» 

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - Nhà quản trị nhân sự

  Giáo trình trình bày về tổng quan quản trị nguồn nhân lực và mục tiêu cảu quản trị tài nguyên nhân sự. Quản trị nguồn nhân lực chính là việc duy trì, phát triển, điều phối và sử dụng một cách hợp lí, có hiệu quả nguồn tài nguyên nhân lực của một tổ chức để hoàn thành các mục tiêu mà tổ chức đó đặt ra.

  pdf 217p six_12 13-03-2014 33 18

 • Tiểu luận: Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Vinamilk

  Đề tài Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Vinamilk nhằm khái quát chung về hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty VINAMILK và một số giải pháp.

  pdf 32p canon_12 28-03-2014 48 13

 • Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH đầu tư thương mại Điền Phú Tp. HCM

  Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH đầu tư thương mại Điền Phú Tp. HCM nhằm trình bày cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, thực tế quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH đầu tư thương mại Điền Phú Tp. HCM.

  pdf 107p pink_12 26-05-2014 26 11

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 9 Quản trị nguồn nhân lực

  Quản trị nguồn nhân lực quốc tế là quá trình tuyển dụng, đào tạo, trả lương cho các nhân sự ở các vị trí khác nhau ở nước ngoài. MNCs có thể tuyển chọn nhân sự từ 3 nguồn: Công dân chính quốc của công ty, công dân địa phương, công dân từ một nước thứ ba.

  ppt 47p dahoaquan2509 31-07-2013 35 10

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào - Lý luận, thực tiễn và giải pháp

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào - Lý luận, thực tiễn và giải pháp trình bày lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, thực trạng quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào, hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty Điện lực CHDCND Lào trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf 0p manhtien2890 28-05-2014 15 10

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực ( Lê Thị Thảo) - Chương 1 Tổng quan quản trị nguồn nhân lực

  Mục tiêu bài giảng: Trình bày bản chất của hoạt động quản trị nguồn nhân lực và mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực. Các chức năng của quản trị nguồn nhân lực.

  ppt 20p and_12 14-08-2013 40 9

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Quản trị nguồn nhân lực

  Mục tiêu của Chương 7: Quản trị nguồn nhân lực thuộc Bài giảng Quản trị học nhằm giải thích vai trò chiến lược của quản trị nguồn nhân lực. Giải thích mối quan hệ giữa những thay đổi về xã hội, tổ chức và lực lượng lao động với quản trị nguồn nhân lực Xác định nhu cầu các nhà quản trị tương lai cho tổ chức thông qua việc hoạch định nguồn nhân lực. Trình bày các nội...

  pdf 15p blue_12 09-05-2014 83 9

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - ThS. Huỳnh Thị Nga

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực gồm 3 chương nhằm trình bày khái quát, chức năng chính của quản trị nguồn nhân lực. Giới thiệu về môn học, thu hút nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, duy trì nguồn nhân lực.

  pdf 171p red_12 17-05-2014 13 9

 • Luận văn thạc sĩ kinh tế: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty Truyền tải điện 4

  Luận văn thạc sĩ kinh tế: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty Truyền tải điện 4 trình bày tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty Truyền tải điện 4, một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty Truyền tải điện 4.

  pdf 115p narrow_12 22-07-2014 15 10

 • Bài thuyết trình quản trị nguồn nhân lực: Tuyển dụng

  Bài thuyết trình quản trị nguồn nhân lực trình bày về tổng quan tuyển dụng, đánh giá kết quả tuyển dụng, xu hướng tuyển dụng hiện nay.

  pdf 29p three_12 25-03-2014 20 7

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực ( Lê Thị Thảo) - Chương 2 Chiến lược & hoạch định nguồn nhân lực

  Chiến lược nhân sự là sự tích hợp các chính sách và hoạt động quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh Sự tích hợp này được thể hiện ở ba khía cạnh: Gắn kết các chính sách nhân sự với chiến lược của doanh nghiệp.

  ppt 22p and_12 14-08-2013 32 7

 • Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty American Home

  Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty American Home nhằm trình cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, tình hinh cơ bản của công ty American Home, thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty American Home.

  pdf 78p pink_12 26-05-2014 12 7

 • Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1 Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

  Quản trị nguồn nhân lực: là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản trị liên quan và có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa DN và cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp đó. Quản trị nhân lực bao gồm các hoạt động được thiết kế để cung cấp và điều phối các nguồn lực con người của một tổ chức.

  ppt 9p ktouch_12 25-06-2013 58 7

 • Quản trị nguồn nhân lực

  Hiện nay, các chuyên gia quản trị nguồn nhân lực đang rất quan tâm đến vấn đề cắt giảm các chi phí quản lý mang nặng tính hành chính đồng thời cải thiện năng suất làm việc và sự thỏa mãn trong công việc cho đội ngũ nhân lực. Theo báo cáo mang tên Nghiên cứu các xu hướng phúc lợi của nhân viên, dựa trên các cuộc khảo sát do Metlife, công ty bảo hiểm hàng đầu của Mỹ, thực hiện hằng...

  pdf 2p and_12 14-08-2013 31 7

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Phân tích và thiết kế công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Phân tích và thiết kế công việc nhằm chẩn đoán tình hình tổ chức nhân sự tại tập đoàn TTT, nêu vai trò của phân tích công việc và các phương pháp phân tích công việc, tình huống thực tế tại Công ty TTT.

  pdf 61p big_12 06-06-2014 33 7

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - GV. Nguyễn Thị Kim Phương

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; phân tích công việc; kế hoạch hóa nhân lực; tuyển dụng nhân viên; hội nhập, đào tạo và phát triển nhân lực; đánh giá nhân lực thực hiện công việc; tiền lươn; phúc lợi; quan hệ lao động.

  pdf 197p minhminhquangtri32 07-07-2014 12 7

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 1 - TS Phạm Phi Yên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 1 Nhập môn quản trị nguồn nhân lực trình bày về: khái niệm, vai trò và mục tiêu quản trị nguồn nhân lực, chức năng và nhiệm vụ quản trị nguồn nhân lực. Trang bị các nguyên tắc, kỹ năng điều hành một Tổ chức, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ thuật quản lý nhân sự trong tổ chức.

  pdf 30p vespa_12 14-04-2014 19 6

 • Đề cương quản trị nguồn nhân lực - Nguyễn Thanh Hội

  Đề cương quản trị nguồn nhân lực được biên soạn nhằm trang bị cho học viên cao học các Trường ĐH và các doanh nghiệp các quản trị viên các kiến thức và kỹ năng quản trị nguồn nhân lực thiết thực nhất trong hoạt động doanh nghiệp.

  pdf 110p lg123456 17-03-2014 15 6

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - GV Lê Thị Thảo

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 Chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực nhằm trình bày về: chiến lược nhân sự và quá trình hoạch định nguồn nhân lực. Chiến lược nhân sự là sự tích hợp các chính sách và hoạt động quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh.

  pdf 22p vespa_12 14-04-2014 24 6

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - TS. Phạm Phi Yên

  Môn học Quản trị nguồn nhân lực nhằm trang bị cho người học toàn bộ kiến thức về khái niệm, nội dung quản trị nguồn nhân lực, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng điều hành một tổ chức, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ thuật quản lý nhân sự trong tổ chức.

  pdf 145p narrow_12 17-07-2014 14 5

 • + Xem thêm 2110 Quản Trị Nguồn Nhân Lực khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản