Quản lý chất thảii

Xem 1-8 trên 8 kết quả Quản lý chất thảii
 • Chỉ tiêu vi sinh vật Vài nét về quá trình xử lý sinh học * Trong hợp tác với Ann-Sofie Allard Tóm tắt tổng quan về An là khả năng xử lý sinh học của một loạt các khu vực ô nhiễm. Hầu hết các chất gây ô nhiễm thuộc các nhóm được phân tán rộng rãi phổ biến và thường kéo dài và độc hại. Mặc dù sự chú ý đã tập trung vào các khía cạnh vi sinh ứng dụng của họ, một tài khoản ngắn gọn về việc áp dụng thực vật bậc cao và vai trò của vi...

  pdf91p tuongmatdo 10-12-2011 30 7   Download

 • Mặc dù sự tổng hợp của 1,1,1-trichloro-bis (4-chlorophenyl)-etan (DDT) đã đạt được trong năm 1874 bởi Othmar Zeidler, các hợp chất gợi ra ít quan tâm đến cho đến khi lực tác dụng độc hại của nó đối với côn trùng được phát hiện bởi PH Müller trong Năm 1939. Hợp chất hoàn thành chỉ quá các tiêu chí của mình rằng một hợp chất phù hợp hóa học ổn định và kéo dài thời gian dài của thời gian.

  pdf31p tuongmatdo 10-12-2011 24 5   Download

 • Phân tích tóm tắt Hóa chất là một phần không thể thiếu của tất cả các điều tra môi trường. Sự chú ý ngắn gọn là hướng đến các khía cạnh của lấy mẫu để tránh nhiễu từ các đồ tạo tác có thể xảy ra, thủ tục khác nhau để khai thác và nồng độ của chất phân tích, và tầm quan trọng của thủ tục dọn dẹp trước khi xác định và định lượng.

  pdf87p tuongmatdo 10-12-2011 20 5   Download

 • Thủ tục tóm tắt thí nghiệm cho điều tra sự xuống cấp và chuyển đổi xenobiotics được vạch ra, cùng với một phân tích quan trọng của những hạn chế cố hữu trong các thử nghiệm thông thường để xác định khả năng phân huỷ sinh học đã sẵn sàng. Một mô tả ngắn gọn về thủ tục làm giàu tự chọn bao gồm các thành phần cơ bản của các phương tiện truyền thông tăng trưởng cùng với các tính năng nổi bật của thành phần và sử dụng của họ.

  pdf72p tuongmatdo 10-12-2011 30 5   Download

 • Sự kiên trì: Tổng Định hướng Tóm tắt tổng quan được trình bày một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại của xenobiotics bao gồm cả vai trò của cả hai phản ứng bất lợi vô sinh và sinh học.

  pdf188p tuongmatdo 10-12-2011 33 4   Download

 • Đại học của phân hủy sinh học và chuyển dạng sinh học Tóm tắt Một cố gắng đã được thực hiện để mô tả những con đường được sử dụng bởi các vi sinh vật phân huỷ hay biến đổi xenobiotics. Hầu hết các nhóm cấu trúc chủ yếu được xem xét, bao gồm béo, thơm, alicyclic, và các hợp chất dị vòng, bao gồm cả những người có oxy, lưu huỳnh, Các chất nitơ, phốt pho, hoặc halogen.

  pdf215p tuongmatdo 10-12-2011 41 4   Download

 • Phân vùng: phân phối, vận tải, và di động Tóm tắt phổ biến của một xenobiotic sau khi xả vào môi trường được xác định bằng cách phân vùng của nó giữa các nước, đất và trầm tích, và các giai đoạn khí quyển, và tiềm năng của nó cho nồng độ trong sinh vật. Các quá trình này xác định cả hai tác động sinh học của các xenobiotic và mức độ phổ biến của nó.

  pdf99p tuongmatdo 10-12-2011 29 4   Download

 • Các đầu vào cơ bản cần thiết để đánh giá độc tính của xenobiotics được tóm tắt và bao gồm các dữ liệu trên cả hai tiếp xúc với độc tố và đánh giá hiệu lực sinh học của nó về điểm kết thúc xác định số lượng. Một cuộc thảo luận ngắn gọn là sự lựa chọn của các loài thử nghiệm, phạm vi của các điểm cuối cùng chấp nhận được, và sự lựa chọn của các phương tiện truyền thông cho các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

  pdf90p tuongmatdo 10-12-2011 29 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản