc vốn bỏ ra. Cũng chính trong giai đoạn tiêu thụ này, bộ phận giá trị mới sáng tạo ra trong khâu sản xuất đƣợc thực hiện và biểu hiện dƣới hình thức lợi nhuận.

  pdf82p sang_som 25-04-2013 31 19   Download

 • Đã từ xa xưa, mặc dù chưa nhận thức được sự tồn tại của vi khuẩn, nh−ng loμi người cũng đã biết đ−ợc khá nhiều về tác dụng do vi khuẩn gây nên. Đến nay trong quá trình sản xuất vμ trong cuộc sống, loài người đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu về các biện pháp ứng dụng những vi khuẩn có ích vμ phòng tránh những vi khuẩn có hại.

  pdf92p thanhthao567 20-12-2011 49 16   Download

Đồng bộ tài khoản