Quản l ý kinh doanh

Xem 1-20 trên 32 kết quả Quản l ý kinh doanh
 • Ngày nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Đặc biệt là trong nghành kinh tế nó góp phần đáng kể trong quá trình hội nhập . Như chúng ta đã biết việc quản lý kinh doanh của hầu hết các cửa hàng vẫn tiến hành một cách thủ công.

  pdf25p vinamilkvietnam 07-08-2012 68 29   Download

 • Viec thc hien ch trương ca Đng và Nhà Nưc ta trong nhng năm qua nên kinh tê nưc ta đã dân chuyen t nên kinh tê tap trung quan liêu bao câp sang nên kinh tê th trưng vi s qun lý vĩ mô ca Nhà Nưc theo đúng chê đo Xã Hoi Ch Nghĩa. Trong nên kinh tê th trưng s cnh tranh gia các doanh nghiep là rât khôc liet, cho nên vân đê vê li nhuan trong hot đong kinh doanh đưc các doanh nghiep đat lên hàng đâu, nói vay không có nghĩa là các doanh nghiep ch chy theo li nhuan...

  pdf61p chauphong 30-09-2009 2775 840   Download

 • Soạn thảo bản kế hoạch kinh doanh l một trong những việc đầu tiên bạn cần tiến hành trước khi bắt tay vào những việc khác. Bản kế hoạch kinh doanh chi tiết được xem như “kim chỉ nam” cho các quyết định của bạn trong suốt cả quá trình hoạt động kinh doanh sau này, giúp bạn tìm ra lời đáp cho câu hỏi về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh.

  doc8p hoason23 18-08-2010 279 172   Download

 • Marketing n«ng nghiÖp 164 Ch−¬ng VI ChiÕn l−îc hç trî Marketing kinh doanh n«ng nghiÖp I. Kh¸i qu¸t vÒ chiÕn l−îc hç trî Marketing kinh doanh n«ng nghiÖp 1. B¶n chÊt cña chiÕn l−îc hç trî Marketing kinh doanh n«ng nghiÖp Ho¹t ®éng Marketing kinh doanh n«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn ®¹i rÊt phøc t¹p. ChiÕn l−îc Marketing cña doanh nghiÖp bao gåm 4 chiÕn l−îc hîp th nh l : ChiÕn l−îc s¶n phÈm; ChiÕn l−îc gi¸; ChiÕn l−îc ph©n phèi v chiÕn l−îc xóc tiÕn hç trî.

  pdf31p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 186 84   Download

 • Việt Nam đã là thành viên của WTO, nền kinh tế nƣớc ta đang trong thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới, đây là điều kiện thuận lợi của sự phát triển, nhƣng cũng là thách thức rất lớn cho sản xuất kinh doanh trong nƣớc trên tất cả các lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… Trong nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc các Công ty phải biết coi trọng vấn đề chất lƣợng và hiệu quả.

  pdf142p carol123 21-07-2012 175 72   Download

 • LuËn v¨n tèt nghiÖp Lª ThÞ Lµnh - QLKT 39B LỜI MỞ ĐẦU Kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận mục tiêu hàng đầu của một doanh nghiệp.

  pdf88p thu_nguyet 23-07-2010 149 56   Download

 • Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều phải hoạt động theo quy tắc “lấy thu bù chi và có lãi”. Lãi là chỉ tiêu chất lƣợng tổng hợp quan trọng của các doanh nghiệp, nó thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh và chất lƣợng hoạt động của doanh nghiệp...

  pdf102p nokia_12 09-05-2013 82 26   Download

 • Năng lực của một công ty, tổ chức chỉ có ý nghĩa khi đ ược so sánh với năng lực của đối thủ cạnh tranh. Hãy đánh giá thế mạnh tài chính của tổ chức bạn trước khi nghĩ về chiến lược. Một chiến lược mới có thể tốn kém, đặc biệt l à nếu nó liên quan đến việc mua tài sản hay mua lại công ty khác. Năng lực quản lý và văn hóa tổ chức cần thiết cho việc thay đổi chiến l ược thành công. Hãy xác định xem liệu tổ chức có sẵn s àng...

  pdf10p iiduongii4 15-04-2011 209 122   Download

 • Trong thời buổi hiện nay quản lý hàng hóa vật tƣ là một trong những việc quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của công ty.

  pdf43p kuemqt 04-07-2013 104 40   Download

 • Nội dung: Trong nền kinh tế thị trường, kiểm toán đ trở thnh nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của doanh nghiệp. Một trong những loại hình nghiệp vụ chủ yếu m cc cơng ty kiểm tốn cung cấp cho khch hng l hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị, nhằm mục đích xác minh và trình by ý kiến về bo co ti chính của đơn vị.

  pdf5p kimku10 10-09-2011 72 22   Download

 • Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì trước hết cũng cần một lượng vốn nhất định.Trong nền kinh tế thị trường vốn là điều kiện kiên quyết, có ý nghĩa quyết định các bước tiếp theo của quá trinh sản xuất kinh doanh.Vì vậy các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận....

  pdf64p buoi_chieu 24-04-2013 41 22   Download

 • Bản chất, ý nghĩa của báo cáo tài chính. Theo quy định hiện hành là QĐ 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp: Một doanh nghiệp thông thƣờng có ba hoạt động chính: Hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Nhƣ vậy, hoạt động tài chính là hoạt động có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh và là một trong những nội dung chủ yếu trong hoạt động của doanh nghiệp....

  pdf102p sang_som 25-04-2013 41 20   Download

 • Mục tiêu của luận văn nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về thẻ ATM của ngân hàng thương mại và chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại; đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Đắk Lắk; đề xuất một số gợi ý về giải pháp rút ra từ kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Đắk Lắk.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 58 23   Download

 • Giải mã sự thành công của mỹ phẩm L'Oréal "Bí quyết thành công của 100 thương hiệu nổi tiếng thế giới" - Công ty First News phát hành Ra đời năm 1907, L’Oréal (Pháp) đang dẫn đầu thị trường mỹ phẩm thế giới về doanh số bán hàng và mức độ hài lòng của quý bà. Sự khác biệt của các sản phẩm vẫn luôn được duy trì trong hơn 100 năm qua. L'Oréal ra đời từ ý tưởng của một kỹ sư hóa đầy tài năng sống tại Thủ đô Paris (Pháp) - Eugene Schueller.

  pdf5p phobo24 03-07-2010 197 90   Download

 • Đánh giá nhân viên là một trong những hoạt động quan trọng và tất yếu của tổ chức. Nó không chỉ mang lại cho bạn, lãnh đạo tổ chức, ý kiến về việc nhân viên đang làm việc như thế nào, mà nó còn là những lí do cần thiết để sa thải, đưa ra kỷ luật, khen thưởng hoặc thăng tiến cho nhân viên.

  doc4p anhtu 06-03-2009 72 32   Download

 • Nếu bạn có ý định hoặc đang bán quần áo trên mạng thì một số mẹo sau sẽ giúp bạn kinh doanh thành công hoặc tăng doanh thu. Đừng quên ghi rỡ cỡ quần áo Kích cỡ là một thông số quan trọng đối với quần áo. Những người mua quần áo qua mạng thì lại càng quan tâm đến điều này. Chính vì vậy, nếu bạn không cung cấp thông tin về kích cỡ hoặc ghi quá sơ sài, cẩu thả thì người mua sẽ cảm thấy khó chịu khi xem hàng. Bên cạnh các thông số như S, M, L…...

  pdf4p cloudy123123 22-05-2013 78 17   Download

 • Hình thức tín dụng thương mại của các đối tác kinh doanh-hình thức mua trả chậm Tại các doanh nghiệp tư nhân ,các cán bộ quản trị doanh nghiệp đều trưởng thành từ thực tế và học hỏi kinh nghiệm từ bạn hàng chỉ một lượng nhỏ được đào tạo qua các trường lớp chính quy về quản trị doanh nghiệp hoặc quản lý kinh tế.Đứng trước tình hình thực tiễn như vậy ,lực lượng cán bộ quản l ý taị các doanh nghiệp này có nhu cầu ớn về đào tạo.

  pdf7p caott10 18-06-2011 37 6   Download

 • Xuaát baûn laàn ñaàu naêm 1985, cuoán saùch naøy laø söï boå sung chính yeáu cho taùc phaåm “Chieán löôïc caïnh tranh” (Competitive Strategy). Neáu “Chieán löôïc caïnh tranh” taäp trung vaøo caùc ngaønh kinh doanh, thì “Lôïi theá caïnh tranh” laïi chuû yeáu noùi veà caùc coâng ty vaø doanh nghieäp. Muïc tieâu cuûa toâi laø khaùi nieäm hoùa moät coâng ty, vôùi nhöõng nguoàn goác cô baûn cuûa lôïi theá caïnh tranh vaø tính beàn vöõng cuûa lôïi theá ñoù....

  pdf68p whoami_2601 21-09-2011 385 171   Download

 • Bạn viết thư có hay không? Khả năng biên tập của bạn có xuất sắc? Bạn rất giỏi tiếng Anh? Bạn có nghĩ rằng khi viết một đoạn giới thiệu hay quảng cáo ấn tượng, bạn chỉ cần nói với khách hàng rằng sản phẩm của công ty bạn có rất nhiều ưu điểm vượt trội, rằng chúng rất tốt, rất có ích … một cách chuyên nghiệp là đủ? Ồ không, thật sai lầm nếu bạn có ý định thực hiện theo cách đó! Ở đây, yếu tố quan trọng nhất nằm ở khả năng thuyết phục ...

  pdf5p banhang_pro 22-12-2009 190 90   Download

 • Xúc tiến thương mại, thực ra không có gì mới khi cho rằng xúc tiến thương mại có tác dụng rất lớn trong việc thu hút sự chú ý của báo chí, như nhà QHCC nổi tiếng Edward L.

  pdf6p khanhhoa1234 26-10-2010 106 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản