Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Xem 1-8 trên 8 kết quả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
 • Thông tư 56/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

  pdf5p lythong 18-08-2009 122 35   Download

 • Công văn số: 8204/VPCP-KTTH ngày 09/10/2015 của Văn phòng chính phủ "V/v xử lý số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu sau khi chấm dứt chức năng đầu mối nhập khẩu xăng dầu" xét theo đề nghị của Bộ Tài chính, tại văn bản số 11580/BTC-QLG về việc hướng dẫn xử lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu sau khi chấm dứt chức năng đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 8 0   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ HÌNH THÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2009/NĐ - CP NGÀY 15/10/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

  pdf8p antromtraicay 29-04-2010 114 17   Download

 • Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

  pdf7p bachma47 15-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg về việc trích quỹ bình ổn giá xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh12 13-11-2009 22 5   Download

 • Thông tư số 159/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán quỹ bình ổn giá xăng dầu

  pdf4p tadinhphong 23-10-2009 74 4   Download

 • Thông tư số 56/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p tadinhphong 23-10-2009 89 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2010 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf18p kisyodau 03-06-2011 72 8   Download

Đồng bộ tài khoản