Kết quả 1-10 trong khoảng 25553 
 » 

Quản Lý Nhà Nước

  • Quản lý hành chính là sự tác động của cơ quan hành chính nhà nước lên đối tượng là con người hoặc là các mối quan hệ xã hội để đạt mục tiêu của chính phủ. Phương pháp quản lý và cách tiếp cận cụ thể phụ thuộc vào từng thể chế chính trị tại các nước, cũng như mục tiêu cần đạt được. Ví dụ tại Việt Nam vào thập niên 2000, mục tiêu cần đạt được nêu ra là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

    tieungot 19-01-2013 2593 693

  • Trách nhiệm thực hiện 1. Mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) thuộc Bộ trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến công tác lưu trữ phải thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các quy định khác có liên quan. 2. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm quản lý công tác lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ theo những nội dung quy định của Nhà nước và của Bộ. 3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và quản lý công tác lưu trữ của đơn vị mình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ.

    mualan_mualan 10-04-2013 667 143

  • + Xem thêm 22 bộ sưu tập khác
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản