Quy ch

Xem 1-20 trên 866 kết quả Quy ch
 • TCNCYH 36 (3) - 2005 Nghiªn cøu dÞch tÔ l©m Sµng bÖnh phæi t¾c nghÏn m¹n tÝnh ë céng ®ång d©n c− quËn §èng §a vµ Thanh Xu©n - Hµ Néi 1 Ng« Quý Ch©u1, Chu ThÞ H¹nh1, NguyÔn ThÕ C−êng2 Khoa H« HÊp - BÖnh viÖn B¹ch Mai. 2 Trung t©m y tÕ Héi An BÖnh phæi t¾c nghÏn m¹n tÝnh (BPTNMT) lµ mét vÊn n¹n cho s−c khoÎ toµn cÇu víi tÇn xuÊt m¾c bÖnh, hËu qu. kinh tÕ, x· héi ngµy mét nghiªm träng. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: ®iÒu tra dÞch tÔ häc BPTNMT qua pháng vÊn 1334 ®èi t−îng d©n...

  pdf7p sunshine_3 28-06-2013 14 1   Download

 • TCNCYH 29 (3) - 2004 §Æc ®iÓm l©m sµng vµ gi¸ trÞ cña sinh thiÕt mµng phæi trªn bÖnh nh©n trµn dÞch mµng phæi ®iÒu trÞ t¹i khoa H« hÊp bÖnh viÖn B¹ch Mai tõ 3/2002 ®Õn 8/2003 Ng« Quý Ch©u 1, NguyÔn ThÞ Lª Dung 2 1 Bé m«n Néi tæng hîp tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi 2 Sinh viªn Y5C tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi kho¸ häc 1999- 2005 Qua nghiªn cøu 221 BN gåm 138 BN nam (62,4%) vµ 83 BN n÷ (37,6%) bÞ TDMP dÞch tiÕt ®iÒu trÞ néi tró t¹i khoa h« hÊp bÖnh viÖn B¹ch...

  pdf7p sunshine_3 28-06-2013 24 1   Download

 • Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  pdf38p chanhthu 24-06-2009 1506 361   Download

 • Ngày nay hầu như mọi văn bản giao dịch hay công việc, học tập, nghiên cứu,... đều được biên soạn bằng máy tính. Để soạn một văn bản trên máy tính, bạn có thể đi học những khoá tin học văn phòng, hoặc chỉ cần có máy tính ngồi mày mò với một phần mềm soạn văn bản như Microsoft Word hay OpenOffice.org Writer là được. Thế nhưng, để có một văn bản được trình bày đẹp, chính xác, bạn cần phải nắm vững các quy tắc nhập liệu vào văn bản.

  pdf8p kata_10 06-03-2012 409 198   Download

 • Nội dung chương 2 trình bày về các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện do ThS. Vũ Chiến Thức biên soạn. Trong chương một chúng ta đã xét các khái niệm cơ bản của mạch điện, trong đó chủ yếu dựa vào hai thông số trạng thái cơ bản là điện áp và dòng điện.

  ppt8p dinhlong1010 24-08-2010 718 179   Download

 • Để phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty ta cần thực hiện ba nội dung: Dựa trên tỉ lệ hoàn vốn đầu tư (ROA) để đánh giá chung ba yếu tố: quy mô, tính năng động và quá trình sinh lời của doanh nghiệp; Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn đánh giá khái quát tình hình phân bổ

  pdf30p mama15 15-10-2010 375 133   Download

 • Ch-ơng V QUY HOạCH XâY DựNG đô THị Mục tiêu của ch-ơng n y nhằm đảm bảo công tác quy hoạch xây dựng đô thị đạt hiệu quả cao về mọi mặt: 1. Tạo lập môi tr-ờng sống an to n, vệ sinh v tiện nghi cho con ng-ời trong việc tổ chức không gian, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị: 2. Sử dụng hợp lý vốn, đất đai v t i nguyên khác: 3. Đáp ứng yêu cầu, xây dựng trong các giai đoạn, yêu cầu phát triển đô thị theo h-ớng công nghiệp hoá, hiện đại...

  pdf1p kien098 24-01-2011 210 97   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chiêu giữ khách hàng và đối tác', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p hoangdieuanh 17-03-2011 159 75   Download

 • Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những gì đã làm được, dự kiến những gì đã xảy ra.Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.

  pdf22p mama15 15-10-2010 197 72   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của cn trọng nông.', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc13p digiworldhanoi 12-12-2009 186 69   Download

 • Lợn ỉ thuộc lớp động vật có vú bộ guốc chẵn, họ sllidae, chủng Sus, loài Sus domesticus, giống lợn ỉ. Theo nhiều ý kiến cho rằng lợn ỉ có nguồn gốc từ giống lợn ỉ mỡ ở miền Bắc Nam Định. Qua một thời gian dài, …

  pdf80p augi20 24-04-2012 130 69   Download

 • Do nhu cầu tất yếu của đời sống xã hội,các thành viên trong xã hội không thể tồn tại một cách riêng lẻ,biệt lập khỏi nhau.Trái lại,họ luôn phải phối hợp với nhau ở nhiều hoạt động,giữa họ có mối liên hệ mật thiết,tác động lẫn nhau từ đó hình thành nên các quan hệ xã hội.Các quan hệ xã hội này được điều chỉnh bằng các quy phạm xã hội nhất định.

  doc5p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 772 66   Download

 • Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dùng khác) trên địa bàn Thành phố Hà Nội...

  pdf10p tramvo 19-08-2009 409 61   Download

 • Quyết định 48/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  doc6p quangdnt 13-08-2009 255 60   Download

 • YAR là kem, kem là một món ăn tuyệt vời không thể thiếu đối với các bạn trẻ đặc biệt là trong những ngày hè. Đời sống con người được nâng cao, nhu cầu thỏa mãn bản thân vì thế cũng được nâng lên đáng kể, kem giờ đây không phải chi là món ăn giải khát mát lạnh mà còn thơm ngon hơn với nhiều hương vị khác nhau, đa dạng hơn trong phong cách, phù hợp hơn với từng người tiêu dùng.

  pdf22p hoamihothay 12-10-2012 178 60   Download

 • Dựa trên chỉ tiêu tỷ lệ hoàn vốn ROA ta nhận thấy quy mô của công ty đang tăng dần, qua doanh thu ta cũng thấy được quy mô hoạt động và tính năng động tăng hơn so với năm trước và qua giá trị của chỉ tiêu ROA thì quá trình sinh lời của công ty cũng tăng lên khá rõ nét

  pdf14p mama15 15-10-2010 159 58   Download

 • Về thực chất để xây dựng QHTNRP ta thay đổi một số p thông số vào bằng tích của các thông số vào khác. Trong ma trận quy hoạch bớt đi một số p cột của p thông số độc lập đó thì số thí nghiệm giảm đi 2p lần. - QHTPRP N = 2k – p cho phép nhận mô hình mà ở đó có bổ sung một số các tương tác cặp của các thông số vào nhưng lại có số thí nghiệm ít hơn so với quy hoạch thực nghiệm toàn phần N = 2k . Các bước để...

  ppt25p mummim0605 15-12-2012 160 50   Download

 • Kinh tế ngoại thương - Các lý thuyết về lợi ích của ngoại thương. Nội dung trình bày về 4 vấn đề chính: Những lợi ích cơ bản của ngoại thương? Nguồn gốc những lợi ích đó?; Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương; Ngoại thương trong một nền KT mở quy mô nhỏ; Động lực khiến các DN tham gia vào ngoại thương?

  pdf13p jetblack111 13-12-2010 765 45   Download

 • Các cách nói trong tài liệu này sẽ rất hiệu quả nếu bạn áp dụng được vào bài thuyết trình của mình. Hãy đọc và cố gắng thực hiện nó một cách tốt nhất.

  pdf4p trucuyen88 29-12-2010 108 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chọn cách tối ưu để lắng nghe khách hàng', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p hoangdieuanh 17-03-2011 98 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản