» 

Quản Lý Nhà Nước

 • Quản lý hành chính là sự tác động của cơ quan hành chính nhà nước lên đối tượng là con người hoặc là các mối quan hệ xã hội để đạt mục tiêu của chính phủ. Phương pháp quản lý và cách tiếp cận cụ thể phụ thuộc vào từng thể chế chính trị tại các nước, cũng như mục tiêu cần đạt được. Ví dụ tại Việt Nam vào thập niên 2000, mục tiêu cần đạt được nêu ra là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  tieungot 19-01-2013 3276 697

 • Trách nhiệm thực hiện 1. Mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) thuộc Bộ trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến công tác lưu trữ phải thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các quy định khác có liên quan. 2. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm quản lý công tác lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ theo những nội dung quy định của Nhà nước và của Bộ. 3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và quản lý công tác lưu trữ của đơn vị mình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ.

  mualan_mualan 10-04-2013 910 148

 • + Xem thêm 22 BST Quản Lý Nhà Nước khác
 • Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình "Quản lý nhà nước về kinh tế" có nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận, khái quát cơ bản, có tính hệ thống của một môn khoa học về việc Nhà nước quản lý nền kinh tế quốc dân của Nhà nước. Nội dung giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại, Việt Nam trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế.

  pdf 138p nhatro75 08-07-2012 1726 826

 • Đề cương quản lý nhà nước về kinh tế

  Chương 1. Tổng quan về QLNN về Kinh tế. Câu 1. Khái niệm, bản chất của Nhà nước Câu 2. Các khái niệm quản lý, quản lý Nhà nước, quản lý Nhà nước về Kinh tế. Các kết luận cần lưu ý về quản lý Nhà nước về kinh tế. Câu 3. Ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường và cách thức tác động của Nhà nước. Câu 4. Vì sao Nhà nước phải quản lý về kinh tế.

  doc 1p giaukoit 08-03-2011 2929 815

 • BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (PHẦN 5) Câu 5:

  BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (PHẦN 5) Câu 5: Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước, những hạn chế trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước, của các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước. I.Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. 1. Chức năng bảo vệ lợi ích giai cấp. Để bảo vệ lợi ích giai cấp trong quản lý nhà nước về kinh tế, nhà nước...

  pdf 6p bibi_1 05-03-2012 2100 757

 • Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

  Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà nhà nước sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân.Do đó phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế rất quan trọng trong xu h ướn gkinh tế phát triển.

  ppt 78p buiduongson3 08-05-2010 1705 688

 • Giáo trình quản lý Nhà nước về Đất đai - TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

  Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành quản lý đất đai của nhà trường và các cơ sở đào tạo khác những kiến thức cơ bản nhất đối với quản lý nhà nước về đất đai. Bố cục của giáo trình được chia thành 3 chương. Chương 1: Đại cương về quản lý hành chính nhà nước và quản lý nhà nước về đất đai. Chương 2: Quá trình phát...

  pdf 200p phuocql31 18-12-2009 1489 641

 • Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 1

  Quản lý nhà nước về kinh tế. Đỗ Thị Hải Hà. Chương I: TỔNG QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ .

  ppt 39p minhphung2105 28-07-2010 1028 601

 • Mục tiêu quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Việt Nam đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Giống như các nền KTTT truyền thống, sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế là nhằm hạn chế những tồn tại của KTTT và đi tới mục tiêu cuối cùng: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Muốn đạt được điều đó, quản lý nhà nước về kinh tế phải thực...

  doc 97p caothuy312 14-04-2010 1404 529

 • BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (PHẦN 6)

  Câu 6: Nguyên tắc quản lý của nhà nước về kinh tế. Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ. Nêu ví dụ để minh hoạ. I.Nguyên tắc quản lý của nhà nước về kinh tế: Có 5 nguyên tắc: + Tập trung dân chủ. + Kết hợp quản lý nhà nước về kinh tế theo ngành và lãnh thổ. + Phân biệt quản lý nhà nước về kinh tế với quản trị kinh doanh. + Bảo vệ quyền lợi và...

  pdf 6p bibi_1 05-03-2012 1342 494

 • Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 3

  Quản lý nhà nước về kinh tế. Đỗ Thị Hải Hà. Chương III. CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ.

  ppt 19p minhphung2105 28-07-2010 767 423

 • Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 2

  Quản lý nhà nước về kinh tế. Đỗ Thị Hải Hà. Chương II. QUY LUẬT VÀ NGUYÊN TẮC  QLNN VỀ KINH TẾ. Quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến của các sự vật và hiện tượng trong những điều kiện nhất định 2.

  ppt 16p minhphung2105 28-07-2010 825 415

 • Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 4

  Quản lý nhà nước về kinh tế. Đỗ Thị Hải Hà. Chương  IV. MỤC TIÊU VÀ CÁC  CHỨC NĂNG QLNN VỀ  KINH TẾ 

  ppt 35p minhphung2105 28-07-2010 739 411

 • BÀI KIỂM TRA_MÔN : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra_môn : quản lý nhà nước về kinh tế', kinh tế - quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p bibi_1 05-03-2012 1146 402

 • BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (PHẦN 4)

  Câu 4: Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế. Từ thực tế chứng minh vai trò của nhà nước ngày càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

  pdf 6p bibi_1 05-03-2012 695 395

 • Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 6

  Quản lý nhà nước về kinh tế. Đỗ Thị Hải Hà. Chương VI. BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ.

  ppt 10p minhphung2105 28-07-2010 578 368

 • CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (Phần 3)

  Câu 5 : Trình bày các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế . Lấy ví dụ thực tiễn về việc vận dụng một trong các phương pháp trên trong QLNN về kinh tế mà anh / chị quan tâm. Phương pháp quản lý kinh tế là tổng thể các cách thức và biện pháp quản lý có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Trong hoạt động quản lý kinh tế nhà nước có thể và cần phải thực hiện đồng thời 3 phương pháp...

  pdf 6p bibi_1 05-03-2012 872 359

 • Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 5

  Quản lý nhà nước về kinh tế. Đỗ Thị Hải Hà. Chương V. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  ppt 19p minhphung2105 28-07-2010 493 342

 • Câu hỏi thi Quản lý Nhà nước về Dân tộc - Tôn giáo

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi thi quản lý nhà nước về dân tộc - tôn giáo', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 35p dangvansy 30-01-2010 1114 336

 • Đề tài "Một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đô thị"

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đô thị"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 41p muathulamebay 13-08-2010 480 333

 • QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. Biên soạn: Th.S Nguyễn Chí Công 2.1.2: QLNN về chất lượng công trình xây dựng là gì? Là hoạt động can thiệp gián tiếp thông qua công cụ pháp luật tác động vào công tác quản lý sản xuất hàng ngày giữa người đặt hàng (chủ đầu tư) và người bán hàng (các nhà thầu) để làm ra sản phẩm xây dựng - một loại sản phẩm có...

  pdf 30p linhdan05016 07-01-2011 627 325

 • Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 7

  Quản lý nhà nước về kinh tế. Đỗ Thị Hải Hà. Chương VII. CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ.

  ppt 4p minhphung2105 28-07-2010 480 325

 • + Xem thêm 25956 Quản Lý Nhà Nước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản