Quản trị doanh n ghiệp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quản trị doanh n ghiệp
  • What is SWOT Analysis? A SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) is a tool used to provide a general or detailed snapshot of a company's health. Think of your SWOT as a tune-up that every business needs periodically to diagnose and fix what’s a bit worn, what’s on the verge of breaking down, or what’s already broken and needs replacement--so that you can keep the business humming—even better than it has in the past. SWOT offers professional managers an effective evaluative technique to aid the decision making process.

    pdf12p nguyennonglam 18-11-2010 243 96   Download

  • Trong điều kiện cạnh t ranh gay gắt của cơ chế thị trường hiện nay, một doanh nghiệp muốn thành côn g thì phải biết tận dụn g nh ững cơ hội t hị trường và tiềm n ăng của mình, phải b ám sát triết lý Marketin g là mọi hoạt độn g ki nh doanh đều phải xuất phát t ừ thị tr ường, từ khách hàng. Để làm được điều đó thì doanh n ghiệp phải có định hướn g phát triển rõ ràng, đặc biệt phải có nhữn g hoạt động nghiên cứu cụ thể...

    pdf74p chupchup1122 22-03-2013 31 13   Download

  • n kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm vụ kế toán: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

    doc167p bingo_do 25-05-2010 393 189   Download

Đồng bộ tài khoản