Quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác

Xem 1-20 trên 46 kết quả Quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác
 • Thông tư 99/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

  doc4p hangbaby 14-08-2009 182 41   Download

 • Thông tư liên tịch 09/2007/TTLT-BTP-BTC của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

  doc5p kevintu 14-08-2009 270 11   Download

 • Quyết định số: 15/2015/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p ngochuyen1234567 23-10-2015 13 0   Download

 • Thông tư liên tịch 109/2004/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

  doc6p trucmoc 16-08-2009 94 13   Download

 • Thông tư 02/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều tra tội phạm

  doc4p quangdnt 13-08-2009 193 38   Download

 • Thông tư 06/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

  doc4p dohuong 14-08-2009 260 28   Download

 • Thông tư 100/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

  doc8p hangbaby 14-08-2009 232 22   Download

 • Thông tư 63/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  doc10p dembuonngu 16-08-2009 163 12   Download

 • Thông tư số 99/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawktkt1 25-10-2009 44 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

  pdf6p khactrieu 23-10-2009 58 3   Download

 • Thông tư 04/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

  doc5p dohuong 14-08-2009 168 10   Download

 • Nghị định 26/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

  doc5p myngoc 13-08-2009 75 5   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  pdf9p oggianoel 09-01-2013 45 3   Download

 • Thông tư 129/2013/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf11p hoangphungphilong234 25-04-2014 40 0   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM

  pdf6p buomgiay 09-12-2011 95 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf5p buomgiay 09-12-2011 39 6   Download

 • Thông tư số 65/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawttnh20 19-11-2009 45 4   Download

 • Nghị quyết số: 01/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính “Về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước”;...

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 21 0   Download

 • Thông tư số 63/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ tài chính ban hành

  pdf10p lawktkt1 25-10-2009 169 17   Download

 • Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 c...

  pdf9p abcdef_42 02-11-2011 56 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản