Quy chế làm việc

Xem 1-20 trên 1708 kết quả Quy chế làm việc
 • Với kết cấu gồm 3 chương, "Quy chế làm việc tổ dân vận buôn, thôn" giới thiệu đến các bạn những nội dung: Chương 1 chức năng, nhiệm vụ, biên chế và nội dung hoạt động, chương 2 mối quan hệ công tác, chế độ làm việc, chương 3 tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc6p nguyenngoc_tran 15-09-2015 1 1   Download

 • Quy chế số 04-QC/ĐU quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khoá VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ kết luận số 72-KL/TW. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p nguyenngoc_tran 15-09-2015 1 1   Download

 • Bộ bài giảng thiết kế web do giảng viên đại học FPT biên soạn gồm 7 bài, trong bài 2 này chủ yếu đề cập đến vấn đề cơ chế làm việc của CSS. Nội dung chính của bài học là hướng dẫn cách áp dụng CSS cho trang web, cấu trúc & quy tắc khai báo của CSS, khái niệm và đặc điểm của Pseudo - Class(lớp giả). Ngoài ra bài này còn trình bày về tính kế thừa trong CSS và vấn đề khai báo giá trị màu sắc và số trong CSS.

  pdf42p caucamtu 24-04-2014 62 22   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf39p bupbebaggo 15-01-2013 9 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 22 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2012/QĐUBND NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 12 1   Download

 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần XYZ quy định chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của HĐQT nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (dưới đây gọi tắt là Điều lệ Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty chính thức thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày ...

  doc21p hkquoc 12-08-2010 1159 596   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 9

  pdf8p haichau 24-06-2009 556 182   Download

 • Quyết định 30/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước

  doc24p sontinh 18-08-2009 164 25   Download

 • Quyết định 830/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Vụ Quan hệ quốc tế

  doc0p 1huutri 06-08-2009 74 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 4536/qđ-bct về việc ban hành quy chế làm việc của thương vụ việt nam ở nước ngoài do bộ công thương ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p lawttnh19 19-11-2009 51 10   Download

 • Quyết định 54/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf32p lawvhxh11 19-11-2009 67 8   Download

 • Quyết định số 28/QĐ-UBDT về việc ban hành quy chế làm việc của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

  pdf5p lawttnh11 13-11-2009 46 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH

  pdf17p bupbebaggo 15-01-2013 11 3   Download

 • "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 45" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1984. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác quản lý báo chí; chỉ thị của Ban Bí thư về quy chế làm việc của Đảng uỷ, chi uỷ cơ quan; nghị quyết cảu Ban Bí thư về một số vấn đề cải tiến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc;...

  pdf111p tsmttc_010 20-08-2015 4 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 10 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 18/qđ-hqbn', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p bupbebaggo 15-01-2013 12 1   Download

 • Quyết định số 07-QĐ/ĐU về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã. Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Né khóa VIII nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ Quyết định 06-QĐ/TU. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p nguyenngoc_tran 15-09-2015 3 1   Download

 • I - MỤC ĐÍCH: - Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. - Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty. - Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động. ...

  doc6p tuongvan 17-07-2009 2357 846   Download

 • Bài giảng Kỹ năng nghề: Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trình bày những vấn đề cơ bản về khái niệm nhóm, quy chế tổ chức nhóm, các nguyên tắc làm việc nhóm, thông tin trong nhóm, quá trình làm việc theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p vanlidochanhxg 10-10-2010 1205 746   Download

 • Quy chế lương này được áp dụng đối với những người đang làm việc tại Công ty Cổ phần XYZ (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) và những người sẽ được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty sau này, theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  txt7p hkquoc 12-08-2010 1425 737   Download

Đồng bộ tài khoản